Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ

Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚŠpecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ pripravuje a aktualizuje internú riadiacu dokumentáciu fondov EÚ, metodické usmernenia, výklady, pokyny súvisiace so schvaľovaním a implementáciou fondov EÚ. Podieľa sa na príprave a aktualizácii programovej dokumentácie a v rámci toho spolupracuje s relevantnými útvarmi ministerstva, sprostredkovateľskými orgánmi, príslušnými organizačnými zložkami Európskej komisie, Centrálnym koordinačným orgánom, Ministerstvom financií SR a inými subjektmi zapojenými do implementácie finančnej pomoci EÚ. Spracováva podklady do výročných správ, záverečných správ a iných monitorovacích správ a informácií v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a SR a metodickými usmerneniami. Spolupracuje s orgánmi vykonávajúcimi audity a kontroly. Vypracováva vyjadrenia a odpočty k identifikovaným zisteniam a navrhovaným odporúčaniam a prijíma nápravné opatrenia v oblasti svojej pôsobnosti metodika fondov EÚ. V prípade relevantnosti sa podieľa na implementácii finanč...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496485/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKManažér pre metodiku EŠIF
SKManažér pre metodiku európskych štrukturálnych a investičných fondov
SKManažér pre metodiku fondov Európskej únie
SKManažér pre metodiku štrukturálnych fondov
SKMetodik európskych štrukturálnych a investičných fondov
SKMetodik fondov EÚ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Pre výkon Špecialistu pre metodiku fondov EÚ sa odporúča prax v oblasti implementácie fondov EÚ minimálne 3 roky, alebo minimálne 4,5 roka v obdobnej oblasti, napr. právnik, odborný pracovník vo verejnom obstarávaní, špecialista v oblasti finančného riadenia atď.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422018
ESCO
54
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hospodárska politika EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napríklad: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1303/2013 zo 17.12.2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 a iné.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy SR v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napríklad: zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti európskych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fázy procesu vykonávania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém vedenia projektového spisu a archivácia súvisiacej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vypracovávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické postupy v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejná správa a regionálny rozvoj (európske rozvojové programy)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategické programové dokumenty na národnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov vo verejnej správe v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy prípravy a aktualizácie strategickej dokumentácie a pripomienkovania relevantnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princíp prípravy návrhov na udeľovanie sankcií v rámci štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby metodických materiálov, príručiek a vyzvaní v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie právnych noriem EÚ a SR, usmernenia EK, Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu vzťahujúce sa na realizáciu operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba koncepcií a metodík v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánov a stratégií na zverenom úseku štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov procedúr
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie realizácie operačných programov a vykonávanie hodnotenia operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba analýz, štatistík a ich vyhodnocovanie v súvislosti s fondami EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie agendy súvisiacej s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov pri zapracovaní nových metodických pokynov do interných dokumentov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a aktualizácia strategickej dokumentácie a pripomienkovanie relevantnej dokumentácie v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na organizovaní školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít v oblasti svojej pôsobnosti pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov pomoci z programov európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia implementácie aktivít projektov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.