Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o deti a dorast sa zameriava na oblasť prevencie, diagnostiky, terapie a edukácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax s pracovným zaradením v ústavných alebo ambulantných pediatrických pracoviskách najmenej 1 rok bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08
2221008 - Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Sestra špecialistka

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
Špecifikácia:
elektronické dokumentovanie starostlivosti
6
zdravotnícka štatistika
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
princípy vybraných teórií a modelov ošetrovateľstva aplikovaných na ošetrovateľskú starostlivosť o deti
Špecifikácia:
napr. Gordonovej konceptuálny model, Hendersonovej konceptuálny model, Oremovej konceptuálny model
6
princípy, metódy a postupy pediatrického ošetrovateľstva
Špecifikácia:
charakteristika, manažment pediatrického ošetrovateľstva, úlohy sestry
6
pediatria a jej odbory
6
princípy hodnotenia psychomotorického vývinu dieťaťa v jednotlivých vekových obdobiach
6
princípy, metódy a postupy komplexnej individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti o deti
Špecifikácia:
napr. pri ochoreniach jednotlivých systémov, s infekčnými chorobami, pri kritických stavoch, s onkologickým ochorením a psychickými poruchami; špecifiká týraného a zneužívaného dieťa; metódy ošetrovateľskej rehabilitácie, bazálnej stimulácie a pod.
6
ošetrovateľský proces a jeho špecifiká v pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti, dokumentácia ošetrovateľskej starostlivosti
Špecifikácia:
fázy ošetrovateľského procesu, vedenie dokumentácie, zodpovednosť sestry
6
princípy, metódy a postupy štandardizácie ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
Špecifikácia:
zložky a druhy štandardu, tvorba štandardov a postupy auditu
6
psychologické aspekty ošetrovania detí
Špecifikácia:
príprava na hospitalizáciu, príjem dieťaťa, psychologický prístup a ovplyvňovanie hrou, edukáciou počas hospitalizácie, herné a tvorivé aktivity pri rekonvalescencii vo vzťahu k postihnutiu alebo ochoreniu založených na schopnostiach a mentálnej úrovni dieťaťa
6
etické aspekty ošetrovania detí
Špecifikácia:
práva detského pacienta, informovaný súhlas, etické problémy hospitalizovaného dieťaťa a jeho rodičov
6
edukačný proces v pediatrickom ošetrovateľstve
Špecifikácia:
edukačný proces, edukačné diagnózy, špecifiká prístupu k deťom
6
špecifiká komunikácie s deťmi v jednotlivých vývinových obdobiach
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s dieťaťom, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií
6
špecifiká komunikácie s minoritnými skupinami
6
manažment imunizačného programu u detí
Špecifikácia:
charakteristika, podstata a zabezpečenie
6
princípy, metódy a postupy hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
Špecifikácia:
hodnotenie kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, program kontinuálneho zvyšovania kvality starostlivosti
6
farmakoterapia a liečebná výživa vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce pediatrickú starostlivosť
Špecifikácia:
osobitosti farmakoterapie a liečebnej výživy u detí
6
právne predpisy
Špecifikácia:
vzťahujúce sa na oblasť poskytovania ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti
6
metodológia ošetrovateľského výskumu
Špecifikácia:
metodológia ošetrovateľského výskumu v pediatrii zameraná na potreby detí, kvalitu života, škálovanie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vytváranie podmienok pre bezpečné prostredie
Špecifikácia:
na detských oddeleniach a ambulantnej všeobecnej starostlivosti o deti a dorast
6
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
6
odber biologického materiálu u detí
Špecifikácia:
špecifiká prístupu a odberu
6
aplikácia skríningových vyšetrovacích metód
Špecifikácia:
špecifiká, harmonogram v jednotlivých obdobiach života dieťaťa
6
špeciálna starostlivosť o ústnu dutinu u detí
Špecifikácia:
špecifiká prístupu a pomôcok
6
starostlivosť o nasogastrickú /orogastrickú sondu
Špecifikácia:
špecifiká prístupu k dieťaťu počas starostlivosti
6
starostlivosť o centrálny venózny katéter
Špecifikácia:
zásady starostlivosti
6
starostlivosť o permanentný močový katéter
6
podávanie liekov deťom
Špecifikácia:
špecifiká prípravy a podávanie liekov
6
príprava infúznej terapie u detí
6
príprava a podávanie jedla u dojčiat a batoliat
Špecifikácia:
osobitosti prípravy a podávania jedla
6
podávanie stravy sondou u detí
6
dychové cvičenia u detí
6
polohovanie
6
monitorovanie bilancie tekutín
Špecifikácia:
osobitosti zberu tekutín
6
starostlivosť o rany
6
odsávanie sekrétov
6
endotracheálne odsávanie dolných dýchacích ciest, laváž
6
aplikácia oxygenoterapie
Špecifikácia:
špecifiká podávania O2 u detí
6
príjem, preloženie a prepustenie dieťaťa
6
fyzikálne vyšetrenie dieťaťa, vrátane hodnotenia psychomotorického vývinu dieťaťa
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
Špecifikácia:
odber venóznej krvi u detí, zavádzanie permanentného močového katétra, zavádzanie jednorazovej močovej cievky, zavádzanie centrálneho venózneho katétra, podávanie infúznej liečby, umelej výživy, parenterálnej výživy, podávanie transfúzie, diagnostické neinvazívne a invazívne vyšetrenia, obsluha zdravotníckych prístrojov (infúzne a injekčné pumpy, ventilátory, monitory, inkubátory, servo-lôžka, EKG, endoskopické prístroje, inhalačné prístroje..)
6
špecializované ošetrovateľské výkony
Špecifikácia:
osobitosti vykonávania techník ošetrovateľskej starostlivosti a postupov vyšetrení u detí
6
edukácia rodičov
Špecifikácia:
edukácia matky v súvislosti s dojčením a edukácia rodičov v súvislosti s ďalšou výživou a starostlivosťou o novorodenca; edukácia detského pacienta s jej špecifikami
6
podpora rodičov pri umieraní dieťaťa
Špecifikácia:
psychologický, empatický prístup
6
vytváranie štandardov ošetrovateľskej starostlivosti o deti
Špecifikácia:
princípy tvorby, druhov a zložiek štandardov, hodnotenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti, audit
6
aplikovanie metódy ošetrovateľského procesu
Špecifikácia:
pri jednotlivých diagnózach, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v špecifických podmienkach starostlivosti o deti
6
ošetrovateľská starostlivosť o dieťa a pri vybraných ochoreniach
Špecifikácia:
o fyziologického novorodenca, o dieťa s kardiovaskulárnym ochorením, s respiračným ochorením, s ochorením tráviaceho traktu, urogenitálneho systému, kostro-svalového systému, nervového systému, endokrinným ochorením, metabolickými poruchami, vrodenými vývojovými chybami, infekčným, imunoalergickým a hematopoetickým ochorením, poruchami vedomia, úrazom a popáleninou, v perioperačnom období, s bolesťou, v stavoch ohrozujúcich život, o umierajúce dieťa
6
využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na dieťa
Špecifikácia:
verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
6
dodržiavanie hygienických predpisov v prostredí pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti
Špecifikácia:
hygienický štandard, filter
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Špecifikácia:
hygiena práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v prostredí pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti
6
realizovanie výskumných činnosti
Špecifikácia:
napr.: potreby detských pacientov, kvalita života s chronickým ochorením, s bolesťou
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.