Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatriiSestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť detským pacientom v kritickom zdravotnom stave, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov. Vykonáva kontinuálny monitoring životne dôležitých funkcií detských pacientov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496475/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii sa získava nadobudnutím a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b). (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii. (3) Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra sa považuje aj nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná detská sestra podľa predpisov účinných do 30. septembra 2005, ktoré sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii [§ 79 ods. 16 písm. a) nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.].
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 6 mesiacov.
Poznámka: Na výkon povolania sestry špecialistky v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2221
SK ISCO-08
2221013
ESCO
603
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2221013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke pomôcky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy a techniky edukácie, edukačný program a proces.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy komplexnej individualizovanej pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky choré deti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zamerané na intenzívne sledovanie, monitorovanie, ošetrovanie a liečenie za účelom predchádzania zlyhania základných životných funkcií, metódy ošetrovateľského procesu, ošetrovateľskú dokumentáciu.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy pediatrického ošetrovateľstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Charakteristika, princípy a metódy ošetrovateľskej starostlivosti o deti, manažment.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zameraná na zabránenie komplikácií z fyzickej imobility a postupy kinestetiky zamerané na podporu zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodológia ošetrovateľského výskumu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metodológia ošetrovateľského výskumu v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii zameraná na potreby detí, kvalitu života a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy bazálnej stimulácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká komunikácie s deťmi v jednotlivých vývinových obdobiach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie s dieťaťom a rodičmi, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií - podpora matky, rodiča a príbuzných, empatia.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy odberu, zberu, skladovania a spracovania biologického materiálu na vyšetrenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etické aspekty intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Etický kódex sestry, práva dieťaťa.
Perspektíva: Aktuálna
6
intenzívna medicína a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy sledovania a hodnotenia kvality intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model zlepšovania kvality.
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardy a štandardizácia intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zložky štandardu, tvorba štandardov, audity.
Perspektíva: Aktuálna
6
tanatologická problematika v pediatrii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Fázy zomierania, etické aspekty zomierania, komunikácia s pozostalými.
Perspektíva: Aktuálna
6
techniky a postupy kardiopulmonálnej resuscitácie dospelých
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť o deti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. Hendersonovej konceptuálny model, Oremovej konceptuálny model, Gordonovej konceptuálny model funkčných vzorcov zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv prítomnosti matky, rodiča a príbuzných v starostlivosti o kriticky choré deti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne technológie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
farmakológia a liečebná výživa vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce intenzívnu pediatrickú starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špecifiká farmakológie a liečebnej výživy.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie štandardov ošetrovateľskej starostlivosti o deti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy tvorby, druhov a zložiek štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na dieťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie zásad a princípov etiky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychologické a edukačné činnosti sestry v intenzívnom pediatrickom ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Podpora matky pri odstrekovaní materského mlieka, pri udržiavaní laktácie, podpora rodičov pri umieraní dieťaťa, edukácia matky so zameraním na obnovu dojčenia, edukácia matky a rodiny o výžive novorodenca a dojčaťa a v starostlivosti o dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
6
edukácia osoby, rodiny, komunity o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou samostatne na základe indikácie lekára
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest, endotracheálne odsávanie dolných dýchacích ciest – laváž; ošetrovateľská rehabilitácia – polohovanie, drenážna poloha; podávanie výživy sondou; monitorovanie -invazívne a neinvazívne (pulzný oximeter sat.O2, monitorovanie vitálnych funkcií – pulz, dych, krvný tlak); celková hygienická starostlivosť o zaintubované dieťa (napr. starostlivosť o kožu a elektródy, sondy, dutinu ústnu); starostlivosť o nazogastrickú/orogastrickú sondu, o endotracheálnu kanylu; behaviorálna starostlivosť (hluk, svetlo, dotyk); starostlivosť o periférnu vénu/artériu, o kontinuálnu drenáž, o stómiu (napr. kolostómiu, nefrostómiu), o tracheostómiu; meranie obvodu hlavy a hrudníka, telesnej teploty, pulzu, dychu, krvného tlaku, váženie dieťaťa; zavádzanie žalúdočnej sondy u väčšieho dieťaťa, odber krvi zo žily u dieťaťa, umelá výživa, parenterálna výživa u detí a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Resuscitácia dieťaťa, neodkladný príjem dieťaťa na JIS, intubácia, kanylácia vény/artérie, kanylácia centrálnej vény, lumbálna punkcia, cievkovanie močového mechúra, diagnostické vyšetrenia (USG, Rtg, očné pozadie), iné invazívne zákroky, punkcia hrudníka a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytnutie odbornej prvej pomoci a kardio-pulmonálna resuscitácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálne vyšetrenie a hodnotenie dieťaťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Fyzikálne vyšetrenie dieťaťa v kritickom stave, vrátane psychomotorického vývinu, neodkladný príjem kriticky chorého dieťaťa, hodnotenie prejavov bolesti, spánku a bdenia, stavu vedomia, správania, vitálnych funkcií krvný tlak, pulz, dych a farby kože, rizika poškodenia kože, hodnotenie a meranie telesnej teploty ( termomanažment),hodnotenie sebestačnosti väčšieho dieťaťa a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: O kriticky choré deti (umelá pľúcna ventilácia a kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách), po KPR, s respiračnou insuficienciou, s obehovým zlyhaním, s respiračným ochorením (ARDS, s akútnou laryngitídou, astmou bronchiale, syndrómom pľúcnej embolizácie, po topení), s multiorgánovým zlyhaním, s pečeňovým zlyhaním, so sepsou, s poruchami vedomia, s mozgovo-lebečným poranením, s ochoreniami mozgu, s kŕčmi (kŕče pri epilepsii, febrilné kŕče), s vrodenými chybami, pred operáciou, po operácii, s bolesťou, s akútnou intoxikáciou, s poruchami tráviaceho ústrojenstva, s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou (diabetická kóma, hypoglykemická kóma) a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie moderných technológií a prístrojov používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie psychologickej podpory rodine
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podieľanie sa na klinicko-farmakologickej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manipulácia s prístrojmi a pomôckami
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Obsluha zdravotníckych prístrojov (infúznych a injekčných púmp, ventilátorov, monitorov, inkubátorov, EKG).
Perspektíva: Aktuálna
6
odbery biologického materiálu u detí na vyšetrenia biochemické, hematologické, skríningové
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Kapilárna krv, moč, stolica, spútum, výter z hrdla, nosa, očí, kožných defektov.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.