Asistent sociálnej práce

Asistent sociálnej práceAsistent sociálnej práce poskytuje informačné a poradenské služby na úrovni základného sociálneho poradenstva a vykonáva odborné činnosti, ktoré mu umožňuje príslušná legislatíva v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti. Samostatne vykonáva sociálnu rehabilitáciu. Asistent sociálnej práce pod gesciou sociálneho pracovníka vyhľadáva, oslovuje a motivuje na spoluprácu klienta s ohľadom na špecifiká a potreby príslušnej skupiny klientov. Disponuje znalosťami z oblasti špecifík a charakteristík cieľovej skupiny, s ktorou pracuje a pozná mechanizmy jej správania, a tak sa efektívne podieľa na zbere informácií pre posúdenie životnej situácie klienta, pre plánovanie a implementáciu efektívnych intervenčných metodík konkrétnej sociálnej cieľovej skupiny. Disponuje odbor...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496564/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENsocial work assistant
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3412
SK ISCO-08
3412004
ESCO
1670
SK NACE Rev. 2
Q87,Q88
CPA 2015
Q87,Q88
Príslušnosť k povolaniu
3412004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
filozofia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základy filozofie
Perspektíva: Aktuálna
6
základy etiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základy pedagogiky
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základy psychológie
Perspektíva: Aktuálna
6
základy práva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálne zabezpečenie a jeho systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: základy systému sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné systémy verejnej správy pre prácu s cieľovou skupinou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základy sociológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. zásady efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v sociálnej práci a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
cieľové skupiny sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné charakteristické a špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín sociálnej práce
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy z fungovania systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Perspektíva: Aktuálna
6
metodológia a štatistika výskumu v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy metodológie a štatistiky v spoločenských vedách, so zameraním na sociálnu prácu
Perspektíva: Aktuálna
6
nástroje kompenzácie ťažko zdravotne postihnutých
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy z fungovania systému kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia
Perspektíva: Aktuálna
6
teórie, formy a metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy teórií, metód a foriem sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskymi skupinami sociálnej práce
Perspektíva: Aktuálna
6
interdisciplinárne súvislosti sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
charakteristika chudoby a sociálneho vylúčenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koncepty sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych súvislostiach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základy sociálnej politiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská znalosť všetkých aplikácií národného informačného systému sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálne služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy z fungovania systému sociálnych služieb
Perspektíva: Aktuálna
6
služby zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: základy z fungovania systému služieb zamestnanosti
Perspektíva: Aktuálna
6
pomoc v hmotnej núdzi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: základy z fungovania systému pomoci v hmotnej núdzi
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta v zariadení sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na plánovaní, voľbe a implementácii adekvátnej metodiky práce v rámci intervenčnej odbornej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: participácia na plánovaní, voľbe a implementácii adekvátnej metodiky práce v rámci intervenčnej odbornej činnosti v spolupráci so sociálnym pracovníkom
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci v spolupráci so sociálnym pracovníkom
Perspektíva: Aktuálna
6
zbieranie a čiastočné vyhodnocovanie informácií, potrebných na posúdenie životnej situácie klienta a určenie miery sociálneho rizika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zbieranie a čiastočné vyhodnocovanie informácií, potrebných na posúdenie životnej situácie klienta a určenie miery sociálneho rizika pod gesciou sociálneho pracovníka
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie sociálnej dokumentácie klientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: podieľanie sa na vedení sociálnej dokumentácie klienta a zaznamenávanie sociálnych intervencií pod gesciou sociálneho pracovníka.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie pomoci pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: poskytovanie informačných a poradenských služieb na úrovni základného sociálneho poradenstva v oblasti nemocenského a dôchodkového poistenia, nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti, v oblasti spôsobilosti na právne úkony – obmedzenia, prinavrátenia, opatrovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie pomoci a podpory v oblasti inklúzie klientov, ktorí takúto pomoc potrebujú v dôsledku rôznych faktorov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
profesionálna prezentácia vlastných stanovísk
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie odborných komunikačných zručností na prácu s rôznymi skupinami cieľových skupín klientov sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie pomoci pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta v zariadení sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na vyhľadávaní, oslovovaní a motivovaní v rámci spolupráce klienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: participácia na vyhľadávaní, oslovovaní a motivovaní na spoluprácu klienta pod gesciou sociálneho pracovníka
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na vytváraní podpornej siete klienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálna rehabilitácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie činností sociálnej prevencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie pomoci pri výkone opatrovníckych práv a povinností
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie princípov profesionálnej etiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie IS verejnej správy pre prácu s cieľovou skupinou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií evidencie a manažmentu klienta v národnom informačnom systéme sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia sociálnych intervencií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: realizácia vybraných sociálnych intervencií na základe dohody a pod gesciou sociálneho pracovníka
Perspektíva: Aktuálna
6
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.