Sociálny pracovník

Sociálny pracovníkSociálny pracovník je samostatný odborný pracovník, ktorý disponuje znalosťami a zručnosťami z oblasti sociálnej prevencie aj intervencie, z oblasti riadenia sociálnych klientov aj sociálnych procesov. V rámci výkonu samostatnej odbornej činnosti vykonáva sociálnu prevenciu aj intervenciu tak s jednotlivcom, ako aj skupinou a komunitou. V rámci svojej odbornej intervencie disponuje širokým arzenálom metód a techník sociálnej práce, ktoré erudovane aplikuje v rámci sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, krízovej intervencie. Po zaškolení môže vykonávať sociálnu posudkovú činnosť. Sociálny pracovník spolupracuje s asistentom sociálnej práce a koordinuje procesy vyhľadávania a motivovania klientov, posudzuje životnú situáciu klientov, dokáže určiť mieru ohrozenia dieťaťa a jeho rodiny, riadi prijímacie a adaptačné procesy klientov do rôznych sociálnych programov a podieľa sa na zabezpečovaní poskytovania komplexnej starostlivosti. Riadi a koordinuje aktivit...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496563/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENsocial worker
CSsociální pracovník
DESozialarbeiter
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poznámka: Sociálnu prácu je možné v zmysle § 3 ods. 2 zákona . 219/2014 Z.z. o sociálnej práci vykonávať
a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
b) výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
Výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka umožňuje:
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
• opatrenie podľa § 11 ods. 3 písm. b)
• opatrenie podľa § 12 ods. 1 písm. d)
• sociálne poradenstvo podľa § 44a ods. 1 písm. a) a opatrenia podľa § 44a ods. 1 písm. b)
• povinnosť uvedenú v § 14 ods. 1 v druhej vete.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
• špecializované sociálne poradenstvo (§ 16, ods. 2)
• sociálna posudková činnosť (§ 50, ods. 3).
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva sa vyžaduje 1 ročná prax v priamom styku s cieľovou skupinou.
Na výkon samostatnej praxe sa vyžaduje 3 ročná prax v oblasti sociálnej práce.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 84 ods. 5 „Špecializované sociálne poradenstvo vykonáva fyzická osoba, ktorá má jednoročnú prax v priamom styku s cieľovou skupinou a spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu.“

V zmysle zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci § 7 ods. 2 písm. b sa pri povolení na výkon samostatnej praxe vyžaduje 3 ročná prax „žiadateľ o povolenie vykonával sociálnu prácu v praxi najmenej tri roky“.
ISCO-08
2635
SK ISCO-08
2635001
ESCO
837
SK NACE Rev. 2
Q87,Q88
CPA 2015
Q87,Q88
Príslušnosť k povolaniu
2635001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sociálne zabezpečenie a jeho systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Etapy transformácie sociálnej sféry v Slovenskej republike, aktuálna sociálna politika v legislatívnom zázemí Slovenskej republiky, systém sociálneho zabezpečenia (sociálne poistenie, sociálna pomoc, sociálna podpora).
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy verejnej správy pre prácu s cieľovou skupinou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
cieľové skupiny sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Cieľové skupiny výkonu sociálnej práce a špecifiká sociálnej práce s cieľovými skupinami, špecifiká cieľových skupín sociálnej práce – rodiny s deťmi, zanedbávané, týrané a zneužívané deti; týraní a zneužívaní dospelí ľudia; opustené deti, dysfunkčné rodiny; deti a mladí ľudia s poruchami správania, s delikventným správaním, páchajúcei trestnú činnosť; ľudia, ktorí sa stali obeťami trestného činu; nezamestnaní ľudia; ľudia bez domova; utečenci a migranti, ľudia odlišnej kultúrnej príslušnosti; osoby pracujúce v pouličnom sexbiznise; ľudia po výkone trestu odňatia slobody; nízkopríjmové skupiny obyvateľstva resp. chudobní ľudia; ľudia s obmedzenou schopnosťou samostatne fungovať; opustení ľudia; osoby z marginalizovaných komunít resp. etnických minorít; umierajúci ľudia a ich rodiny, ľudia, ktorí stratili svojich blízkych v dôsledku úmrtia, ľudia s rôznymi zdravotnými problémami (v stave po ťažkom úraze, s ťažkým zdravotným postihnutím, s rôznymi psychiatrickými diagnózami, trpiaci látkovou i nelátkovou závislosťou a s ďalšími zdravotnými problémami, ktoré sú ovplyvnené, príp. ktoré ovplyvňujú ich sociálne fungovanie) a i.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické a metodologické východiská sociálnej práce a interdisciplinárne súvislosti sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Teórie sociálnej práce, postavenie sociálnej práce v kontexte iných vedných odborov; sociálno-filozofické a etické základy sociálnej práce; sociologické základy sociálnej práce; psychologické základy sociálnej práce; právne základy sociálnej práce; ekonomické základy sociálnej práce a základné znalosti z odboru štatistiky, demografie, potrebné pre uskutočňovanie úloh sociálnej práce; sociálno-pedagogické a sociálno-andragogické základy sociálnej práce; politologické základy sociálnej práce a i.
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické koncepty sociálnej politiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikovaná sociálna politika, teória a prax, objekty a subjekty sociálnej politiky, modely sociálnej politiky, nástroje sociálnej politiky, sociálna politika na medzinárodnej úrovni, typológie a funkcie sociálneho štátu, vplyv demografického vývoja na sociálnu politiku, typy rodinnej politiky a motivačné nástroje populačnej politiky; zdravotná politika v legislatívnom ukotvení (choroba, invalidita, pracovná neschopnosť, kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia), riešenie chudoby v legislatíve (hmotná núdza, životné minimum); aktuálne trendy sociálnej politiky vo vzdelávaní (inteligenčný rast, potreba duálneho vzdelávania); politika zamestnanosti a politika trhu práce (aktívne a pasívne nástroje v riešení nezamestnanosti); komunálna sociálna politika; financovanie sociálnej politiky, mimovládny sektor a jeho funkcie v systéme sociálnej politiky; participácia a účasť v sociálnej politike (sociálne partnerstvo, tripartizmus, kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy).
Perspektíva: Aktuálna
7
supervízia v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Cieľ a zameranie supervízie v sociálnej práci, typy supervízie, formy supervízie, štruktúra supervízie, techniky používané pri supervízii.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia a štatistika výskumu v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Potreba a využitie výskumu v praxi sociálnej práce, výskum vs. prieskum, prax založená na dôkazoch, základné typy výskumov v sociálnej práci, výskumný projekt, výskumný problém (súčasný stav poznania problému, teoretické východiská skúmanej problematiky), metodológia výskumu, výskumné otázky (hlavná, čiastkové), výskumná stratégia, hypotézy, výskumná vzorka (objekt výskumu, výber respondentov), metódy zberu výskumných dát, validita a reliabilita metód získavania údajov, časový harmonogram výskumu, metódy analýzy výskumných dát, štatistické spracovanie výskumných dát, zobrazovacie techniky výskumných dát, interpretácia údajov, závery výskumu a návrhy opatrení, zostavenie záverečnej správy z výskumu, etika vo výskumnej práci.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment a projektovanie v sociálnej práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Charakteristika, podstata a význam manažmentu v sociálnej práci, strategické plánovanie, manažérske rozhodovanie, vedenie ľudí, bežné riadenie verzus projektové riadenie, základy projektovej práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
inkluzívne prístupy a princípy zmocňovania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Úvod do problematiky inklúzie, ľudsko-právny prístup, medzinárodné právne akty a právne akty záväzné pre našu republiku v oblasti inklúzie; individuálne plánovanie, budovanie podporných sietí, sieťovanie a multidisciplinárna spolupráca; princípy zmocňovania; možnosti sociálneho pracovníka pri tvorení inkluzívneho prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje kompenzácie ťažko zdravotne postihnutých
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teórie, formy a metódy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Hlavné prístupy v sociálnej práci; životná situácia a sociálne fungovanie; základné princípy sociálnej práce; metódy sociálnej práce s jednotlivcom, rodinou, skupinou a komunitou; metódy používané vo všetkých spoločensko-vedných disciplínach – analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, ďalej diagnostické metódy, metódy hodnotenia a ďalšie.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská znalosť všetkých aplikácií národného informačného systému sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
sociálne služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
služby zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pomoc v hmotnej núdzi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
podnecovanie efektívnych zmien v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánu sociálnej intervencie, vrátane rozsahu, druhu a potreby sociálnych opatrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza problémov a možností v rôznych oblastiach sociálnej sféry
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne diagnostikovanie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a realizácia výskumu v oblasti sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Organizovanie a realizácia prieskumov a výskumov v oblasti svojej pôsobnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyvíjanie, implementovanie, rozširovanie, prispôsobovanie a lokalizovanie foriem a metód sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušných evidencií a dokumentácie v sociálnej službe
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedenie sociálnej dokumentácie klientov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie sociálnej dokumentácie klientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedenie sociálnej dokumentácie klientov, zaznamenávanie sociálnych intervencií.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie dát a informácií získaných sociologickými prieskumami a príprava sociálneho výskumu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie foriem sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie pomoci a podpory v oblasti inklúzie klientov, ktorí takúto pomoc potrebujú v dôsledku rôznych faktorov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie krízovej intervencie, sociálneho poradenstva a podpory zameranej na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie klienta v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: zastupovanie (v prípade potreby a poverenia) klienta pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, súdmi
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie podpornej siete klienta, sieťovanie a koordinovanie činnosti multidisciplinárneho tímu odborníkov a podpornej siete klienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie a presadzovanie záujmov zraniteľných skupín
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na praktickej príprave študentov sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie sociálnej prevencie, vrátane depistážnej činnosti, zameranej na cielené a včasné vyhľadávanie jedincov, ktorí sa môžu ocitnúť alebo sa už ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie IS verejnej správy pre prácu s cieľovou skupinou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií evidencie a manažmentu klienta v národnom informačnom systéme sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
7
realizácia sociálnych intervencií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zriaďovanie, koordinovanie a organizovanie sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s manažérmi a špecialistami z iných odvetví
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ako napr.: zdravotníctvo, školstvo a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poskytovanie krízovej intervencie, sociálneho poradenstva a podpory zameranej na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.