Zubný lekár bez špecializácie

Zubný lekár bez špecializácieZubný lekár bez špecializácie v rámci zdravotnej starostlivosti vykonáva základné úkony v preventívnej a liečebnej starostlivosti pri ochoreniach zubov, parodontu a slizníc ústnej dutiny (prehliadky, postavenie chrupu, zubného tkaniva, ďasien, zubných náhrad a pod.). Zaoberá sa hlavne problematikou dvoch najčastejších chronických infekčných ochorení – zubným kazom a parodontopatiami a ich následkami. Diagnostikuje čeľustno-ortopedické odchýlky, nádorové ochorenia, traumy a iné patologické stavy v ústnej dutine a čeľustno-tvárovej oblasti v súvislosti s integritou celého organizmu. Stanovuje komplexný liečebno-preventívny plán zubnolekárskeho ošetrenia pacienta....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496442/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2261
SK ISCO-08
2261001
ESCO
617
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2261001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dentálne materiály
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a patologická anatómia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: so špecifikami v oblastiach: topografická anatómia hlavy; anatómia orofaciálnej oblasti
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metodické postupy vo všeobecnej chirurgii, a chirurgických odboroch, všeobecnom lekárstve, neurológii, gynekológii a pôrodníctve, psychiatrii, gerontostomatológii, pediatrii, ORL, oftamológii, dermatovenerológii, imunológii, rádiológii, klinickej genetike, fyzioterapii, preventívnej medicíne, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy poskytovania odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
Perspektíva: Aktuálna
7
histológia a embryológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: so špecifikami v oblasti stavby zubov - mikroskopická stavba tvrdých a mäkkých tkanív zuba; endodontium, ektodontium a periodontium; amelogenéza, ameloblasty, štruktúra a ich funkcia; mineralizácia a vyzrievanie zubnej skloviny; stavba zubnej skloviny; špecifické štruktúry v zubnej sklovine; dentinogenéza; pôvod, štruktúra a funkcia odontoblastov; mineralizácia predentínu; predentín a dentín; cementoblasty, cement; zubná dreň; vývoj zubnej drene, jej rôsolovité väzivo, typy buniek a kapilárne riečište; gingiva a jej topografické oblasti; entogingiválna uzávierka; vývin periodontálnych ligament; periodontium a jeho funkcia; cievne zásobenie gingívy a periodontálnych ligament a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy celkovej a miestnej anestézie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v dentoalveolárnej, orálnej a maxilofaciálnej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v detskom zubnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v epidemiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v konzervačnom zubnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kariológia, endodoncia
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v lekárskej psychológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v ortodoncii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v ortopedickom zubnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v parodontológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v preventívnom zubnom lekárstve a maxilofaciálnej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: primárna, sekundárna a terciálna prevencia stomatologických ochorení
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v zubnej protetike
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metodické postupy v zubnej rádiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
lekárska chémia a biochémia pre zubné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: so špecifikami v oblasti prostredie ústnej dutiny, celková a izolovaná slina, tvorba a zloženie sliny, regulácia a poruchy salivácie, význam sliny pre ústnu dutinu a organizmus, slinný kameň; zuby a paradont, tvrdé a mäkké tkanivá ústnej dutiny; význam kalcia a fosfátu pri mineralizácii tvrdých tkanív, regulácia vápnikového metabolizmu, úloha kalciotropných hormónov, vitamín D, alkalická fosfatáza; zubný povlak, tvorba a zloženie povlaku, mineralizácia povlaku, zubný kameň, povlakové ochorenia; zubný kaz, teória vzniku kazu, demineralizácia, parodontopatie, enzýmy a radikály v patogenéze parodontopatií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálne aspekty zubnolekárskej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzika a lekárska biofyzika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: so špecifikami v oblastiach: biofyzikálna analýza interakcií fyzikálnych faktorov s integrovaným biologickým systémom v stomatologickej diagnostike a terapii; základy regulácie srdcovocievneho, zažívacieho, respiračného a termoregulačného systému z pohľadu lekárskej biofyziky a potrieb stomatológie, stomatologická technika ako súčasť diagnostiky a terapie z pohľadu lekárskej fyziky; zubné náhrady v substitučnej medicíne z hľadiska ich fyzikálnych interakcií s integrovaným biologickým systémom; biofyzikálne (štrukturálne a funkčné) požiadavky na postavenie umelých zubných náhrad; špeciálna anesteziologická, laserová technika, operačné svietidlá, lampy na fotokompozity; fyzikálny a rádiobiologický pohľad na stomatologickú rőntgenologickú a rádiologickú techniku; ochrana zubného lekára a pacienta pred nežiadúcimi účinkami fyzikálnych faktorov v stomatologickej praxi a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia a patologická fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: so špecifikami v oblastiach: funkcia zubov – drvenie a premiešavanie potravy; mliečny a trvalý chrup, prerezávanie zubov (dentícia); metabolické faktory vo vývoji zubov; výmena minerálov v zuboch; funkčné delenie zubov; zloženie a funkčné vlastnosti skloviny, jej odolnosť voči mechanickým a chemickým vplyvom; zloženie a funkčné vlastnosti zuboviny (dentínu); funkcia ďasna a zubnej drene; funkcia obalu zubných koreňov (cementu) a periodontálnej membrány; dentálne abnormality, zubný kaz a chybný zhryz; pôsobenie mikroorganizmov Streptococus mutants, Actinomyces odontolyticus a Lactobacilus; prevencia zubného kazu, úloha fluóru; maloklúzia - vplyv na účinnosť žuvania, ortodontický strojček; resorpcia zubného lôžka a novotvorba kosti pri ťahových a tlakových vplyvoch a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
medicínska etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: psychologické a etické aspekty liečby u detí, mládeže a dospelých
Perspektíva: Aktuálna
7
špeciálna patológia orofaciálnej oblasti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecná patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy farmakológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: dodržiavania GDPR
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie komplexných preventívnych, liečebných programov, programov sledovania v zubnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. preventívne programy v oblasti orálneho zdravia; preventívne protikazové programy; prevencia vývojových poškodení tvrdých zubných tkanív; možnosti prevencie parodontopatií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
revízna a posudková činnosť v zubnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie pri stomatologickom ošetrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia terapeutických metód a postupov stomatologického ošetrenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikácia terapeutických metód a postupov pri stomatologických ochoreniach z konzervačného zubného lekárstva, endodoncie a parodontológie u detí, dorastu a dospelých
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné vyšetrenie ústnej dutiny a chrupu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zhodnotenie stavu ústnej dutiny a chrupu a zostavenie preventívneho a terapeutického postupu pri stomatologických ochoreniach
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných lekárenských zariadení pri lekárenskej starostlivosti, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie hygienických predpisov v zubnej ambulancii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. elektronická preskripcia, objednávanie
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie stomatologickej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: manažovanie stomatologickej starostlivosti v ambulancii zubného lekára a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.