Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve metodicky aj organizačne zodpovedá za riadenie a kontrolu operačných rizík v banke.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Risk Management Specialist
Risk manažér
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413004 - Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
prezentovanie
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
kultivovaný písomný prejav
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
tímová práca
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankovníctvo a bankové služby
7
bankový controlling
7
medzinárodné bankovníctvo
7
princípy obchodovania s cennými papiermi
7
investičné bankovníctvo
7
interné procesy v organizácii
7
metódy a postupy riadenie rizika a vnútornej kontroly
7
spôsoby a metódy komunikácie
7
formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Špecifikácia:
Znalosť tréningových aktivít so zameraním na oblasť operačného rizika.
7
operačná analýza
Špecifikácia:
Riziková a operačná analýza, stresové scenáre pre operačné riziko.
7
manažment rizík
Špecifikácia:
Riadenie rizík so zameraním na proces riadenia operačného rizika, jeho meranie a riadenie zodpovedajúce požiadavkám stanoveným regulátorom, VaR (Value at Risk) pre operačné riziko a výpočet kapitálovej požiadavky.
7
finančná matematika
Špecifikácia:
Rozdelenie početnosti udalostí, modely, odhady parametrov, rozdelenie veľkosti strát.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
projektový manažment
Špecifikácia:
Postupy, fázy a procesy v projektovom manažmente - zameranie na risk manažment.
7
právne predpisy v bankovníctve
Špecifikácia:
Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov,
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Špecifikácia:
Pravidelný reporting z oblasti operačného rizika.
7
monitoring interných procesov v banke
Špecifikácia:
monitoring interných procesov v banke so zameraním na operačné riziko, monitorovanie metodickej a organizačnej štruktúry riadenia operačných rizík, nastavenia procesov s minimalizáciou operačného rizika, monitoring efektívnosti prijatých stratégií transferu operačného rizika
7
posudzovanie a hodnotenie inovatívnych projektov, operácií, nových produktov a služieb z pohľadu operačného rizika
7
analýza úrovne rizika
Špecifikácia:
analýza scenárov, rozdelenie početností udalostí, modely a odhady parametrov rozdelenia veľkosti strát
7
identifikácia a posudzovanie operačného rizika a prijatie preventívnych opatrení
7
meranie a hodnotenie operačného rizika
Špecifikácia:
zber informácií súvisiacich s udalosťami operačného rizika, spôsoby merania operačného rizika vybranými metódami,identifikácia slabých miest, zhodnotenie rizika,
7
výpočet kapitálovej požiadavky
Špecifikácia:
výpočet kapitálovej požiadavky VaR (Value at Risk) pre operačné riziko
7
riadenie rizika a nastavenie procesov
Špecifikácia:
riadenie operačného rizika so zameraním na optimálne nastavenie procesov s minimalizáciou operačného rizika
7
posudzovanie politiky riadenia rizík
Špecifikácia:
posudzovanie strategického riadenia rizík v banke z pohľadu operačného rizika a jeho vplyvu na celkové riziko banky
7
koordinácia činností v oblasti operačného rizika
7
príprava návrhov a opatrení na minimalizáciu operačného rizika
7
organizovanie a realizácia školení zamestnancov banky
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.