Špecialista (manažér) ITMS

Špecialista (manažér) ITMSŠpecialista (manažér) ITMS má na starosti agendu IT monitorovacieho systému, ktorý slúži pre potreby evidencie, spracovania a monitorovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zabezpečuje aktualizáciu prístupov do ITMS, vykonáva technickú a metodickú podporu pri zadávaní údajov do ITMS. Spolupracuje na vypracovaní a aktualizácii Interného manuálu programu európskych štrukturálnych a investičných fondov, kontrolu správnosti zadávaných údajov do ITMS za jednotlivé projekty. Zabezpečuje predkladanie všetkých informácií týkajúcich sa prípravy a zavádzania ITMS relevantným útvarom ministerstva, sprostredkovateľskému orgánu a ďalším spolupracujúcim organizáciám. Rieši problémy užívateľov, zabezpečuje koncepčné spracovávanie podkladových materiálov a poskytuje poradenstvo. Podieľa sa na príprave internej riadiacej dokumentácie a usmernení pre žiadateľov a prijímateľov v oblasti ITMS.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496445/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2529
SK ISCO-08
2529002
ESCO
61
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2529002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kodifikovaná podoba slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém organizovania pracovných stretnutí v rámci svojej kompetencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zabezpečovania činnosti pracovnej skupiny pre ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Ústava SR
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace so zabezpečením kvality liekov, farmaceutických činností a činností v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne a právne predpisy a normy v oblasti sociálneho zabezpečenia a poistenia v SR a EÚ a s tým súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manuál k informačnému systému ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy zastupovania rezortu, aktívneho podieľania sa, spolupráce a komunikovania s orgánmi zodpovednými za IT monitorovací systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesné a formálne náležitosti žiadostí o pomoc z programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy operatívneho riešenia problémov a potrieb jednotlivých užívateľov v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy zabezpečovania predkladania všetkých informácií týkajúcich sa prípravy a zavádzania IT monitorovacieho systému relevantným útvarom ministerstva, sprostredkovateľskému orgánu a ďalším spolupracujúcim organizáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinovania a metodického zabezpečovania činností potrebných na prípravu, tvorbu, spustenie a správne riadenie IT monitorovacieho systému, kontrolu správnosti zadávaných údajov do IT monitorovacieho systému za jednotlivé projekty v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby prideľovania role, sprístupňovania funkcionality užívateľom IT monitorovacieho systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 12. 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia ohľadom štrukturálnych a investičných fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: aktuálne znenie
Perspektíva: Aktuálna
7
systém dohliadania na uplatňovanie metodických usmernení v oblasti monitorovania a prípadne uplatňovania sankčných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém dohliadania, či stavby vymedzenej dopravnej infraštruktúry a ich súčastí a stavby v ochrannom pásme tejto dopravnej infraštruktúry, ktoré slúžia na prevádzku dopravnej infraštruktúry alebo dopravu na dopravnej infraštruktúre, sú zhotovené, udržiavané a prevádzkované podľa príslušných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodickej činnosti v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém monitorovania programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca tak, aby boli splnené stanovené míľniky a ciele
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém podávania informácií na otázky potenciálnych žiadateľov o pomoc z programu európskych štrukturálnych a investičných fondov, napr. informácií o zápise údajov do verejného portálu IT monitorovacieho systému, metodického usmerňovania a poradenstva pre žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém sledovania, vyhodnocovania, uplatňovania rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania, v oblasti zamestnanosti, v oblasti trhu práce a v oblasti sociálnej inklúzie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dokument Operačného programu Európskych investičných a štrukturálnych fondov, ktorý je v gescii príslušného rezortu, či implementačnej jednotky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tento riadiaci dokument nie je povinne vypracovanou metodickou dokumentáciou operačného programu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce na vypracovaní a aktualizácii Interného manuálu programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania aktuálnosti prístupov do IT monitorovacieho systému užívateľov v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rýchla orientácia vo veľkých textových dokumentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v postupoch implementácie projektov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Legislatíva SR a EÚ najmä v oblasti štrukturálnych fondov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napríklad Interný poriadok, Interný manuál procedúr, rôzne plánovacie dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie koncepčného spracovávania podkladových materiálov v oblasti ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na vypracovaní a aktualizácii Interného manuálu programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a posudzovanie vecnej správnosti zadávaných údajov do IT monitorovacieho systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupodieľanie sa na tvorbe IT monitorovacieho systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie agendy súvisiacej s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie na tvorbe internej riadiacej dokumentácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti metodiky platnej pre úsekové štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Špecialista poskytuje odborné konzultácie k výstupom, systémovo preddefinovaným štatistickým procedúram IT monitorovacieho systému.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií a zabezpečovanie distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informovanie a metodická podpora týkajúca sa prípravy a zavádzania IT monitorovacieho systému, relevantným útvarom ministerstva, sprostredkovateľskému orgánu a ďalším spolupracujúcim organizáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sprostredkovanie informácií a distribúcia podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie informácií na otázky potenciálnych žiadateľov o pomoc z programu európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne informácií o zápise údajov do verejného portálu IT monitorovacieho systému, metodické usmerňovanie a poradenstvo pre žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie problémov a potrieb jednotlivých užívateľov v IT monitorovacom systéme v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie rezortu, aktívne podieľanie sa, spolupráca a komunikácia s orgánmi zodpovednými za IT monitorovací systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie činnosti pracovnej skupiny pre ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia zberu dát na účely štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Špecialista spolupracuje na definíciách podmienok zberu údajov v rámci IT monitorovacieho systému.
Perspektíva: Aktuálna
7
prideľovanie role, sprístupňovanie funkcionality užívateľom IT monitorovacieho systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinovanie a zabezpečenie metodického usmerňovania najmä v oblasti činností nevyhnutných pre prípravu, tvorbu, spustenie a správne riadenie IT monitorovacieho systému, kontrolu správnosti zadávaných údajov do IT monitorovacieho systému za jednotlivé projekty v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie aktuálnosti prístupov do IT monitorovacieho systému užívateľov v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a vedenie pracovných stretnutí v rámci svojej kompetencie, s cieľom priblížiť a metodicky vysvetliť užívateľom používanie a obsluhu IT monitorovacieho systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.