Lekár urgentnej medicíny

Lekár urgentnej medicínyLekár urgentnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti. Zaoberá sa poskytovaním neodkladnej - urgentnej zdravotnej starostlivosti osobám pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje ich život, niektorú zo základných životných funkcií alebo zdravie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496422/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára urgentnej medicíny sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností lekára urgentnej medicíny sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore urgentná medicína podľa Prílohy č. 3 vl. nar. č. 296/2010 Z. z.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania lekára urgentnej medicíny sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore urgentná medicína, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Poznámka: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212072
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212072

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Právne aspekty urgentnej medicíny a intenzívnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie; špecifiká psychologického prístupu napr. prístup k osobe s agresívnym psychiatrickým ochorením; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v urgentnej medicíne a špecifiká komunikácie pri udalosti s hromadným postihnutím osôb.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedecký výskum v špecializačnom odbore urgentná medicína.
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v urgentnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy kardiologickej a pneumologickej diagnostiky; princípy základných laboratórnych a zobrazovacích metód vo vzťahu k urgentnej medicíne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Etické problémy urgentnej medicíny; psychosociálne aspekty urgentnej medicíny starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v urgentnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v urgentnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Klinický obraz porúch ventilácie, krvného obehu; kvantitatívnych porúch vedomia; podchladenia, prehriatia a tepelných úrazov, topenia, syndrómu pomliaždenia; úrazov zapríčinených tlakom a tlakovou vlnou; zatvorených poranení hlavy, krku, hrudníka, brucha, končatín; kontaminovaných poranení; klinický obraz náhlych neurologických a psychiatrických, psychosomatických ochorení, kŕčových stavov a ochorení, porúch správania; gynekologických a pôrodníckych náhlych situácií, krvácania, rizikovej gravidity a predčasného pôrodu; klinický obraz akútnych stavov v chirurgii, akútnych stavov v pediatrii, v endokrinológii, akútnych metabolických ochorení a stavov ohrozujúcich život pacienta, prenosných ochorení bezprostredne ohrozujúcich život a pod. mechanizmu úrazov; strelné, bodné, tržné, drvivé, chladové lokálne poranenia; poranenia hlavy, krku, hrudníka, brucha, končatín; problematika akútnej toxikológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
terapia, terapeutické postupy a metódy urgentnej medicíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy celkovej a miestnej sedácie, analgézie, anestézie; sledovania vitálnych funkcií, základných a rozšírených resuscitačných postupov, podpory a náhrady dýchania, podpory a náhrady obehu, objemoterapie a protišokovej liečby, kyslíkovej liečby, osmoterapie a pod.
princípy a metódy prvotného ošetrenia poranení, stavov a ochorení bezprostredne ohrozujúcich život; ošetrenia rodičky, novorodenca a pod.
princípy a metódy obväzovej techniky, imobilizačných techník, zabezpečenia transportu kriticky chorých a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
záchranná zdravotná služba
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy riadenia, organizácie práce, vybavenie, riadenia zásahovej skupiny, riadenia zdravotníckeho operačného strediska záchrannej zdravotnej služby; špecifiká práce pozemnej a leteckej záchrannej zdravotnej služby a pod.; princípy organizácie práce záchranných skupín pri hromadných nešťastiach, mimoriadnych zdravotníckych udalostiach, triedenia a polohovania ranených, prípravy na transport dopravnými prostriedkami - transportné a odsunové prostriedky krízového manažmentu a pod.; etické princípy v práci lekára pri hromadných nešťastiach, forenzné súvislosti pri hromadných nešťastiach, prednemocničná fáza hromadných nešťastí v závislosti na charaktere udalosti, nemocničná fáza hromadných nešťastí, pripravenosť zdravotníckych zariadení na príjem ranených a postihnutých a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zvládanie online komunikácie so zainteresovanými subjektami pri poskytovaní urgentnej zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke systémy vo svete a prístupy k riadeniu urgentnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy triáže
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Manchester, START, ESI
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady riadenia poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Farmakológia analgetík, sedatív a lokálnych anestézií používaných v urgentnej medicíne - ich interakcie a toxicita; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe; dávkovacie liekové systémy.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spôsoby a metódy prevencie ochorení a zranení v súvislosti s poskytovaním urgentnej zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie rôznych zdravotníckych systémov vo svete a prístupov k riadeniu urgentnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Využívanie techník efektívnej komunikácie v urgentnej starostlivosti s pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu v urgentnej starostlivosti k pacientovi a rodine; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v urgentnej starostlivosti o pacientov, telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so sestrou
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. anestetické výkony - intravenózne, inhalačné, lokálne anestézie zvodové; spriechodnenie dýchacích ciest - endotracheálne (priama laryngoskopia, intubácia nazotracheálna, orotracheálna, rýchla intubácia s farmakologickou podporou, alternatívne postupy intubácie), koniopunkčné; vnútrožilový prístup – periférny, centrálny, intraarteriálny, vnútrodreňový prístup; punkcia hrudníka; nepriama defibrilácia; transkutánna a transvenózna kardiostimulácia; rozšírená resuscitácia; imobilizačné techniky – celotelové, hlavy a krku, končatín; kyslíková liečba a umelá ventilácia pľúc; vedenie pôrodu; ošetrenie rodičky a novorodenca; transport a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v urgentnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov efektívneho riadenia urgentnej starostlivosti, vrátane monitoringu kvality, dostupnosti a efektivity
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov efektívneho manažmentu pacienta na urgentnom príjme
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. triáž, fasttrack, expektácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie urgentnej starostlivosti o pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikácia princípov efektívneho riadenia urgentnej starostlivosti, vrátane monitoringu kvality, dostupnosti a efektivity.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Prostriedky leteckej dopravy (lietadlá, helikoptéry, teplovzdušné balóny...)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.