Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelýchSestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých pacientov pri náhlych stavoch a stavoch ohrozujúcich život. Venuje sa špecializovaným ošetrovateľským postupom pri invazívnom a neinvazívnom monitoringu, intravenóznom podávaní liekov, zaisteniu dýchacích ciest, parenterálnemu podávaniu výživy a ďalším činnostiam. Pohotovo pracuje s defibrilátorom, ventilátorom a iným prístrojovým vybavením jednotky intenzívnej starostlivosti. Sleduje celkový stav pacienta a na základe zistení a odborného posúdenia vyvodzuje závery a posudzuje, kedy má zakročiť sama a kedy informovať lekára....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496476/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých sa získava nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania Sestry špecialistky v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2221
SK ISCO-08
2221012
ESCO
603
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2221012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zásady a postupy poskytovania prvej pomoci
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukačný proces
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: fázy edukačného procesu, špecifiká edukačného programu, edukačné diagnózy; výchova k zdraviu a preventívne programy
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zameraná na zabránenie komplikácií z fyzickej imobility a postupy kinestetiky zamerané na podporu zdravia
Perspektíva: Aktuálna
6
metodológia ošetrovateľského výskumu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metodológia ošetrovateľského výskumu v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých zameraná na potreby dospelých, kvalitu života a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metóda ošetrovateľského procesu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: jeho špecifiká v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, osobitosti vedenia ošetrovateľskej dokumentácie pri poruchách funkcie orgánov a systémov v intenzívnej medicíne a algeziológii
Perspektíva: Aktuálna
6
vedecký výskum v špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy bazálnej stimulácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etické aspekty v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: etický kódex sestry, princípy a normy
Perspektíva: Aktuálna
6
intenzívna medicína, urgentná a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
klinické medicínske odbory a ošetrovateľstvo v jednotlivých odboroch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vybrané chirurgické odbory, odbory vnútorného lekárstva
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy sledovania a hodnotenia kvality intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: špecifiká činností sestry manažéra v intenzívnom ošetrovateľstve, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy komplexnej individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zamerané na intenzívne sledovanie, monitorovanie a liečenie náhlych stavov a stavov ohrozujúcich život realizovaná metódou ošetrovateľského procesu, ošetrovateľská dokumentácia
Perspektíva: Aktuálna
6
prístrojová technika v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychologické aspekty v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardy a štandardizované postupy v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zložky a druhy štandardu, tvorba štandardov pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť o dospelých, audity
Perspektíva: Aktuálna
6
techniky a postupy kardiopulmonálnej resuscitácie dospelých
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kontinuálne monitorovanie pacienta, validné dokumentovanie zmien
Perspektíva: Aktuálna
6
techniky efektívnej komunikácie so zameraním na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť o dospelých
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť o dospelých
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. Hendersonovej konceptuálny model, Kingovej konceptuálny model, Gordonovej model funkčných vzorcov zdravia
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne technológie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
farmakológiia analgetík a iných liečiv - indikácia, dávkovanie, vedľajšie účinky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy anamnézy, metódy klinického vyšetrenia pacienta, diagnostika a diferenciálna diagnostika ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
anatómia, fyziológia a patológia kritických stavov dospelých
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
farmakológia a liečebná výživa vzťahujúca sa na stavy vyžadujúce intenzívnu starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v prostredí intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie návrhov štandardov v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: tvorba výkonových a procesuálnych štandardov
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: v špecifických podmienkach intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť o dospelých
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie zásad a princípov etiky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukácia dospelého pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: realizácia edukačného procesu v oblasti intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou samostatne na základe indikácie lekára
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: diagnostické, terapeutické, rehabilitačné a výchovné metódy v oblasti intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: rozšírená resuscitácia, kardioverzia, dočasná kardiostimulácia, externá defibrilácia (aj samostatne), kanylácia centrálnej žily, kanylácia tepny, zabezpečenie dýchacích ciest bez pomôcok, intubácia, bronchiálna laváž, bronchoskopia a fibroskopia, punkcia hrudníka, hrudná drenáž, výplach žalúdka, laváž žalúdka, zavedenie enterálnej a balónikovej sondy, lumbálna punkcia, pľúcny katéter, infúzna terapia, transfúzna terapia, umelá výživa, parenterálna výživa, all in one, monitorovanie –invazívne a neinvazívne, sledovanie pacienta po anestézii
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie techník a postupov resuscitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odber biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: nastavenie základných parametrov, zapojenie a nastavenie základných parametrov zvlhčovačov
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia metódy ošetrovateľského procesu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálne vyšetrenie dospelého pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dospelého pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: po KPR, s obehovým zlyhaním, s náhlou príhodou brušnou, s náhlou príhodou hrudnou, po náhlej cievnej mozgovej príhode, s polytraumou, s akútnou intoxikáciou, s poruchou koagulačného systému, o nepokojného pacienta, so zlyhaním pečene, s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou, s bolesťou
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie špecializovaných výkonov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: meranie a zaznamenávanie nameraných hodnôt vitálnych funkcii do zdravotnej dokumentácie: srdcový výdaj – invazívne tlaky, centrálny venózny, arteriálny, pľúcny, intrakraniálny, intrakardiálny, intraabdominálny; termoregulácia – centrálna, periférna; oxygenácia (sat.O2- pulzným oxymetrom); vyšetrenie zreníc a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
diferenciálna diagnostika bolesti a indikácia liečby akútnej a chronickej bolesti v rozsahu definovanej kompetencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
indikácia základných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení v rozsahu definovanej kompetencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie moderných technológií a prístrojov používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie zásad, metód a postupov dezinfekcie a sterilizácie pri starostlivosti o prístroje a pomôcky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: k resuscitácii a intenzívnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie hygienických predpisov v prostredí intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manipulácia s prístrojovou technikou v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zapojenie ventilátorov na umelú pľúcnu ventiláciu, nastavenie základných parametrov, zapojenie a nastavenie základných parametrov zvlhčovačov, manipulácia s monitorom - základné nastavenie, alarmy, manipulácia s infúznou pumpou a lineárnym dávkovačom, manipulácia s odsávacím zariadením a s defibrilátorom
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie podmienok pre bezpečné prostredie na jednotkách intenzívnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. elektronická preskripcia, objednávanie
Perspektíva: Aktuálna
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.