Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmuŠpecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu zabezpečuje prípravu, aktualizáciu a presadzovanie koncepcie ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu, (uplatňuje opatrenia proti „praniu špinavých peňazí" a financovaniu terorizmu, skrátene AML). Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu sleduje legislatívne normy na národnej i európskej úrovni, ako aj skupinové štandardy a spolupracuje na implementácii pravidiel v oblasti AML do interných smerníc a procesov, aktualizuje a zlepšuje procesy na zabezpečenie súladu so súvisiacimi zákonmi a štandardmi v oblasti uplatňovania medzinárodných sankcií a embárg, zabezpečuje presadzovanie a pravidelné vyhodnocovanie činnosti povinnej osoby v oblasti AML a plní tak riadiacu a kontrolnú úlohu. Definuje pracovné postupy na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ako aj...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
496410/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista AML
ENAML officer
ENFinancial crime fighter
ENAML compliance officer
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413030
ESCO
807
SK NACE Rev. 2
K64,K65,L68
CPA 2015
K64,K65,L68
Príslušnosť k povolaniu
2413030

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Znalosť tréningových aktivít zameraných na oblasť AML, najmä na implementáciu Európskej AML smernice.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá ochrany osobných údajov, autorské právo v SR a v zahraničí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred praním špinavých peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č.297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu - súvisiaca legislatívna úprava, Metodické usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska a súvisiace predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v poisťovníctve a v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu – známa aj ako Štvrtá smernica AML, ktorá nahrádza Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
algoritmizácia úloh
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Softverizácia
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy low-code, no-code programovania pri automatizácii biznis procesov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Softverizácia
7
znalosť informačných systémov povinnej osoby, interných a externých databáz v oblasti AML
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Z externých databáz napr. databáza politicky exponovaných osôb, databáza osôb podozrivých z páchania medzinárodného terorizmu.
Perspektíva: Aktuálna
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné bankovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
platobný styk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
produkty a služby poskytované povinnou osobou v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Ošetrenie nových produktov a služieb z hľadiska rizika AML a na ochranu klienta, monitoring klientskych aktivít s analýzou podozrivých transakcií na účely reportovania zodpovedným autoritám.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti v oblasti operačných rizík povinnej osoby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a rozsah finančných a poisťovacích podvodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy obchodovania s finančnými produktmi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedomosti o interných procesoch a predpisoch v oblasti poskytovania produktov a služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti finančných a poistných podvodov. Postupy pri vyšetrovaní finančného a poistného podvodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie pravidiel pre vzdelávanie zamestnancov finančnej inštitúcie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
definovanie pracovných postupov a opatrení na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie a aktualizácia koncepcie ochrany povinnej osoby pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a vyhodnocovanie činnosti spoločnosti v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia, analýza a posudzovanie rizika a prijatie preventívnych opatrení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
identifikácia operačného rizika v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia, analýza a posudzovanie neobvyklých obchodných operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba algoritmov a skriptov na spracovanie dát v matematickej, štatistickej a/alebo dátovej analýze
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Softverizácia
7
predkladanie návrhov na zmeny softvéru podľa platnej legislatívy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Informačné systémy povinnej osoby, interné a externé databázy v oblasti AML.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predkladanie správ o plnení ohlasovacej povinnosti a činnosti v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenská činnosť vo vzťahu k zamestnancom povinnej osoby pri identifikácii neobvyklých obchodných operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plnenie oznamovacej povinnosti voči Finančnej spravodajskej jednotke
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a realizácia školení zamestnancov finančnej inštitúcie v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Softverizácia je technologický pojem pre virtualizáciu a definovanie fyzického sveta pomocou softvéru. Zastrešujúcim pojmom je: "softvérovo definované všetko (SDE)", ktorý popisuje, ako virtualizácia a abstrahovanie od základnej hardvérovej infraštruktúry môže byť využitá, aby sa informačné technológie stali flexibilnejšími a svižnejšími. Patria sem najmä softvérovo definované siete, softvérovo definované úložiská a softvérovo definované dátové centrá.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.