Farmaceut špecialista v lekárenstve

Farmaceut špecialista v lekárenstveFarmaceut špecialista v lekárenstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním lekárenskej starostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Pripravuje, kontroluje a uchováva lieky, poskytuje farmaceutické informácie a rady, zabezpečuje dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496498/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe farmácia v študijnom odbore farmácia. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore lekárenstvo.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2262
SK ISCO-08
2262004
ESCO
619
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2262004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy profesnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: legislatíva týkajúca sa predpisov usmerňujúcich činnosť zdravotníctva, poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti a prevádzky zariadení lekárenskej starostlivosti; oblasť pracovného a sociálneho práva
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzikálne metódy analýzy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore lekárenstvo
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy lekárenskej starostlivosti a správnej lekárenskej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy vybraných fyziologicko-chemických vyšetrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke pomôcky (účel určenia) a dietetické potraviny uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
farmakovigilancia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
farmakokinetika a farmakodynamika liekov a toxínov, interakcie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy prípravy liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie, kontraindikácie, dávkovanie, spôsob podávania, účinok, riziká, interakcie a zneužívanie liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: registrované hromadne vyrábané lieky a ochranné lehoty u veterinárnych liekov
Perspektíva: Aktuálna
7
inkompatibilita a stabilita liečiv a liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zhromažďovania, vyhodnocovania a podávania odborných informácií o liekoch, dietetických potravinách, diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a zdravotníckych pomôckach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej výrobnej praxe vo farmácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky skladovania liekov v rozsahu potrebnom na posudzovanie kvality liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky správneho uchovávania liečiv, liekov a zdravotníckych pomôcok v lekárňach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zabezpečovania mikrobiologickej čistoty liekov a čistoty priestorov, dodržiavania hygienického režimu v lekárňach a sterilizačných postupov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy farmaceutického skúšania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zamerané najmä na stanovenie totožnosti liečiv a pomocných látok a výstupnú kontrolu hromadne pripravovaných liekov
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vytvárania a používania systému kvality farmaceutických činností v lekárni
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etika vo farmácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie vo farmácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy ekonomiky lekárne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy v zdravotníctve a vo farmácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie aplikácie dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie a používanie systému kvality farmaceutických činností v lekárni
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola pripravených liekov základnými fyzikálnymi, fyzikálno-chemickými a chemickými analytickými metódami v rozsahu potrebnom na hodnotenie kvality liekov pripravovaných v lekárni
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: hustota, teplota topenia, index lomu, optická otáčavosť, stanovenie pH, vodivosť, titračné stanovenia
Perspektíva: Aktuálna
7
vstupná kontrola liečiv a pomocných látok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie validačnej, predpisovej a záznamovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie zásad a princípov etiky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hlásenie nežiaducich účinkov liekov, nežiaducich udalostí a liekových problémov zodpovednému orgánu štátnej správy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie odborných informácií a konzultácií o liekoch ostatným zdravotníckym pracovníkom
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie odborných informácií a rád pacientom so zvláštnym zreteľom na oblasť samoliečenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pacientom
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia osoby, rodiny, komunity o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
osobná asistencia pacientom pri užívaní liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie rutinného biochemického vyšetrenia kapilárnej krvi, vrátane odberu kapilárnej krvi
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: glykémia, cholesterol
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie rutinného merania tlaku krvi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
individuálna a hromadná príprava liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kapsuly, perorálne prášky, kvapaliny na perorálne použitie, kožné kvapalné lieky, topické polotuhé lieky, nosové lieky, ušné lieky, rektálne lieky, vaginálne lieky
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a činidiel
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovávanie informácií o liekoch a administratívnych činností vo farmácii
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie (logistika) liečiv, pomocných látok a liekov, dietetických potravín, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a zdravotníckych pomôcok, ich správne uchovávanie a skladovanie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie miestnych a celoštátnych kampaní v oblasti verejného zdravia v rozsahu poskytovania farmaceutickej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie požadovaného stupňa čistoty priestorov, hygienického režimu a sanitačného programu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.