Vrátnik

VrátnikVrátnik kontroluje dodržiavanie režimových opatrení vstupu, výstupu a pohybu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel a vykonáva dopravno-regulačné opatrenia v areáli objektov. Poskytuje informácie návštevám a naviguje ich v rámci objektu. Vybavuje a prepája telefonické hovory. Preberá poštové zásielky. Sleduje situáciu v objekte. Ak si to vyžaduje situácia, vrátnik môže kontaktovať záchranné a bezpečnostné zložky (Políciu Slovenskej republiky, mestskú alebo obecnú políciu, Hasičskú záchrannú službu, Záchrannú zdravotnú službu a ostatné zložky Integrovaného záchranného systému a určené osoby). Vyberá vjazdové poplatky, parkovné a pod. Vedie dokumentáciu o priebehu služby, zhotovuje záznamy o vykonaných úkonoch a zisteniach a vedie evidenciu pohybu osôb a vozidiel v objekte.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496450/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKInformátor
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9629
SK ISCO-08
9629005
ESCO
2921
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
9629005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
organizačné správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
informácie o spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizácia
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Automatizácia procesov počítačovou technikou, alebo automatizovanými zariadeniami.
Perspektíva: Budúca
3
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie postupov pri používaní PC zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
MS office
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využitie programov na evidenciu, záznamy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy obsluhy telefónnej ústredne
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dokumentácia osôb a vozidiel pri vstupe, evidencia aktivít v objekte, evidencia a archivovanie kamerových záznamov.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
telekomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
metódy organizácie práce na recepcii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne a komerčné aspekty poskytovania služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá evidovania vstupu a pohybu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel do a z objektu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
3
poznanie objektu z hľadiska vnútorného usporiadania budov, organizácií, kontaktných mien a telefónnych čísel
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov a objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Oficiálna ohlasovňa požiarov, miesto pre lekárničku.
Perspektíva: Aktuálna
3
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátnik absolvuje štandardné školenie o BOZP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe rozhodnutia zamestnávateľa alebo zriaďovateľa objektu, môže byť poverenou osobou pri ohlasovaní incidentov, alebo situácií v súvislostí s ohrozením bezpečia a zdravia osôb, či ohrozenia majetku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia prevádzkových predpisov pre technologické zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátnik dodržiava štandardy v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe rozhodnutia zamestnávateľa alebo zriaďovateľa objektu, môže byť poverenou osobou pri ohlasovaní incidentov, alebo situácií v súvislostí s ohrozením bezpečia a zdravia osôb, či ohrozenia majetku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
komponovanie biometriky do plánu ochrany
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Participácia pri realizácii a následné využívanie.
Perspektíva: Budúca
3
vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia dochádzky zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie knihy návštev
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie požadovaných evidencií, poprípade vykonávanie ďalších administratívnych prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie komplexnej dokumentácie o priebehu služby a zisteniach
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia osôb a vozidiel
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pri vstupe a výstupe do a z objektu.
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie informácií o telefónnych linkách pracovísk a pracovníkov, vrátane vybavovania krátkych odkazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: A s tým spojené a vybavovanie krátkych odkazov.
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odovzdávanie poskytnutých informácií, prípadne informácií z bežných rozhovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poskytovanie informácií návštevám, alebo napr. informácií o aktuálnych zmenách v rámci budovy a umiestnenia jednotlivých oddelení, kancelárií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie rád a informácií návštevníkom ohľadom objektu, v ktorom vykonáva vrátnik kontrolnú a strážnu činnosť
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie a evidencia elektronickej firemnej korešpondencie a telefonických hovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie a ohlasovanie návštev
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie telefonických hovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
koordinácia a spolupráca s bezpečnostnou službou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odovzdávanie informácií o zistených skutočnostiach, poznatkoch a podozreniach nadriadeným
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca s účtovným oddelením a finančnými analytikmi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber vstupného a poplatkov týkajúcich sa vstupu do objektu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ak sú určené internými smernicami.
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prepájanie prichádzajúcich hovorov podľa požiadaviek volajúceho
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha ručných, mechanizovaných alebo automatizovaných zariadení pri vstupe a výstupe z budovy, objektu, parkoviska alebo iného stráženého priestoru
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. elektrická brána, vjazdová rampa atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
výdaj kľúčov, odomykanie a zamykanie budovy v súlade s domovým poriadkom, dozor nad používaním spoločných priestorov budovy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.