Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológiiZdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii spracováva materiál určený na cytodiagnostiku. Materiál odobratý z rôznych lokalít využíva pri sledovaní po iniciálnej diagnóze a terapii. Pri jeho spracovaní využíva štandardné laboratórne postupy pre automatizovaný skríning, detekciu prekanceróznych lézií krčka maternice, vyšetrenie spúta, bronchoalveolárnej laváže a bronchiálny brushing ako časté vyšetrenie vo follov-up pacientov s pľúcnym karcinómom, rôznych ochoreniach pleurálneho a peritoneálneho výpotku, sekrétov, cerebrospinálneho moku a tenkoihlovej aspirácii z palpovateľných a nepalpovateľných ložísk. Cytologický materiál z exfoliatívnej alebo punkčnej cytológie je substrátom, ktoré využíva na doplnkové vyšetrenia histochemické, imunocytochemické, cytogenetické. Pre hodnotenie cytomorfologických zmien vykonáva špeciálne farbenie. Dodržiava mechanizmy vnútornej a externej kontroly kvality. Zabezpečuje archiváciu spracovaného materiálu, sprievodných ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496488/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
L
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik: klasifikačný systém v zdravotníctve (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 65 ods. 3)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3212
SK ISCO-08
3212013
ESCO
1406
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3212013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s biologickým materiálom a chemickými látkami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mikroskopická anatómia tkanív jednotlivých systémov organizmu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základná stavba orgánov a histologická štruktúra tkanív
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy hodnotenia a interpretácie nálezov, kontroly kvality, automatizácie a etického kódexu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy zdravotníckej etiky
Perspektíva: Aktuálna
4
humánna fyziológia a patológia jednotlivých systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: s dôrazom na mikroskopickú štruktúru patológie tkanív a orgánov
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a funkcie bunky jej súčastí, tkanív, orgánov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy a spôsoby obsluhy najmodernejších laboratórnych prístrojov, nástrojov a pomôcok na spracovanie tkanív
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kritériá hodnotenia cytologického preparátu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a techniky odberu cytologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: špecifické požiadavky odberu a transportu rôznych druhov materiálu určeného na cytologické vyšetrenie
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy vyšetrovacích metód v klinickej cytológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy hodnotenia cytopatologických zmien gynekologickej cytológie, vrátane reaktívnych zmien, intraepitelových skvamóznych lézii, invazívnych nádorov cervixu, prekanceróz a invazívnych nádorov endometria, prekanceróz a invazívnych nádorov vulvy, extrauterinného adenokarcinómu a karcinómov metastazujúcich do reprodukčného systému, cytopatologických zmien negynekologickej cytológie vrátane zápalových zmien, benígnych a malígnych nádorov nervového, gastrointestinálneho, močopohlavného, respiračného systému, kože, lymfatických uzlín, prsnej žľazy, telesných tekutín a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy základných a špeciálnych farbiacich metód k cytologickej diagnostike
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozpoznanie správne odobratého materiálu na cytologické vyšetrenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: identifikácia chýb pri nesprávnom odbere materiálu a komunikácia s klinickými pracoviskami na odstránenie nedostatkov
Perspektíva: Aktuálna
4
cytologický skríning a konzultácia nálezu s lekárom
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie korelácie bioptického a cytologického vyšetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovenie cytologického preparátu a predloženie lekárovi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava potrebných fixačných, odvodňovacích, dekalcifikačných a farbiacich roztokov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba laboratórnych prístrojov a pomôcok na spracovanie cytologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
označenie a fixovanie materiálu určeného na cytologické vyšetrenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie cytologického materiálu podľa druhu a požiadavky na vyšetrenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie gynekologického materiálu určeného na skríning
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie materiálu negynekologickej cytológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovanie materiálu podľa štandardných farbiacich postupov, napr. spútum, punktáty, moč, materiál z tenkoihlovej biopsie, stery, výpotky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie materiálu špeciálnymi metódami – LBC
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia cytologických preparátov a nálezov podľa príslušného zákona
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnou technikou
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: práca s databázovým programom v laboratóriách; vedenie evidencie, štatistiky o práci v cytologickom laboratóriu
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Molekulárno-biologické (LifeScience) prístroje (PCR, izolačné stanice, kultivačné boxy, centrifúgy, fotodokumentačné zariadenia)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.