Strážny pracovník väzenskej služby

Strážny pracovník väzenskej službyStrážny pracovník väzenskej služby realizuje výkon strážnej služby súvisiaci so strážením a ochranou strážených objektov ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo strážených pracovísk mimo ústavu. Strážny pracovník väzenskej služby vykonáva samostatné rutinné odborné činnosti zvládnuteľné v rámci nastavených štandardov. Zabezpečuje ochranu a stráženie ústavu, určených objektov a pracovísk mimo ústavu pred ozbrojeným alebo iným napadnutím. Zabezpečuje stráženie obvinených a odsúdených, vykonáva eskorty a činnosti súvisiace s výkonom strážnej a eskortnej služby. Plní úlohy a činnosti v určenom rozsahu pri vchode do stráženého objektu, na strážnej veži, pri sprevádzaní a strážení vozidiel, pri sprevádzaní osôb, pri výkone služby strážnej a zásahovej hliadky, pri strážení v civilných zdravotníckych zariadeniach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496431/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKVäzenský strážny
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5413
SK ISCO-08
5413001
ESCO
2061
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5413001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie úradných písomností pri výkone služby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
pravidlá ochrany osobných údajov, autorské právo v SR a v zahraničí
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie nových metód zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy výkonu väzenskej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a predpisy výkonu väzby a trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práva a povinnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov; Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
systém získavania prvotných informácií o prístupe a zaobchádzaní s väznenými osobami, o správaní sa k nim, o svojich právach a povinnostiach, o právach a povinnostiach väznených osôb, o získavaní a praktickom používaní výstroje a výzbroje
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém a princíp rutinných činností na úseku služobnej činnosti svojho predpokladaného služobného zaradenia, formy psychickej a fyzickej záťaže pod dohľadom príslušníka v stálej štátnej službe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zabezpečenia ochrany a stráženia ústavu, určených objektov a pracovísk mimo ústavu pred ozbrojeným alebo iným napadnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy plnenia úloh a činností v určenom rozsahu pri vchode do stráženého objektu, na strážnej veži, pri sprevádzaní a strážení vozidiel, pri sprevádzaní osôb, pri výkone služby strážnej a zásahovej hliadky, pri strážení v civilných zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
vedomosti z penológie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania samostatných rutinných odborných činností s premenlivými informáciami, zvládnuteľnými v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu so stanovenými výstupmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém spolupráce s pedagógmi väzenskej služby pri výdaji osobnej a úradnej korešpondencie a balíkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy zisťovania technických chýb a úmyselného poškodenia zariadenia, nedovolenej činnosti a konania väznených osôb smerujúceho k úmyselnému poškodeniu si zdravia, k príprave alebo pokusu o útek v celách a na stanovišti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
4
postupy a metódy vykonávania prehliadky balíkov, korešpondencie obvinených a odsúdených v určenej miestnosti, vytypovaných dopravných prostriedkov (napr. pred vjazdom do ústavu), ciel alebo izieb obvinených a odsúdených alebo iných priestorov preventívne, alebo ak je podozrenie, že sú tam drogy, batožiny a prehliadky vecí u vytypovaných osôb v ústave a osobných vecí vytypovaných obvinených a odsúdených
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy vykonávania kontroly batožín preeskortovaných väzňov, osôb vstupujúcich do ústavu, prehliadky návštevných miestností, prehliadky balíkov korešpondencie, batožiny a dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém okamžitého hlásenia zistených skutočností nadriadenému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie právnych predpisov o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie kontroly batožín osôb vstupujúcich do ústavu, vykonávanie prehliadky návštevných miestností a prehliadky batožín väznených osôb preeskortovaných eskortou celoštátneho zvozu a prehliadky vecí, balíkov, korešpondencie, batožiny a dopravných prostriedkov na základe informácií od príslušníkov zboru zaradených v skupine preventívno-bezpečnostnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a kontrola uzamykania určených priestorov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie úradných písomností pri výkone služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
vystupovanie podľa zásad služobnej zdvorilosti a vojenského vystupovania vo vzájomnom styku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plnenie úloh a činností v určenom rozsahu pri vchode do stráženého objektu, na strážnej veži, pri sprevádzaní a strážení vozidiel, pri sprevádzaní osôb, pri výkone služby strážnej a zásahovej hliadky, pri strážení v civilných zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s pedagógmi väzenskej služby pri výdaji osobnej a úradnej korešpondencie a balíkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístup a zaobchádzanie s väznenými osobami, správanie sa k nim v súlade s právami a povinnosťami pracovníka väzenskej služby, s právami a povinnosťami väznených osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca a manipulácia s odsúdenými a obvinenými v súlade s ustanoveniami zákona o výkone trestu odňatia slobody a zákona o výkone väzby v objektoch súdov a prokuratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie samostatných rutinných odborných činností s premenlivými informáciami, zvládnuteľnými v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu so stanovenými výstupmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie činností v súlade s organizáciou Zboru, základnými dokumentmi a činnosťami potrebnými na výkon štátnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie ochrany a stráženia ústavu, určených objektov a pracovísk mimo ústavu pred ozbrojeným alebo iným napadnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana poriadku a bezpečnosti vo výkone trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
zisťovanie technických chýb a úmyselného poškodenia zariadenia v celách a na stanovišti, nedovolenej činnosti a konania väznených osôb smerujúceho k úmyselnému poškodeniu si zdravia, k príprave alebo pokusu o útek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
4
ochrana objektov a priestorov väzníc s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Stráženie obvinených a odsúdených, vykonávanie eskorty a činností súvisiacich s výkonom strážnej a eskortnej služby.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie pohybu a činnosti osôb na určenom stanovišti tak, aby nedošlo k mareniu účelu väzby a výkonu trestu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.