Špecialista procesu verejného obstarávania

Špecialista procesu verejného obstarávaniaŠpecialista procesu verejného obstarávania komplexne zabezpečuje procesy verejného obstarávania a súvisiace procesy podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných predpisov upravujúcich verejné obstarávanie. Špecialista procesu verejného obstarávania vypracováva analýzu potrieb, plánovanie a prípravu verejných obstarávaní, vypracovanie podkladov pre verejné obstarávania, vrátane prípravy opisu predmetu zákazky, predpokladanej hodnoty zákazky, hodnotiacich kritérií a zmluvného vzťahu s dodávateľom. Zabezpečuje realizovanie verejných obstarávaní, riadenie jednotlivých procesov verejného obstarávania, vyhodnocovanie predložených ponúk alebo žiadostí o účasť a iných podaní, žiadostí či dokumentov od hospodárskych subjektov v procesoch verejného obstarávania, vypracovávanie písomností súvisiacich s procesmi verejného obstarávania. Špecialista procesu verejného obstarávania zabezpečuje komunikáciu s odborným garantom opisu predmetu zákazky, zabezpečuje zverejnenie výsledkov verejného obstará...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496537/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKManažér verejného obstarávania
SKOdborný pracovník pre verejné obstarávanie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa minimálne tri roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní pre osoby s ukončeným II. stupňom vysokoškolského vzdelania, minimálne štyri roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní pre osoby s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, minimálne päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní pre osoby s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421015
ESCO
1501
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2421015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov; Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov; Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v znení neskorších predpisov; Zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 280/2017 Z. z.
o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov; Zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o verejnom obstarávaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné limity a spôsoby určenia limitov pre nadlimitné zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy oznámení používané vo verejnom obstarávaní a ich obsah
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: - Primárne zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 132/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie v znení neskorších predpisov;
- vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu v znení neskorších predpisov;
- vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu v znení neskorších predpisov;
- vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty v znení neskorších predpisov;
- vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov;
- vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 428/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov;
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb v znení neskorších predpisov;
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti v znení neskorších predpisov;
- smernica 89/665/EHS Rady z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania konzultácií žiadateľom a prijímateľom v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné pojmy používané vo verejnom obstarávaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Profil verejného obstarávateľa , zákazka, nadlimitná a podlimitná zákazka, elektronická aukcia, revízny postup, referencia, súťaž návrhov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické verejné obstarávanie a elektronický kontraktačný systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy pri zadávaní podlimitných a nadlimitných zákaziek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém a metódy zabezpečovania analýzy potrieb zamestnávateľa/orgánu štátnej správy v oblasti verejného obstarávania a prípravy plánu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
požiadavky na členov komisie a ich povinnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie harmonogramu postupu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie postupu verejného obstarávania jednotlivých zákaziek
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie špecifikácie a opisu predmetu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie harmonogramu verejnej súťaže so zreteľom na zákonom stanovené termíny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávavanie obsahu súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a spracovanie súťažných podkladov v súlade s požiadavkou na zabezpečenie verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe kritérií pre proces verejného obstarávania a na jeho vykonávaní (zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie prác, poskytnutie služieb)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie referencií v rámci procesu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypočítavanie predpokladanej hodnoty zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri vyhodnotení verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie analýzy potrieb zamestnávateľa/orgánu štátnej správy v oblasti verejného obstarávania a prípravy plánu verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej evidencie spojenej s verejným obstarávaním
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie správy podľa zákona o verejnom obstarávaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie oznámení o výsledku verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zadávanie nadlimitnej zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zadávanie podlimitnej zákazky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie verejného obstarávania prostredníctvom EVO
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: (elektronické verejné obstarávanie)
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie verejného obstarávania prostredníctvom EKS
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: (elektronický kontraktačný systém)
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a príprava verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.