Pracovník fotoslužby

Pracovník fotoslužbyPracovník fotoslužby obsluhuje digitálny minilab, teda zariadenie na vyvolávanie filmov. Takisto obsluhuje digitálne a atramentové tlačiarne, multifunkčné zariadenia a spracováva zákazky z digitálnych a analógových záznamov. Prijíma a vydáva fotografické zákazky, popisuje, archivuje fotografické digitálne záznamy, asistuje pri fotografovaní v ateliéri alebo v samoobslužnom automate. Pracovník fotoslužby môže poskytovať aj doplnkové služby, ako napríklad predaj fotografického papiera a materiálu potrebného na vyvolávanie filmov a fotografií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496451/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKFotolaborant
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu z oblasti výroby fotografie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5169
SK ISCO-08
5169005
ESCO
2585
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5169005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pri zhotovovaní a kopírovaní fotografií.
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
grafické počítačové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Napr. negatívy, špeciálne papiere na fototlač, farebné náplne do tlačiarní atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spotrebný tovar pre vybavenie fotolabu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prijímania a vybavovania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
koloristika a kolorimetria
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy spracovania fotografických materiálov a digitálnych fotografií prostredníctvom tlačiarní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fotografické materiály
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnosť práce so zariadeniami fotoslužby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia automatizačných procesov v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a vyhodnocovanie informácií na objednávkach fotografií
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pri zhotovení fotografií podľa požiadaviek zákazníka z média (CD, DVD, USB kľúč, HDD disk atď.)
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie fotodokumentácie a triedenie obrazového fotomateriálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do fotolabu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie jednoduchších úloh (obstarávanie drobnejších nákupov, výber a podávanie pošty a pod.) v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie, výdaj zákaziek vo fotoslužbe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
finálna úprava, adjustácia fotografických diel
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava filmov na vyvolávanie, značenie filmov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyvolávanie filmov a zhotovovanie fotografií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha stroja negatívneho digitálneho minilabu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie fotografických materiálov prostredníctvom tlačiarní
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: 3D, digitálne, laserové, atramentové tlačiarne.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie fotografických materiálov na automatických a poloautomatických linkách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie fotografií z digitálneho záznamu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie preukazových fotografií
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. MHD preukážky, SAD preukážky atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha laserových, atramentových a termosublimačných tlačiarní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
práca s registračnou pokladnicou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úpravy digitálneho obrazu v grafických programoch, jeho príprava na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.