Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve

Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstveSestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť osobám v komunitách, v ich prirodzenom prostredí, rešpektujúc špecifiká jednotlivých komunít (napr. v sociálnych zariadeniach), jednotlivých vekových období a geografických území.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496423/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve môže byť SZČO na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe - § 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve sa získava nadobudnutím a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore podľa písmena b). (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania sestry špecialistky v komunitnom ošetrovateľstve sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 5) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2221
SK ISCO-08
2221007
ESCO
603
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2221007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie s pacientom, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií, etický kódex sestry, práva pacientov.
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Telehealth a telemedicína
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikácií súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
multikultúrne ošetrovateľstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Multikultúrna spoločnosť, komunity, transkultúrna ošetrovateľská starostlivosť.
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukačný proces v komunite
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Fázy edukačného procesu, edukačný program, edukačné diagnózy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
6
epidemiológia a hygiena
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špecifiká, vybrané metódy ošetrovateľskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o diabetikov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o imobilných pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o marginalizované skupiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. Rómovia, Vietnamci a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o mentálne, psychicky chorých a telesne postihnutých
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špecifiká prístupu a starostlivosti k vybraným skupinám.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špecifiká starostlivosti v domácom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o rizikové skupiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Bezdomovci, drogovo závislí, so sexuálne prenosnými chorobami, chronické ochorenia, alkoholizmus a násilie v rodinách.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy paliatívnej a hospicovej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špecifiká prístupu v domácom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
6
environmentálne zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Životné, pracovné a domáce prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment v ošetrovateľstve a princípy hodnotenia kvality poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špecifiká činností sestry manažéra v komunite, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality.
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľský proces
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Fázy, špecifiká ošetrovateľského procesu, vedenie dokumentácie, zodpovednosť sestry.
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľský výskum
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metodológia výskumu v komunite zameraná na potreby, kvalitu života, sebestačnosť klientov.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy štátnej zdravotnej politiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Úloha a podpora štátu, sociálna starostlivosť, sociológia rodiny.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy vybraných teórií a modelov ošetrovateľstva aplikovaných na komunitné ošetrovateľstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. Penderovej konceptuálny model, Leiningerovej konceptuálny model.
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardy a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti v komunite
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zložky štandardu, tvorba štandardov, postupy auditu.
Perspektíva: Aktuálna
6
verejné zdravotníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Prevencia, podpora zdravia a výchova k zdraviu v komunite.
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne technológie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
6
farmakológiia analgetík a iných liečiv - indikácia, dávkovanie, vedľajšie účinky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
farmakológia a liečebná výživa
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavenie plánu individuálnej ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pri jednotlivých diagnózach a vekových skupinách.
Perspektíva: Aktuálna
6
posúdenie potrieb pacienta v komunite
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Posúdenie bio-psycho-sociálnych-spirituálnych – duševných potrieb.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie hodnotiacich a meracích škál
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Posúdenie a objektivizácia sebestačnosti a potrieb.
Perspektíva: Aktuálna
6
realizovanie výskumných činností v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Potreby pacientov v komunite, kvalita života v komunite.
Perspektíva: Aktuálna
6
odoberanie ošetrovateľskej anamnézy v domácom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špecifiká posúdenie, zodpovednosť sestry.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na komunitnú ošetrovateľskú starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
6
komunikácia s pacientom v rozsahu svojich kompetencií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
6
edukácia v komunite
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
6
starostlivosť o rany
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Posúdenie a fotografické dokumentovanie rany a procesu hojenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie užitia liekov per os, ktoré pripravila sestra
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
preväz rany
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava pomôcok z obväzového materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Starostlivosť o permanentný katéter.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia injekčnej terapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Intramuskulárne, subkutánne a intravenózne na základe indikácie lekára.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia liečebnej klyzmy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia peritoneálnej dialýzy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia postupov ošetrovateľskej rehabilitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Prevencia komplikácií z imobility v domácom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
6
inhalačná aplikácia liekov do dýchacích ciest
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špecifiká aplikácie v domácom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
6
jednorázová katetrizácia močového mechúra u ženy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kardio-pulmonálna resuscitácia v domácom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nácvik sebaobslužných činností pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Podpora sebestačnosti pacienta z hľadiska uspokojovania potrieb a schopností postarať sa o seba.
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrenie novorodenca v domácnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovanie drénov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovanie stómií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podávanie výživy sondou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
preventívne skríningové vyšetrenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s lekárom pri zavádzaní a ošetrovaní centrálneho venózneho katétra
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
starostlivosť o diabetika v domácom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
starostlivosť o inkontinentného klienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špeciálne pomôcky pre mužov a ženy.
Perspektíva: Aktuálna
6
starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Komplexná individualizovaná ošetrovateľská starostlivosť, psychologický prístup.
Perspektíva: Aktuálna
6
starostlivosť o ústnu dutinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základná a špeciálna starostlivosť.
Perspektíva: Aktuálna
6
starostlivosť o zavedený epidurálny katéter a podávanie analgézie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Na základe indikácie a spolupráce s lekárom.
Perspektíva: Aktuálna
6
indikácia základných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení v rozsahu definovanej kompetencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
6
používanie moderných technológií a prístrojov používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
osobná asistencia pacientom pri užívaní liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie hygienických predpisov v komunitnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
starostlivosť o tracheálnu kanylu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odber biologického materiálu v domácom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Krv, moč, spútum, výtery.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.