Zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Zdravotnícky záchranár bez špecializácieZdravotnícky záchranár bez špecializácie poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri stavoch ohrozujúcich život a samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti neodkladnej prednemocničnej a nemocničnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby, na urgentných príjmoch a v základných zložkách integrovaného záchranného systému, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496426/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10548/2009 - OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3258
SK ISCO-08
3258001
ESCO
1452
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3258001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: etické princípy a normy, dilemy, etika biomedicínskeho výskumu, eutanázia
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej, vrátane neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zdravotnícke právo, charta práv, práva pacientov, zákonné normy, trestnoprávna zodpovednosť, odborná spôsobilosť
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kartografia a topografia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: anatómia, fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach v klinických disciplínach ako napr.: vnútorné lekárstvo, neurológia, všeobecná a úrazová chirurgia, geriatria, pediatria, psychiatria, gynekológia a pôrodníctvo, anestéziológia a intenzívna medicína a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľské techniky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
preventívna medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene
Perspektíva: Aktuálna
6
patológia a patofyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
administratívne postupy v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: IKT prostredie, vedenie zdravotníckej dokumentácie
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri poskytovaní neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy organizácie záchrannej zdravotnej služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy organizácie práce, vybavenie; princípy organizácie práce záchranných skupín pri hromadných nešťastiach, mimoriadnych zdravotníckych udalostiach, triedenia a polohovania ranených, prípravy na transport dopravnými prostriedkami - transportné a odsunové prostriedky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prvotného a následného vyšetrenia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady poskytovania neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady urgentnej medicíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady zdravotníckeho a krízového manažmentu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia, sociológia, techniky profesionálnej komunikácie v neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bio-psycho-sociálna dimenzia človeka, osobnosť, jednotlivec, skupina, socializácia, techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; empatia, asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
vyšetrovacie, diagnostické a terapeutické prístroje využívané v neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: obsluha a manipulácia s vyšetrovacími, diagnostickými a terapeutickými prístrojmi
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systémy triáže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
farmakológia a toxikológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: všeobecná farmakológia, liekové formy, spôsoby aplikácie, dávkovanie, pravidlá manipulácie s látkami, interakcie liečiv, žiaduce a nežiaduce účinky liekov; toxikológia
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie, meranie, zaznamenávanie a hodnotenie fyziologických funkcií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie dokumentácie o neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie anamnestických údajov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktivovanie zložiek integrovaného záchranného systému pri hromadných nešťastiach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie techník a postupov resuscitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia kyslíkovej liečby, manipulácia s tlakovými nádobami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia liekov rôznymi formami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kardiopulmonálna resuscitácia detí a dospelých
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytnutie prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie základných ošetrovateľských techník
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava a aplikácia infúznych roztokov, príprava a riedenie liekov v tekutej forme
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie hygieny prostredia vrátane dezinfekcie prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odoberanie biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
použitie imobilizačných a fixačných prostriedkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
použitie transportných pomôcok a transportnej techniky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kooperácia s ostatnými členmi záchranárskeho tímu a zdravotníckymi pracovníkmi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.