Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Barista

BaristaBarista je čašník/barman zodpovedný prevažne za teplé nápoje, hlavne na základe kávy. Produkuje kávové nápoje v gastronomickej prevádzke - kaviarni, reštaurácii, bare alebo aj v predajných stánkoch či vozíkoch v priestoroch stanice, letiska či obchodného centra. Barista udržiava kávovar v čistom a pripravenom stave, zodpovedá za čistotu šálok, podšálok a tácok, správne skladovanie kávy, mletie kávy, zásoby mlieka a iných súčastí kávových nápojov a ďalšie súvisiace úlohy s predajom kávových nápojov. Barista sa pri predaji orientuje hlavne na odporúčanie vhodných druhov teplých nápojov zákazníkovi. Najdôležitejšia úloha baristu je výber adekvátnych druhov kávových zŕn pri objednávaní praženej kávy a s tým súvisiace ďalšie činnosti ako nastavenie kávovaru, mlynčeka, výber porcelánu a podobne.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
496404/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5132
SK ISCO-08
5132001
ESCO
1902
SK NACE Rev. 2
C10,I56
CPA 2015
C10,I56
Príslušnosť k povolaniu
5132001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
2
technológie a postupy spracovania kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy potravinárskych strojov a zariadení na výrobu kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predvádzacie techniky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
etika obchodu a poradenstva
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy optimalizácie skladových zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo potravinárskych surovín na výrobu kávy a čaju
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
proces predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
2
druhy nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy barových zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie technologických postupov pri výrobe kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
zostavovanie receptúr na prípravu rôznych druhov kávy a čaju
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem a kontrola surovín na výrobu a spracovanie kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola skladových zásob a ich pohybov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
potravinárske výpočty spotreby surovín na výrobu kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie ponuky teplých nápojov, nápojového lístka a špeciálnych ponúk ku kávovým nápojom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytnutie pomoci pri výbere z nápojového lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
3
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
3
umelecké písanie, kreslenie do mliečnej peny na káve
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Latte-art.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a spracovanie čokolády na rôzne účely podľa receptúr
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba miešaných nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné umývanie riadu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné upratovacie činnosti v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie baru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha jednoúčelových kuchynských strojov (napr. hnetačov, šľahačov a pod.) a umývacích zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení v bare
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení v odbytovom stredisku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.