Špecialista v oblasti posudzovania zhody

Špecialista v oblasti posudzovania zhodyŠpecialista v oblasti posudzovania zhody vykonáva odborné činnosti v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody podľa zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu. Zabezpečuje udeľovanie, kontrolu a odnímanie autorizácie a následnú notifikáciu autorizovaných osôb Európskej komisie a ostatným členským štátom. Spracúva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti posudzovania zhody, pripravuje podklady a národné stanoviská k transpozícii smerníc a implementácii nariadení EÚ. Zabezpečuje preverovanie plnenia požiadaviek žiadateľmi o autorizáciu a notifikáciu, spracúva dokumenty potrebné k rozhodnutiam o autorizácii. Koordinuje činnosti súvisiace s členstvom SR v Stálej medzinárodnej komisii na skúšky ručných strelných zbraní. Zabezpečuje prípravu návrhov metodických pokynov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v oblasti posudzovania zhody. Koordinuje činnosti notifikovaných osôb pre smernice a nariadenia EÚ na národnej úrovni a z...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496399/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149031
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2149031

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metodické pokyny a usmernenia v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s technickými požiadavkami na výrobky a posudzovaním zhody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti strelných zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodnutie Komisie č. 2010/227/EÚ o elektronickom návode na použitie zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti špeciálnych materiálov v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy návrhov právnych predpisov SR, podkladov a národných stanovísk k transpozícii európskych smerníc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy zabezpečovania tvorby, schvaľovania, vydávania, distribúcie slovenských technických noriem a procesu harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami v súvislosti s členstvom SR v EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
7
interné riadiace akty Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia v oblasti posudzovania zhody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania udeľovania a odnímania autorizácie a notifikácie autorizovaných subjektov Európskej Komisie a ostatných členských štátov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy vykonávania dohľadu nad výkonom štátnej politiky v oblasti akreditácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy zabezpečenia kontrolnej činnosti vyplývajúcej z požiadaviek zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, iných právnych predpisov, smerníc EÚ a metodických pokynov ÚNMS SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy zabezpečenia preverovania plnenia požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody žiadateľmi o autorizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy zabezpečenia vkladania informácií o certifikátoch vydaných slovenskými autorizovanými osobami/notifikovanými osobami do príslušných databáz
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
formy koordinovania činnosti notifikovaných osôb pre smernice EÚ na národnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy koordinovania činností súvisiacich s členstvom SR v C.I.P., prípravy pracovných dokumentov na rokovania pracovných skupín C.I.P. a implementácie rozhodnutí C.I.P
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Formy koordinácie činnosti súvisiace s členstvom SR v Stálej medzinárodnej komisii na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.) a formy implementácie rozhodnutí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vykonávacie predpisy č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy návrhov metodických pokynov ÚNMS SR v oblasti posudzovania zhody
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spôsob vypracovávania metodických pokytov v rámci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
technické predpisy z oblasti posudzovania zhody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť zákona o posudzovaní zhody výrobku a o sprístupňovaní určeného výrobku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia technických predpisov z oblasti posudzovania zhody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie harmonizovaných technických noriem alebo iných technických špecifikácií na účely posudzovania zhody výrobkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola kvality a zhody materiálov, polotovarov a produktov podľa predpísaných noriem a referenčných dokumentov kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie dohľadu nad výkonom štátnej politiky v oblasti akreditácie podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie samostatných ucelených odborných činností v oblasti posudzovania zhody v zmysle zákona o posudzovaní zhody výrobku a sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie preverovania plnenia požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie kontrolnej činnosti a preverenie plnenia požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o posudzovaní zhody výrobku a sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie udeľovania a odnímania autorizácie a notifikácie autorizovaných subjektov Európskej Komisie a ostatným členským štátom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontrolnej činnosti autorizovaných a notifikovaných osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov právnych predpisov SR, podkladov a národných stanovísk k transpozícii európskych smerníc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie vkladania informácií o certifikátoch vydaných slovenskými autorizovanými osobami/notifikovanými osobami do príslušných databáz
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
zabezpečovanie prípravy podkladov a spracovania dokumentov potrebných k rozhodnutiam o autorizácii a prípravy oznamov do informačného systému ÚNMS SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti posudzovania zhody príslušných výrobkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
7
koordinovanie činností notifikovaných osôb pre smernice EÚ na národnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie činností súvisiacich s členstvom SR v C.I.P., príprava pracovných dokumentov na rokovania pracovných skupín C.I.P. a implementácia rozhodnutí C.I.P.
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinácia činností súvisiacich s členstvom SR v Stálej medzinárodnej komisii na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.), príprava pracovných dokumentov na rokovania pracovných skupín C.I.P. a implementáciu rozhodnutí C.I.P.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
metodické usmerňovanie autorizovaných a notifikovaných osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.