Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu

Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinuFyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu realizuje špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa včasnou fyzioterapeutickou diagnostikou a terapiou porúch psychomotorického vývinu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496440/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností fyzioterapeuta špecialistu vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému sa získava (1) nadobudnutím a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut, b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore podľa písmena b).
(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja uvedenom v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b).

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v Prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2264
SK ISCO-08
2264005
ESCO
628
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2264005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
príslušná dokumentácia v odbore a príklady jej použitia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digital health technology
7
anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na neurofyziológiu a patofyziológiu porúch centrálneho nervového systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
7
diagnostické metódy a diagnostické postupy porúch psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy diagnostických zobrazovacích metód - foto technika, videozáznam, röntgenologická technika, tomografia, NMR, sonografia; zobrazovacie metódy pomocou elektrických veličín - el. potenciály, EMG, neurografia a polyEMG, telemetria, posturografia a stabilografia
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie mechanickej energie pri masážach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz a terapia porúch psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia; vedenie rodičov a spolupráca s rodinou pri reflexnej terapii
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika porúch psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky porúch psychomotorického vývinu; úroveň vývoja motoriky, primitívne reflexy, polohové reakcie, kineziologická analýza globálnych motorických vzorov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
integrácia a sociálna rehabilitácia pacientov s poruchami psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba pri poruchách psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby pri poruchách psychomotorického vývinu
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodológia vedeckého výskumu v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy kinezioterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. reflexný systém podľa Vojtu; facilitačná metodika podľa Roodovej; reedukácia hybnosti podľa Faya; metodika Bobathovej u detí; hippoterapia; hydrokineziterapia, nácvik koordinačných schopností a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy medikamentóznej terapie pri poruchách psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, postupy a možnosti využitia ergoterapie, animoterapie, arteterapie, muzikoterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, postupy a možnosti využitia protetiky a ortotiky, korekčnej chirurgickej intervencie pri poruchách psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, postupy a možnosti využitia špeciálnej pedagogiky pri poruchách psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: abnormálny vývin v oblasti adaptívneho správania; vývinová retardácia reči; abnormálny vývin v sociálnom správaní - napríklad detský autizmus a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecná syndromológia porúch psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: infantilná cerebrálna paréza, kraniostenóza, Downov syndróm, hereditárne a metabolické poruchy s postihnutím nervového a svalového systému; genetické aspekty porúch psychomotorického vývinu
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojová kineziológia a patokineziológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ontogenetický vývoj motoriky človeka, vývojové stupne, vývojová reflexológia; delenie detského veku; poruchy motorického a mentálneho vývinu
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri poruchách psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vyhodnotenie kvality reflexnej terapie, stanovenie výsledku terapie vzhľadom na východiskový stav pacienta
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
7
metodické vedenie rodičov pri reflexnej terapii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri poruchách psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vyšetrenie provokovanej pohyblivosti, vyšetrenie reflexov - napríklad asymetrický tonický šijový reflex, reflex koreňa ruky, fenomén očí bábky, sací reflex, orofaciálny reflex, akustikofaciálny reflex, chôdzový automatizmus, tonický úchopový reflex horných končatín, tonický úchopový reflex dolných končatín, Galantov reflex; vyšetrenie posturálnej reaktibility, vyšetrenie polohových reakcií, Vojtovo bočné sklopenie, trakčná skúška, Landauova skúška, skúška Peiper-Isbert, axilárny záves, Collisovej horizontála, Collisovej vertikála; určenie kineziologického vývoja, kvantitatívne a kvalitatívne
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia kinezioterapeutických metód pri poruchách psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia kinezioterapeutického plánu pri poruchách psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikácia Vojtovej metódy, Bobathovej a ďalších reflexných metód; hydrokinezioterapie; hippoterapie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Digital health technology
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Masérske a balneologické pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.