Epidemiológ

EpidemiológEpidemiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti. Zaoberá sa štúdiom výskytu, frekvencie a rozloženie chorôb a so zdravím súvisiacich stavov, ako aj ich determinantov v definovaných populáciách a aplikuje výsledky týchto štúdií na kontrolu zdravotných problémov (chorôb). Vyhodnocuje tiež účinnosť realizovaných opatrení....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496518/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností epidemiológa sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností epidemiológa sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore epidemiológia po získaní niektorej zo základných špecializácií.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania epidemiológa sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore epidemiológia, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2). Špecializácia sa získava po nadobudnutí niektorej zo špecializácií, uvedených v pís. A) ods. a)až c) Prílohy č. 3.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212067
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212067

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zdravotná dokumentácia a administratíva, DRG systém
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách; princípy, zdravotná politika, úloha epidemiológa pri tvorbe zdravotnej politiky na lokálnej a štátnej úrovni, programy Európskej únie a Slovenskej zdravotníckej organizácie v oblasti epidemiológie chorôb; zdravotne, sociálne a ekonomicky závažné ochorenia infekčnej a neinfekčnej povahy a stavy súvisiace so zdravím populácie - úrazy, suicídiá a pod., príčiny a rizikové faktory ich výskytu v populácii, možnosti ovplyvnenia frekvencie ich výskytu
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metodické postupy v tropickej a cestovateľskej medicíne, imunológii, vakcinológii, preventívnom pracovnom lekárstve a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: právne predpisy a ich uplatnenie pri výskyte infekčných chorôb a vybraných chronických chorôb, legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne (bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti), zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov (napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR)
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia v špecializačnom odbore epidemiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zásady edukácie obyvateľstva
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy hodnotenia validity zbieraných údajov o výskyte chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy imunizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: charakteristika jednotlivých druhov vakcín a imunizácie a hodnotenie efektívnosti imunizácie
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy a programy na štatistické spracovanie údajov v epidemiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etiologické agensy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: charakteristiky, základy laboratórnej diagnostiky, prenos a šírenie, zásady dekontaminácie a dezinfekcie
Perspektíva: Aktuálna
7
klinická a epidemiologická charakteristika chorôb podliehajúcich surveillance
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
krízový manažment pri výskyte mimoriadnej epidemiologickej situácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia vedeckého výskumu v špecializačnom odbore epidemiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pramene demografických údajov a ich využitie v epidemiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: na regionálnej a štátnej úrovni
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy hodnotenia rizika, interpretácie v epidemiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy plánovania, organizácie, aplikácie a využitia výsledkov epidemiologických, multicentrických epidemiologických štúdií, metaanalýz a projektov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, pracovné postupy a organizácia skríningu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
surveillance chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy, podmienky, hodnotenie, využitie
Perspektíva: Aktuálna
7
systém rýchleho varovania a reakcií pri výskyte infekčných chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady ochrany pred bojovými biologickými prostriedkami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nozokomiálne nákazy - princípy surveillance, metódy hodnotenia jej výsledkov, opatrenia a metódy ich hodnotenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tropická a cestovateľská medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, príprava a realizácia epidemiologických štúdií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie informácie o zdravotnom stave, špecifických problémoch a prioritách pre laickú verejnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov dokumentov pre zdravotnú politiku v oblasti infekčných chorôb alebo vybraných chronických chorôb pre podporu zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. interný predpis ústavného zdravotníckeho zariadenia o opatreniach na prevenciu nozokomiálnych nákaz
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v oblasti prijímania represívnych a preventívnych opatrení pri výskyte infekčných chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie správy o surveillance chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zdravotníckych zariadení, vypracovanie správ, navrhovanie opatrení a kontrola ich plnenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie kompletných analýz zdravotného stavu vo vybranej oblasti, s poukázaním na špecifické problémy, vrátane návrhu na ich riešenie pre riadiace zložky, resp. odbornú verejnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná činnosť v epidemiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v epidemiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia v epidemiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: výchova k ochrane a podpore zdravia zamestnancov a zamestnávateľov
Perspektíva: Aktuálna
7
intervencie a opatrenia na základe epidemiologickej analýzy pre prioritné choroby, resp. rizikové faktory
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. elektronická preskripcia, objednávanie
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a koordinácia činnosti pri epidémiách infekčných chorôb (vrátane epidemického výskytu nozokomiálnych nákaz)
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.