Odborný pracovník štátnej správy pre pozemkové úpravy

Odborný pracovník štátnej správy pre pozemkové úpravyOdborný pracovník štátnej správy pre pozemkové úpravy plní úlohy štátnej správy na úseku pozemkových úprav. Zabezpečuje práce na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim. Spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností. Posudzuje zámery a návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu. Plní úlohy pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám podľa osobitného predpisu. Vypracúva návrhy zásad v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy. Vypracúva koncepciu trvalo udržateľného obhospodarovania a využívania poľnohospodárskej pôdy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496549/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKPozemkár
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Súčasná legislatíva neustanovuje odbornú prax, preto sa ani v bežnej praxi pri prijímaní nových zamestnancov nevyžaduje, ale vzhľadom náročnosť vykonávaných činností je odporúčaná v dĺžke trvania aspoň 6 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359017
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: náležitosti rozhodnutí v správnom konaní
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy spolupráce s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a zabezpečovanie zverejnenia registra pôvodného stavu a doručovanie výpisov z registra pôvodného stavu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri zverejňovaní zásad funkčného usporiadania územia a zabezpečovaní vyhotovenia zásad umiestnenia nových pozemkov a projektu pozemkových úprav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém plnenia úloh pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám podľa osobitného predpisu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy posudzovania zámerov a návrhov nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy zabezpečenia vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy, formy a zásady umiestnenia nových pozemkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém predkladania podkladov na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania prác na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vedenia registra združení účastníkov pozemkových úprav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vypracovávania koncepcií trvalo udržateľného obhospodarovania a využívania poľnohospodárskej pôdy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vypracovávania zásad v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
predkladanie podkladov na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie vyhotovenia zásad pre umiestnenie nových pozemkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie vypracovania úvodných podkladov, návrhov projektu pozemkových úprav a vykonanie schváleného projektu pozemkových úprav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhu zásad v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie koncepcie trvalo udržateľného obhospodarovania a využívania poľnohospodárskej pôdy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie zámerov a návrhov nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a zverejnenie registra pôvodného stavu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: doručovanie výpisov z registra pôvodného stavu
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie registra združení účastníkov pozemkových úprav
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prác na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zverejňovanie zásad funkčného usporiadania územia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie úloh pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám podľa osobitného predpisu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie vykonávania pozemkových úprav na úrovni obvodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nariadenie prípravného konania, organizovanie prípravného konania k pozemkovým úpravám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra
Mapy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.