Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii

Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatriiSestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť osobám so zameraním na podporu ich duševného zdravia a pacientom trpiacich duševnými poruchami a chorobami. Uplatňuje techniky a postupy so zameraním na diagnostické, terapeutické, psychoterapeutické, rehabilitačné a výchovné metódy....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496477/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii sa získava nadobudnutím a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b). (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. (3) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra sa považuje aj nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná psychiatrická sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii [§ 79 ods. 16 písm. c) nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.].
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania sestry špecialistky v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2221
SK ISCO-08
2221009
ESCO
603
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2221009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
klinická psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prehľad psychoterapeutických systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: úloha rodiny a podporného systému, komunity
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: psychiatria, neurológia, gerontopsychiatria, pediatria; princípy všeobecnej psychológie, klinickej psychológie, psychopatológie a psychoterapie
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukačný proces
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: fázy edukačného procesu, špecifiká edukačného programu, edukačné diagnózy; výchova k zdraviu, preventívne programy
Perspektíva: Aktuálna
6
patofyziológia duševných porúch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zameraná na zabránenie komplikácií z fyzickej imobility a postupy kinestetiky zamerané na podporu zdravia
Perspektíva: Aktuálna
6
metodológia ošetrovateľského výskumu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metodológia ošetrovateľského výskumu ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii zameraná na potreby ľudí všetkých vekových kategórií, kvalitu života a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metóda ošetrovateľského procesu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: jeho špecifiká v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, osobitosti vedenia ošetrovateľskej dokumentácie
Perspektíva: Aktuálna
6
etické aspekty v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: etický kódex sestry, princípy a normy
Perspektíva: Aktuálna
6
liečebná rehabilitácia a kinestetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy sledovania a hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: špecifiká činností sestry manažérky v psychiatrickom ošetrovateľstve, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy, postupy a špecifiká komplexnej individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých odboroch psychiatrie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zameranej na sledovanie, monitorovanie, starostlivosť o duševné zdravie a o osoby trpiace duševnými poruchami
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy, postupy a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o skupinu a komunitu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prístrojová technika v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálna problematika pacientov s poruchami mentálneho zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, na psychiatrických oddeleniach
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardy psychiatrického ošetrovateľstva a starostlivosti o duševné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zložky a druhy štandardu, tvorba štandardov pre psychiatrickú ošetrovateľskú starostlivosť, audit
Perspektíva: Aktuálna
6
techniky efektívnej komunikácie so zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vybrané teórie a modely z ošetrovateľstva aplikované na ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. Peplauovej konceptuálny model, Kingovej konceptuálny model, Gordonovej model funkčných vzorcov zdravia
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne technológie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
farmakológia a liečebná výživa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v prostredí psychiatrickej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba návrhov štandardov ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: tvorba výkonových a procesuálnych štandardov
Perspektíva: Aktuálna
6
diagnostika psychických a psychosomatických porúch, porúch správania a učenia sa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: v špecifických podmienkach ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na psychiatrickú ošetrovateľskú starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie zásad a princípov etiky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
harmonizácia vzťahov medzi jednotlivcom a skupinou, riešenie interpersonálnych problémov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: realizácia edukačného procesu v psychiatrickej ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou samostatne na základe indikácie lekára
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: diagnostické, terapeutické, psychoterapeutické, rehabilitačné a výchovné metódy v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: transport psychiatrického pacienta, špecifický príjem a prepustenie pacienta na psychiatrickom oddelení, elektrografické vyšetrenie mozgu, elektrošoková liečba, ošetrenie kožných defektov, ošetrenie poranení, bezpečnostné opatrenia a primerané zvládnutie fyzického obmedzenia pacienta, relaxačné metódy a zvládanie stresu, činnosti v roli koterapeuta pri skupinovej psychoterapii, individuálnej psychoterapii, terapeutickej komunite, psychoedukácii pacienta a príbuzných, liečbe prácou
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytnutie odbornej prvej pomoci a kardio-pulmonálna resuscitácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálne vyšetrenie pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komplexná ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: o pacienta so závislosťou od psychoaktívnych látok, so schizofréniou, s depresiou, s mániou, s organickými duševnými poruchami, s psychoreaktívnou poruchou alebo poruchami podmienenými stresom; o gerontopsychiatrického pacienta, o pacienta so suicídom, s neurózou, s psychosomatickými poruchami; o pacienta s vrodenými odchýlkami a anomáliami, s poruchami vývinu a zrenia, s poruchami osobnosti, s poruchami správania, s poruchami príjmu potravy; o pacienta so sexuálnymi odchýlkami a poruchami, s epilepsiou a progresívnou paralýzou
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na interpersonálnych vzťahoch a procesoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podieľanie sa na klinicko-farmakologickej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie hygienických predpisov v prostredí psychiatrickej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manipulácia s prístrojovou technikou v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: s glukometrom, kyslíkovým prístrojom, odsávacím prístrojom, elektroencephalografom, prístrojom na dychovú skúšku na prítomnosť etanolu
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie podmienok pre bezpečné prostredie na psychiatrických oddeleniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažovanie starostlivosti o pacientov v psychiatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.