Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Diplomat, konzul

Diplomat, konzulDiplomat, konzul vykonáva zahraničnopolitickú a obchodnoekonomickú diplomatickú a konzulárnu činnosť. Zabezpečuje konzulárnu, vízovú, pasovú, dokladovú, štátnoobčiansku agendu. Podieľa sa na podpore rozvoja obchodných, hospodárskych, kultúrnych a vedeckých stykov a rozvíjaní priateľských vzťahov. Prezentuje svoju krajinu a zabezpečuje informovanie orgánov verejnej moci Slovenskej republiky o stave a vývoji obchodného, hospodárskeho, kultúrneho, vedeckého života a poskytuje informácie, ktoré súvisia s výkonom konzulárnej agendy. Podieľa sa na tvorbe zahraničnej politiky a zahraničnopolitickej stratégie. Zabezpečuje a vykonáva činnosti vo vymedzenej oblasti vnútornej a zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií, v oblasti právnej a konzulárnej, v oblasti finančno-hospodárskej, v oblasti bezpečnostnej alebo v oblasti kultúrnej. Vykonáva koncepčné a metodické činnosti na úrovni ministerstva, analytickú ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496433/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V zmysle § 21 zákona 151/2010 o zahraničnej službe musí zamestnanec po absolovaní adaptačného vzdelávania vykonať odbornú skúšku.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 1 písm. h)
Poznámka: Môže vyžadovať služobný úrad diplomata.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422015
ESCO
32
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
politická a regionálna geografia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy analýzy vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diplomacia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o zahraničnej službe
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy vypracovávania spravodajsko-informačných materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy diplomatického zastupovania štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy konzulárnej asistencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Princípy vízovej, pasovej, dokladovej, štátnoobčianskej a matričnej agendy vrátane činností spojených s agendou konzulárnych úradov vedených honorárnymi konzulárnymi úradníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém tvorby regionálnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diplomatické výsady a imunity
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém kontaktov s predstaviteľmi rezortov, vládnych inštitúcií, parlamentu a s predstaviteľmi diplomatického zboru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá diplomatického protokolu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy konzulárnej, vízovej, pasovej, dokladovej, štátnoobčianskej a matričnej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy tvorby a podieľania sa na tvorbe zahraničnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy podkladov pre koncepčné postupy zahraničnej politiky SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy podkladových materiálov na rokovania predstaviteľov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy koordinovania zahraničnej politiky SR v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy protokolárneho zabezpečovania, organizovania oficiálnych a pracovných návštev najvyšších ústavných činiteľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy účasti na príprave a realizácii medzinárodných zmluvných dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
postupy a metódy zabezpečovania spracovania a výkonu činností vo vymedzenej oblasti vnútornej a zahraničnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém fungovania konzulárnych úradov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania a analyzovania vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné dokumenty, pozície, inštrukcie a stanoviská SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie zákona o zahraničnej službe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie koncepčných alebo metodických činností na úrovni ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a vyhodnocovanie zahraničných politických a bezpečnostných záujmov v rámci diplomatických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie neštandardných udalostí a javov v medzinárodnej politike a reagovanie na tieto javy v rámci diplomatickej činnosti diplomatickej misie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a analyzovanie vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza ekonomických, politických, bezpečnostných, environmentálnych a kultúrnych vzťahov SR k inému štátu či skupine štátov v rámci diplomatickej činnosti zastupiteľského úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analytických a syntetických činností vo vymedzenej oblasti zahraničnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe stratégie štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe zahraničnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov pre koncepčné postupy zahraničnej politiky SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladových materiálov pre rokovania predstaviteľov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie spravodajsko-informačných materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba podkladových materiálov a stanovísk v oblasti zahraničnoobchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie pasovej, matričnej, štátnoobčianskej agendy, resp. pomoci v rámci diplomatických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
protokolárne zabezpečovanie, organizovanie oficiálnych a pracovných návštev najvyšších ústavných činiteľov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na príprave a realizácii medzinárodných zmluvných dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie konzulárnej asistencie, vízovej, pasovej, dokladovej, štátnoobčianskej a matričnej agendy vrátane činností spojených s agendou konzulárnych úradov vedených honorárnymi konzulárnymi úradníkmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spracovania a výkonu činnosti vo vymedzenej oblasti vnútornej a zahraničnej politiky, v oblasti európskych záležitostí, v oblasti hospodárskej spolupráce, v oblasti medzinárodných organizácií, v oblasti právnej a konzulárnej, v oblasti finančno-hospodárskej, v oblasti bezpečnostnej alebo v oblasti prezentačnej
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prijatia diplomatickej návštevy v súlade s diplomatickým protokolom a zvykmi podľa krajiny pôvodu návštevy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi rezortov, vládnych inštitúcií, parlamentu a s predstaviteľmi diplomatického zboru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a metodické usmerňovanie štátnej správy v oblasti diplomatických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie zahraničnej politiky SR v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie diplomatických vzťahov s iným štátom či skupinou štátov, presadzovanie koncepcie zahraničnej politiky SR a ochrana práv a záujmov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.