Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológiiFarmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa formuláciou, výrobou a zabezpečením kvality liekov. Študuje podmienky, za ktorých sa liečivá a farmaceutické pomocné látky pretvárajú na lieky a zákonitosti, ktorými sa tieto procesy riadia, ako aj vzťahy liekov k ich účinnosti a bezpečnosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496503/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe farmácia v študijnom odbore farmácia. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore farmaceutická technológia.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2262
SK ISCO-08
2262003
ESCO
481
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2262003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy profesnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti farmácie a liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: národné a medzinárodné právne predpisy týkajúce sa farmácie a liekov - zákony, liekopis, smernice, vyhlášky; metrologické predpisy
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore farmaceutická technológia
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fázy rozkladných procesov prebiehajúcich pri uchovávaní liekov, ich eliminácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a výroby jednotlivých druhov a foriem liekov a dietetických potravín
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: farmaceutické výrobné zariadenia a prístroje a farmaceutické technologické operácie: zariadenia na prípravu a výrobu kvapalných, polotuhých a tuhých liekov; zariadenia na rozplňovanie kvapalných a polotuhých liekových foriem; filtračné zariadenia, filtrácia, homogenizácia, granulácia, lisovanie; zariadenia s laminárnym prúdením filtrovaného vzduchu, sterilizácia a režim aseptickej výroby liekov; úprava farmaceutických surovín
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy riešenia problémov súvisiacich s formuláciou, prípravou a zavádzaním do výroby i na trh všetkých druhov liekov pre humánne a veterinárne použitie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy a technologické operácie pri príprave a výrobe liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy fyzikálnych, fyzikálno-chemických a biologických procesov umožňujúcich vznik a formuláciu liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: disperzné a koloidné systémy, fázy a zložky v jednotlivých zmesiach a systémoch
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy overovania kvality liečiv, pomocných látok, medziproduktov a liekov podľa liekopisných monografií liekopisnými metódami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: fyzikálnymi, chemickými, fyzikálno–chemickými, mikrobiologickými a biologickými skúškami, farmaceuticko–technologickými metódami, farmakognostickými skúškami, skúškami na nečistoty a rozkladné produkty, štúdiami stability
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy klasifikácie a charakterizácie jednotlivých liekových foriem
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
biogalenické aspekty liekov a ich foriem, vzťahy medzi zložením a spôsobom prípravy lieku a biologickou dostupnosťou liečiva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy vypracovávania dokumentácie potrebnej na prepúšťanie liekov na trh
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti farmaceutických obalov a ich vplyv na stabilitu liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti liečivých a farmaceutických pomocných látok a ich funkcie pri tvorbe a formulácii liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy farmaceutických disciplín v potrebnom rozsahu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: z fyziky, chémie, fyzikálnej chémie, biofarmácie, farmakológie a mikrobiológie
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy potrebné pre štatistické vyhodnocovanie získaných dát vo farmaceutickej technológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etika vo farmácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie vo farmácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií
Perspektíva: Aktuálna
7
inkompatibilita a stabilizácia látkového zloženia liekov, štúdie stability liečiv a liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej výrobnej praxe a systému zabezpečenia kvality liekov, validácie a vedenia dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany vo farmaceutických zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie aplikácie dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia postupov spracovania štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola farmaceuticko – technologických operácií a prác s prístrojmi a farmaceutickými výrobnými zariadeniami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priebežná kontrola liekov – hodnotenie farmaceuticko-technologickými metódami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: skúška rozpadu, hmotnostná rovnorodosť jednodávkových liekov, využiteľný objem, stanovenie zdanlivého objemu a tokových vlastností tuhých látok
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie dokumentácie podľa zásad správnej výrobnej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vypracovanie dokumentov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe pri príprave a výrobe liekov napr. predpisová, záznamová dokumentácia
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia osoby, rodiny, komunity o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava liekových foriem a zabezpečovanie kvality liekov podľa zásad správnej výrobnej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhotovovanie základných druhov liekových foriem a potrebných výpočtov a kalkulácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kvapalných liekov - perorálnych alebo topických; polotuhých liekov - masti, krémy, pasty; tuhých dávkovaných liekov – kapsuly, tablety, čapíky; sterilných liekov - očných, zmesí pre parenterálnu výživu, infúznych roztokov, injekcií
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia validačných postupov pri príprave a výrobe liekov s vypracovaním dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: inštalačné, operačné, procesná validácia, validácia sanitácie
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovávanie administratívnych činností vo farmácii
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.