Špecialista plánovania výroby

Špecialista plánovania výrobyŠpecialista plánovania výroby stanovuje na základe objednávok dlhodobý i operatívny plán výroby, rozpočet a kontroluje ich plnenie s cieľom čo najlepšie využiť dostupné zdroje a dosiahnuť čo najvyššiu výrobnú efektivitu. Na základe požiadaviek, materiálových obmedzení a výrobných kapacít denne upravuje plán výroby a určuje výrobnú sekvenciu a kontroluje jeho denné plnenie. Zostavuje, preveruje a aktualizuje špecifikácie dielov a výrobkov. Aktualizuje kmeňové dáta, priebežné doby výroby a priebežné doby dodávok jednotlivých komponentov. Analyzuje efektívne využitie strojných zariadení, kontroluje celkovú efektivitu zariadení na vytypovaných strojných zariadeniach, realizuje audity jednotlivých pracovných tímov a analyzuje výsledky ich činnosti. Zabezpečuje plánovanie, koordináciu, kontrolu riadenia a vydávania dokumentácie činností procesu operatívneho plánovania výroby. Vykonáva podrobný prehľad o výrobnom programe spoločnosti, o organizácii procesov vo výrobe. Orientuje sa v procesoch...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
496560/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKOdborný referent pre plánovanie a riadenie výroby
SKPlánovač logistiky a riadenia výroby
SKŠpecialista prípravy výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141045
ESCO
414
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C28,C29,C30
CPA 2015
C24,C25,C28,C29,C30
Príslušnosť k povolaniu
2141045

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy a metódy plánovania a riadenia výroby v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Najmä v oblasti operatívneho dispečingu/rozvrhovania výrobných zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
6
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riešenia problémov (PDCA, FMEA, 8D)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
digitálne technológie na sledovanie výrobného procesu na diaľku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné systémy riadenia výroby v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby špecifikácie dielov a výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plán výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výrobné kapacity
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby merania efektivity využívania strojných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Metóda kontroly CEZ.
Perspektíva: Aktuálna
6
vstupy potrebné na výrobu a zabezpečenie výroby v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy kooperácie v rámci výroby v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výrobné objednávky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metóda QFD - House of quality
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Metóda prenosu zákazníckych požiadaviek definovaných pre produkt na kvalitatívne výrobné charakteristiky produktu.
Perspektíva: Aktuálna
6
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riadenia zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: ABC, FEFO (First Expired, First Out), FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out), HIFO (Highest In, First Out) a JIT (Just-in-time)
Perspektíva: Aktuálna
6
autonómne logistické riešenia na princípe multiagentového princípu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie zásad, postupov a noriem práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality a procesov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava plánov výrobného procesu, ich kontrola a úprava
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca v logistickom a plánovacom module v integrovanom systéme riadenia podniku v automobilovom priemysle
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie druhu a množstva materiálu a polotovarov na výrobu nových výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
optimalizácia umiestňovania tovarov v skladoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia auditov jednotlivých pracovných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola CEZ na vytypovaných strojných zariadeniach
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola denného plnenia výrobného plánu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola výdaja správneho množstva komponentov na jednotlivých výrobných zákazkách
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola výrobných objednávok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické uzatváranie výrobných zákaziek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie výrobnej sekvencie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza efektivity využívania strojných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza príčin prestojov výroby a navrhovanie nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zber a vyhodnocovanie údajov a dát v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava a vkladanie údajov do informačného systému v automobilovom priemysle/strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia kmeňových dát, priebežných dôb výroby a dodávok jednotlivých výrobných komponentov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prijímanie, spracovávanie a potvrdzovanie výrobných objednávok
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie odvolávok pre subdodávateľov v rámci výroby áut
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia databáz o prijatých a odoslaných tovaroch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na inventúru
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavovanie, preverovanie a aktualizácia špecifikácie dielov a výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie digitálnych technológií na sledovanie výrobného procesu na diaľku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie zásob v rámci plánovania výroby v automobilovom priemysle
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia 5S, TPM a EMS vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zapájanie pracovníkov do participatívnych metód (Kaizen, Individuálny projekt, 5S, TPM) a koordinácia realizácie zlepšovacích nápadov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovania kooperácie výroby u externých dodávateľov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.