Pracovník justičnej stráže

Pracovník justičnej strážePracovník justičnej stráže zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry, v objektoch Ministerstva spravodlivosti SR a v iných objektoch, ktoré budú súdom alebo prokuratúrou určené na konanie a nerušený priebeh konania v nich. Pracovník justičnej stráže plní úlohy určené „Smernicou pre výkon štátnej služby justičnej stráže na príslušnom súde, prokuratúre a ministerstve“. Spolupracuje s príslušníkmi zboru zabezpečujúcimi eskortné činnosti alebo príslušníkmi z iných ozbrojených zborov pri zaisťovaní bezpečnosti eskort v objektoch súdov, objektoch prokuratúr a v objekte Ministerstva spravodlivosti SR. Má prehľad o prebiehajúcich konaniach na súde a konaniach na prokuratúre, podľa potreby sa na nich zúčastňuje. Plní úlohy pri zadržaní a dodaní osoby do výkonu trestu alebo do výkonu väzby. Plní úlohy v oblasti ochrany osobných údajov v pôsobnosti skupiny podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Plní úlohy vyplývajúce z platného interného...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496430/1
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKJustičák
SKJustičný strážny
SKStrážny justičnej stráže
SKStrážny na súde
SKVäzenský strážny
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5413
SK ISCO-08
5413002
ESCO
1665
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5413002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické pokyny a usmernenia v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a predpisy výkonu väzby a trestu odňatia slobody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práva a povinnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v zmysle osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedomosti z penológie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov atď.
(výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými)
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania samostatných rutinných odborných činností s premenlivými informáciami, zvládnuteľnými v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu so stanovenými výstupmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy vedenia príslušných evidencií a vypracúvania príslušných štatistík v oblasti polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie právnych predpisov o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie úradných písomností pri výkone služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystupovanie podľa zásad služobnej zdvorilosti a vojenského vystupovania vo vzájomnom styku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístup a zaobchádzanie s väznenými osobami, správanie sa k nim v súlade s právami a povinnosťami pracovníka väzenskej služby, s právami a povinnosťami väznených osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca a manipulácia s odsúdenými a obvinenými v súlade s ustanoveniami zákona o výkone trestu odňatia slobody a zákona o výkone väzby v objektoch súdov a prokuratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie samostatných rutinných odborných činností s premenlivými informáciami, zvládnuteľnými v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu so stanovenými výstupmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie činností v súlade s organizáciou Zboru, základnými dokumentmi a činnosťami potrebnými na výkon štátnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie ochrany a stráženia ústavu, určených objektov a pracovísk mimo ústavu pred ozbrojeným alebo iným napadnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana objektov súdov a prokuratúry s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúcej koordináciu prác v rámci súdov a prokuratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.