Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vedúci diplomatickej misie

Vedúci diplomatickej misieVedúci diplomatickej misie riadi, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za činnosť diplomatickej misie v zahraničí. Zodpovedá za realizáciu zahraničnej politiky SR a prezentáciu SR v príslušnej krajine. Sleduje a analyzuje vnútropolitický a zahraničnopolitický vývoj krajiny, spracováva a koordinuje prípravu spravodajsko-informačných materiálov vo vzťahu k realizácii zahraničnej politiky a zodpovedá za realizáciu a prezentáciu politických, ekonomických, bezpečnostných, kultúrnych a ďalších záujmov SR. Udržiava pracovné a spoločenské kontakty s najvyššími predstaviteľmi príslušnej krajiny. Zabezpečuje prezentáciu SR a jej zahraničnej politiky, ako aj publicitu stanovísk SR k aktuálnym otázkam medzinárodnej politiky. Zodpovedá za prípravu a realizáciu stykových aktivít najvyšších predstaviteľov SR s partnermi v príslušnej krajine. Zúčastňuje sa na medzinárodných rokovaniach, na medzinárodných konferenciách, reprezentuje SR na medzinárodných fórach. Z poverenia vlády SR alebo ministerstva ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496434/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKGenerálny konzul
SKVeľvyslanec
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
1112
SK ISCO-08
1112011
ESCO
36
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
1112011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
spoločenská etika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diplomacia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy spracovania a koordinovania spravodajsko-informačných materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy diplomatického zastupovania štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy konzulárnej asistencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém kontaktov s predstaviteľmi rezortov, vládnych inštitúcií, parlamentu a s predstaviteľmi diplomatického zboru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za prípravu a realizáciu stykových aktivít najvyšších predstaviteľov SR s partnermi v krajine akreditácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a postupy realizácie a prezentácie záujmov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie realizácie a prezentácie politických, ekonomických, bezpečnostných, kultúrnych a ďalších záujmov SR.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Online interná a externá komunikácia
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
systém tvorby strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovania v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami EÚ alebo medzinárodnými organizáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém udržiavania pracovných a spoločenských kontaktov s najvyššími predstaviteľmi krajín akreditácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy zabezpečovania prezentácie SR, jej zahraničnej politiky a publicity stanovísk SR k aktuálnym otázkam medzinárodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
postupy zabezpečovania prípravy alebo uzatvárania medzinárodných zmluvných dokumentov za SR z poverenia vlády SR alebo ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy tvorby a podieľania sa na tvorbe zahraničnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy koordinovania zahraničnej politiky SR v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy účasti na príprave a realizácii medzinárodných zmluvných dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri tvorbe stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém fungovania konzulárnych úradov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania a analyzovania vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Datamining
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
Viedenský dohovor o diplomatických stykoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zabezpečenia príprava alebo uzatváranie medzinárodných zmluvných dokumentov za SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Z poverenia vlády SR alebo Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a realizácia stykových aktivít najvyšších predstaviteľov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a vyhodnocovanie zahraničných politických a bezpečnostných záujmov v rámci diplomatických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie neštandardných udalostí a javov v medzinárodnej politike a reagovanie na tieto javy v rámci diplomatickej činnosti diplomatickej misie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a analyzovanie vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza ekonomických, politických, bezpečnostných, environmentálnych a kultúrnych vzťahov SR k inému štátu či skupine štátov v rámci diplomatickej činnosti zastupiteľského úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Datamining
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami EÚ alebo medzinárodnými organizáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť a spolupráca s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prípravy alebo uzatváranie medzinárodných zmluvných dokumentov za SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Z poverenia vlády SR alebo Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
udržiavanie pracovných a spoločenských kontaktov s najvyššími predstaviteľmi krajín akreditácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na príprave a realizácii medzinárodných zmluvných dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi rezortov, vládnych inštitúcií, parlamentu a s predstaviteľmi diplomatického zboru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prezentácie SR, jej zahraničnej politiky a publicity stanovísk SR k aktuálnym otázkam medzinárodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za realizáciu a prezentáciu zahraničnej politiky SR v príslušnej krajine
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Online interná a externá komunikácia
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
realizovanie a prezentovanie politických, ekonomických, bezpečnostných, kultúrnych a ďalších záujmov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Online interná a externá komunikácia
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za prípravu a realizáciu stykových aktivít najvyšších predstaviteľov SR s partnermi v krajine akreditácie, za prijatie predstaviteľov krajín akreditácie v SR, za účasť na medzinárodných rokovaniach, na medzinárodných konferenciách, za reprezentovanie SR na medzinárodných fórach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie diplomatických vzťahov s iným štátom či skupinou štátov, presadzovanie koncepcie zahraničnej politiky SR a ochrana práv a záujmov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.