Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológiiZdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci diagnostického postupu rôznymi technikami spracováva a vyšetruje tkanivá na účely identifikácie baktérií, húb, plesní, nádorových a iných štruktúrových abnormalít. Pre diagnostické účely pripravuje a spracováva tkanivá imunohistochemickými metódami, metódami molekulovej biológie a elektrónovej mikroskopie, vedie dokumentáciu o laboratórnych výkonoch a nálezoch. Súčasťou práce laboranta, je aj príjem materiálu, základné spracovanie a vykonávanie peroperačných vyšetrení. Histopatologické analýzy sú súčasťou posudzovania kvality zdravotnej starostlivosti v oblasti diagnostiky a liečby....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496484/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy, alebo nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky laborant. (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
3212
SK ISCO-08
3212011
ESCO
1405
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3212011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: komunikácia a poskytovanie informácií klinickým pracoviskám, týkajúcich sa spracovania materiálu a odstraňovania chýb v predanalytickej fáze
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s biologickým materiálom a chemickými látkami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mikroskopická anatómia tkanív jednotlivých systémov organizmu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základná stavba orgánov a histologická štruktúra tkanív
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy hodnotenia a interpretácie nálezov, kontroly kvality, automatizácie a etického kódexu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
humánna fyziológia a patológia jednotlivých systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: s dôrazom na mikroskopickú štruktúru patológie tkanív a orgánov
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a funkcie bunky jej súčastí, tkanív, orgánov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy a spôsoby obsluhy najmodernejších laboratórnych prístrojov, nástrojov a pomôcok na spracovanie tkanív
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy odberových techník a postupov zaobchádzania s odobratým tkanivom v predanalytickej fáze vyšetrenia a evidencie údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy výberu fixačných prostriedkov a spôsobov fixácie podľa ďalšieho postupu spracovania vzorky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy vyšetrovacích metód v histopatológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy na znázornenie spojivového tkaniva; metódy na dôkaz anorganických látok a pigmentov; neurohistologické metódy; histochemické metódy na dôkaz glycidov, lipidov, enzýmov; metódy svetelnej, fluorescenčnej a elektrónovej mikroskopie
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy základných a špeciálnych farbiacich metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy zalievania tkanív do rôznych médií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady excidovania a dekalcifikácie tkanív
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola farbenia pod mikroskopom a rozpoznanie zvýraznených štruktúr podľa druhu farbenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie princípov precipitačných, azokopulačných a indigogénnych reakcií pri dôkaze enzýmov, špeciálnych enzymatických imunohistochemických postupov farbenia, vizualizácia komplexu antigén-protilátka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozpoznanie správne odobratého a zafixovaného histologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chronologické zoradenie preparátov, žiadaniek a predloženie lekárovi na histologickú diagnostiku
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie miery sebestačnosti pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia pri excidovaní tkanív a manipulácia so vzorkami na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s lekárom pri tvorbe histologickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie princípov profesionálnej etiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
narezanie tkaniva pomocou mikrotómu na hrúbku pozorovateľnú pod svetelným mikroskopom
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava tkaniva na zaliatie do médií, ktoré umožňujú ich narezanie pomocou odvodnenia a presýtenia tkaniva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie tkaniva pre elektrónovú mikroskopiu a narezanie na ultramikrotóme
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie, narezanie a zhotovovanie preparátu zmrazovacou technikou využívanou pri peroperačnej biopsii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovenie preparátu a príprava na farbenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: používanie základných orientačných aj špeciálnych histochemických farbiacich postupov a techník na zvýraznenie štruktúry tkanív
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava potrebných fixačných, odvodňovacích, dekalcifikačných a farbiacich roztokov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba laboratórnych prístrojov a pomôcok na spracovanie tkanív
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie hygienických predpisov v dialyzačných zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v laboratóriách
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnou technikou
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: práca s databázovým programom v laboratóriách
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Molekulárno-biologické (LifeScience) prístroje (PCR, izolačné stanice, kultivačné boxy, centrifúgy, fotodokumentačné zariadenia)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.