Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve

Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstveSestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti. Zaoberá sa dohľadom nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou - ústavnou, ambulantnou, domácou ošetrovateľskou starostlivosťou a samostatne vykonávanou ošetrovateľskou praxou....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496424/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b). (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore revízne ošetrovateľstvo.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania sestry špecialistky v revíznom ošetrovateľstve sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore revízne ošetrovateľstvo, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2221
SK ISCO-08
2221010
ESCO
603
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2221010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy súvisiace s poskytovaním sociálnej starostlivosti/práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: právna zodpovednosť v sociálnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: údaje súvisiace s požadovanými štatistickými hláseniami
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikácií národného systému E-zdravie súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: týkajúce sa revízneho ošetrovateľstva (napr. Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie smernice, predpisy); právna zodpovednosť v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zdravotné poistenie, práva a povinnosti zdravotnej poisťovne a poistenca, zdravotnícky poisťovací informačný systém
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ukazovatele kvality, špecifiká činností sestry manažéra pri zabezpečení kvality v ošetrovateľstve, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy ošetrovateľstva v jednotlivých typoch poskytovanej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľský manažment
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: charakteristika, funkcie a roly, ciele a úlohy, formy a metódy práce manažéra, strategický manažment
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonómia v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: systém financovanie zdravotníctva
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika revíznej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metodika priamej a nepriamej revíznej činnosti
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy posudzovania rozsahu poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti a jej opodstatnenosti vzhľadom k zdravotnému stavu pacienta v jednotlivých klinických odboroch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a postupy základnej, špeciálnej a špecializovanej zdravotnej ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy štandardizácie v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zložky a druhy štandardu, tvorba štandardov pre ošetrovateľskú starostlivosť, postupy auditu
Perspektíva: Aktuálna
6
revízne ošetrovateľstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: charakteristika, metodika revíznej činnosti
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardizácia v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľská dokumentácia a metódy jej revízie v jednotlivých klinických odboroch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postup hodnotenia personálneho a materiálno-technického zabezpečenia jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie rozsahu a kvality sestrami poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vzhľadom na zdravotný stav pacienta a vedenia ošetrovateľskej dokumentácie súvisiacej s rozsahom poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie kvality a odbornej úrovne ošetrovateľských výkonov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: poskytovaných v zdravotníckom zariadení jednotlivými zdravotníckymi profesiami v závislosti od kompetencií
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola archivovanej zdravotnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: súvisiacej s ukončením poskytovania zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola spracovania uhrádzaných výkonov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vykázaných v zúčtovacom období, vykonanie dodatočných náprav pri vykázaných výkonoch za zdravotnú starostlivosť
Perspektíva: Aktuálna
6
overenie správnosti spracovania a vedenia ošetrovateľskej dokumentácie v ambulantnej a ústavnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie kontrolných zistení a námietok k protokolu o kontrole poskytovateľa zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie návrhov na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: opodstatnenosť, presnosť a úplnosť návrhov na domácu ošetrovateľskú starostlivosť, spôsobov ich vykázania a úhradový mechanizmus
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie prehlásení klienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: o realizácii a frekvencii ošetrovateľských výkonov
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie správnosti spracovaných ošetrovateľských prepúšťacích a prekladacích správ
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
revízia podkladov na zúčtovanie zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kontrola písomne a elektronicky vykázaných zúčtovacích dokladov
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie návrhov zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie záznamu o poučení a informovanom súhlase a dohody o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: naplánovanie, príprava, realizácia, interpretácia výsledkov a ukončenie
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie záznamu o kontrole
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vyhodnotenie zistení z kontrolovanej činnosti a spracovanie v písomnej forme
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie edukačných, povoľovacích, konzultačných a schvaľovacích činností v revíznom ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktívna účasť na rokovaní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aktívna účasť na rokovaní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a inými organizáciami ovplyvňujúcimi činnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. elektronická preskripcia, objednávanie
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.