Archeológ (okrem výskumu)

Archeológ (okrem výskumu)Archeológ (okrem výskumu) skúma, odkrýva, dokumentuje a interpretuje artefakty, ekofakty, antropologické nálezy, podzemné a podvodné zvyšky architektúr a reliéfov kultúrnej krajiny. V závislosti od obsahového zamerania inštitúcie a svojho pracovného zaradenia v nej konzervuje, ošetruje, vytvára a spravuje archeologické zbierky a depozity archeologických nálezov, navrhuje a schvaľuje ochranu, obnovu a prezentáciu archeologických nálezísk. V spojení humanitných a prírodných vedných odborov analyzuje a syntetizuje výsledky archeologických skúmaní a aplikuje ich do procesov poznávania vývoja ľudskej civilizácie od prvopočiatku, v chronológii podľa historických časových období a rôznych materiálnych kultúr. Výsledky svojich odborných činností prezentuje formou publikácií a prednášok vo vedeckej i pedagogickej oblasti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496449/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Poznámka: Na výkon profesie archeológa vo všetkých prierezových zamestnaniach sa vyžaduje vysokoškolská kvalifikácia v odbore archeológia a klasická archeológia, ktorá sa v rámci medziodborového štúdia dopĺňa o históriu, dejiny umenia, pomocné vedy historické, religionistiku, kultúrnu a sociálnu antropológiu a pod.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 35a ods. 3) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná dĺžka praxe môže byť časovo upravená v závislosti od zaradenia zamestnanca pre konkrétny výkon činnosti, ktorý je stanovený zákonom o štátnej službe, resp. v prípade zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme katalógom pracovných činností pre zamestnancov kultúry, školstva alebo vedy. V prípade absolventov je možné akceptovať dosiahnutie praxe aj počas vysokoškolského štúdia prácou na odborne príslušnom pracovisku.
ISCO-08
2632
SK ISCO-08
2632006
ESCO
1005
SK NACE Rev. 2
M72,M74
CPA 2015
M72,M74
Príslušnosť k povolaniu
2632006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
archeológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: biologická archeológia
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky a postupy vykonávania archeologického výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárske dejiny stredoveku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny praveku, staroveku a stredoveku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy pravekého, starovekého a stredovekého stavebníctva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
praveké, staroveké a stredoveké artefakty
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
textilná produkcia praveku, staroveku a stredoveku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koncepcia ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kultúrne pamiatky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: pamiatkový fond
Perspektíva: Aktuálna
7
etnoarcheológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy stredovekého osídlenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
numizmatika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: stredoveká numizmatika
Perspektíva: Aktuálna
7
svetové dedičstvo
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy evidencie a využívania archeologických nálezísk
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyspelé materiály a nové technológie na ochranu, zachovanie a obnovu artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne modely riadenia a partnerstva na zlepšenie mestského a vidieckeho prostredia a na podporu adaptívneho znovuvyužitia hmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória terénneho výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne normy na ochranu pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: základy geológie
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: na odbornú evidenciu pamiatkového fondu
Perspektíva: Aktuálna
6
geografický informačný systém (GIS)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy keramiky a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: základy keramiky
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa archeologického výskumu a činnosti archeológa
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie analytických, syntetických a koncepčných materiálov v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie odborno-metodických materiálov, usmernení, výskumov a zásad pre archeologické nálezy a náleziská
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia v oblasti sociológie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a klasifikácia archeologického materiálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
syntéza a klasifikácia údajov z rôznych archeologických zdrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie GIS v archeológii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a dokumentácia nálezov a archeologických nálezov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
publikovanie, prednášanie a prezentovanie archeologických nálezov a výskumov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: prezentácia výsledkov archeologického výskumu a súvisiacich odborných činností prostredníctvom médií a elektronických sietí
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s orgánmi štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, krajské pamiatkové úrady.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie požiadaviek ochrany pamiatkového fondu v stavebnom a územnom konaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
muzeálne spracovanie archeologických nálezov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v zmysle zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie prístrojov a zariadení využívaných v archeologickej praxi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia informačných technológií v archeológii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.