Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia

Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachteniaŠpecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia riadi, organizuje a kontroluje činnosť plemenárskych zootechnikov pri výkone kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat pri realizácií plemenárskej práce a selekčných programov v chovoch, v obvodoch a v regióne. Spolupracuje pri vypracovávaní programov v oblasti kontroly úžitkovosti a navrhuje inovácie programových riešení v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia zvierat. Zodpovedá za dodržiavanie zásad pri výkone kontroly úžitkovosti, vedenie plemenárskej evidencie a dokumentácie, jej uloženie a archiváciu. Vyhodnocuje výsledky z kontroly úžitkovosti a navrhuje zapájanie chovov, resp. ich vyradenie z kontroly úžitkovosti. Vykonáva poradenskú, informačnú a odbornú činnosť v oblasti plemenitby a šľachtenia zvierat, pripravuje podklady k bonitáciám v chovoch a aktívne sa zúčastňuje na bonitáciách a nákupných trhoch plemenných zvierat. Zabezpečuje a zodpovedá za inštaláciu odborných plemenárskych programov u chovateľa.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
496504/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPlemenársky konzultant
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 18/2001 Z. z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon úloh starostlivosti o rozvoj plemenitby podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. a)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti hodnotiteľa podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. b) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132013
ESCO
397
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
2132013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základné princípy výskumnej a vývojovej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania analýz a prognóz vývoja
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
genomika v šľachtení hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy pripárovania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plemenárska biológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva a právne predpisy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Právne predpisy vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politike.
Perspektíva: Aktuálna
7
testovanie vlastností hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a metódy kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
selekčné programy v chove hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
šľachtenie a plemenitba
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
7
šľachtiteľské programy v chove zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
genetické hodnotenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri spracovaní koncepcie, metodík a prognóz rozvoja v oblasti plemenitby a šľachtenia zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politike
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie reprodukčných analýz stáda
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v oblasti selekcie a šľachtenia hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia šľachtiteľských programov v chove hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
spracovávanie štatistického výkazníctva (spravodajská povinnosť) organizácie v požadovanom rozsahu a kvalite
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podľa Zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie požadovaných podkladov pri tvorbe štatistických klasifikácií a štatistických číselníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikovaných v plemenitbe a šľachtení zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V rámci kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Podľa Zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a označovanie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie plemenárskych prác a procesu reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.