Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby

Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej službyZdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby riadi práce v zdravotníckom operačnom stredisku. Riadi a koordinuje mobilné prostriedky pozemnej a vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Preberá tiesňové volania, vyhodnocuje ich podľa naliehavosti a určuje poradie zásahov. Eviduje a spracováva údaje o zásahoch na účely štatistického spracovania a vyhodnotenia....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496565/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
ISCED rozšírenie
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10548/2009 - OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. sa na výkon práce zdravotníckeho záchranára operačného strediska záchrannej zdravotnej služby vyžaduje: (1) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaná nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky záchranár (2) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby podľa Prílohy č. 3 písm. K bod 1.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania Zdravotníckeho záchranára operačného strediska záchrannej zdravotnej služby sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v požadovanom špecializačnom odbore podľa Prílohy č. 3, časti K bodu 1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8), ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).

Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).“
ISCO-08
3258
SK ISCO-08
3258002
ESCO
1452
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3258002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
humanitné disciplíny
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: charakteristika, metódy, postupy a využitie psychológie, psychopatológie krízovej intervencie, sociológie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zdravotnícke právo, charta práv, práva pacientov, zákonné normy, trestnoprávna zodpovednosť, odborná spôsobilosť
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kartografia a topografia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy sledovania a vyhodnocovania základných životných funkcií neinvazívnym monitoringom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: krvný tlak, saturácia kyslíka, dýchanie, vedomie, vyhodnotenie porúch obehu, dýchania a vedomia, možnosti sledovania a vyhodnocovania vitálnych funkcií od volajúceho
Perspektíva: Aktuálna
6
etické aspekty v neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: etický kódex, princípy a normy
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy organizácie práce záchranných skupín pri bežných a mimoriadnych situáciách a koordinácie so zložkami integrovaného záchranného systému a verejnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri polohovaní pacienta a transportné polohy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prvotného a následného vyšetrenia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy znehybňovania hlavy, chrbtice, končatín pomocou fixačných pomôcok a prostriedkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy, možnosti a kapacity odsunových dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy riadenia zdravotníckeho operačného strediska
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rádiokomunikačné prostriedky, rádiofónne spojenia, rádiofónna komunikácia, družicové navigačné systémy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifické postupy telefonicky riadenej podpory vitálnych funkcií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné resuscitačné postupy bez pomôcok a s pomôckami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: podpora alebo náhrada dýchania, podpora obehu infúznymi roztokmi, protišoková starostlivosť, podávanie kyslíka, telefonicky asistovaná prvá pomoc a KPR
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifické postupy komunikácie pri príjme, spracovaní a vyhodnocovaní tiesňových volaní
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: špecifické postupy odozvy na tiesňové volania s vyslaním adekvátnej pomoci; systematizácia otázok s volajúcim pri urgentných stavoch; psychologický prístup k volajúcim a jeho špecifiká; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy triáže
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Manchester, START, ESI
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie a vyhodnocovanie informácií od volajúceho o vitálnych funkciách postihnutých osôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie záznamu operátora
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie dokumentácie operačného strediska
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prevzatie, vyhodnotenie tiesňového volania a jeho spracovanie pre pokyn zásahovej skupine
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telefonicky riadená podpora zabezpečenia vitálnych funkcií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie techník a postupov resuscitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zvládnutie resuscitačných postupov základnej resuscitácie
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia liekov rôznymi formami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: na základe indikácie lekára
Perspektíva: Aktuálna
6
neodkladná zdravotná starostlivosť pri stavoch ohrozujúcich život
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
polohovanie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozpoznanie varovných príznakov ohrozenia životných funkcií pri preberaní tiesňového volania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: podávanie pozitívnych a negatívnych inštrukcií volajúcemu, telefonicky riadená podpora vitálnych funkcií
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie princípov efektívneho manažmentu pacienta na urgentnom príjme
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. triáž, fasttrack, expektácia
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník znehybnenia a ošetrenia rán
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
použitie transportných pomôcok a transportnej techniky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie zásahových skupín rádiokomunikačnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Prostriedky leteckej dopravy (lietadlá, helikoptéry, teplovzdušné balóny...)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.