Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve

Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctvePôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve vykonáva špecializované pracovné činnosti na operačných sálach pri gynekologických a pôrodníckych diagnostických a liečebných operačných výkonoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496393/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe pôrodná asistencia v študijnom odbore pôrodná asistencia alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia v študijnom odbore pôrodná asistencia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v bakalárskom študijnom programe pôrodná asistencia v študijnom odbore pôrodná asistencia. (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve a získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále a v gynekológii a pôrodníctve.

Špecializácia v špecializačnom odbore „inštrumentovanie v operačnej sále a v gynekológii a pôrodníctve" bola nariadením vlády č. 34/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, z Prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z .z. „Sústava špecializačných odborov a sústava certifikovaných pracovných činností“, časti E písm. a) vypustená. S účinnosťou od 10. februára 2018 nie je možné prihlásiť sa na špecializačné štúdium v tomto špecializačnom odbore.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2222
SK ISCO-08
2222002
ESCO
606
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2222002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zdravotnícka a ošetrovateľská dokumentácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
6
anestéziológia, špecifiká anestézie v jednotlivých odboroch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: anestézia; druhy anestézie; predanestetické vyšetrenie; premedikácia; spolupráca pri vedení anestézie; starostlivosť o pacientku v priebehu anestézie; komplikácie pri anestézii; intenzívna starostlivosť; zásady a postup pri kardio-pulmonálnej resuscitácii
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientkou a rodinou; psychologický prístup k pacientke a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
asepsa, antisepsa, sterilizácia, dezinfekcia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: postupy pri asepse a antisepse, spôsoby sterilizácie, centrálna sterilizácia, spôsoby dezinfekcie, dezinfekčné prostriedky; kontrola účinnosti sterilizácie a dezinfekcie
Perspektíva: Aktuálna
6
etiológia, patogenéza a patofyziológia chorôb v gynekológii, pôrodníctve a všeobecnej chirurgii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštrumentovanie, techniky a taktiky inštrumentovania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: inštrumentovanie pri gynekologických vaginálnych, abdominálnych a senologických operáciách vulvy, pošvy, cervixu, uteru, maternicových príveskov, prsníkov – ako napr. pri dilatácii, kyretáži, konizácii, cylindrickej disekcii, sutúre pošvy, hysterektómii, adnexektomii, nádorových chorobách ženských pohlavných orgánov a prsníkov, voľnej suburetrálnej páske; incízii hymenu, rekonštrukčných operáciách inštrumentovanie pri pôrodníckych operáciách – ako napr. pri serkláži, dilatácii pôrodných ciest, pôrodníckom obrate, expresii, extrakcii a zmenšovacích operáciách prenatálneho dieťaťa, salpingektómii, UPT, cisárskom reze, vákumextrakcii, operáciách v 3. pôrodnej dobe, intrauterinnej smrti
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalita, štandardy v intenzívnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: koncepcia kvality ošetrovateľskej starostlivosti v pôrodnej asistencii; systémový prístup; štandard; kritériá štandardu; tvorba štandardov v inštrumentovaní na operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve; audit; metódy auditu
Perspektíva: Aktuálna
6
operačná sála a operačný tím
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: štruktúra a manažment operačného oddelenia – stavebné usporiadanie a priestorové zóny v operačnom trakte; prístrojovo – technické vybavenie; chirurgické nástroje; spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál; obalové systémy; organizácia a režim práce na operačnom oddelení; ekonomika operačných sál, DRG – systém; operačný tím; náplň práce pôrodnej asistentky na operačnej sále; manažment rizík na operačnej sále; environmentálny manažérsky systém; operačná bielizeň, rúškovací systém
Perspektíva: Aktuálna
6
operačné výkony v gynekológii a pôrodníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: stavy vyžadujúce operačné výkony v gynekológii, gynekologickej urológii a pôrodníctve ako napr. endometrióza, nádory ženských pohlavných orgánov a prsníkov, akútne hemoragické stavy, rekonštrukčné výkony; akútne zápalové stavy v gynekológii, pôrodníctve a šestonedelí; preeklampsia; eklampsia; HELLP syndróm; torzia vaječníkov; ruptúra maternice; náhle stavy a úrazy v gynekológii, pôrodníctve, šestonedelí a patologickom postavení prenatálneho dieťaťa; epiziotómia; hypoxia prenatálneho dieťaťa; embólia plodovou vodou; prekotný a patologický pôrod; rizikové, patologické a ektopické tehotenstvo; infertilita; cisársky rez; embryotómia; predoperačné a pooperačné komplikácie
Perspektíva: Aktuálna
6
operačné vyšetrovacie metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: operačné vyšetrovacie metódy – ako napr. endoskopické vyšetrovacie metódy; punkcia Douglasovho priestoru; asistovaná vaginálna hysterektómia; revízia dutiny maternice a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľský proces
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: špecifiká ošetrovateľského procesu v pôrodnej asistencii na operačnej sále; prijatie pacientky na operačnú sálu cez filter; všeobecné a špecifické posúdenie pacientky; ošetrovateľská diagnostika a intervencie
Perspektíva: Aktuálna
6
perioperačná starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ošetrovateľská starostlivosť v predoperačnom období (všeobecná, špeciálna, somatická, psychická, medikamentózna, lokálna, dlhodobá, krátkodobá), intraoperačnom a pooperačnom (bezprostredná, následná) období; pooperačná bolesť
Perspektíva: Aktuálna
6
vedecký výskum v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
farmakológia a transfúziológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: špecifiká farmakológie na operačných sálach v gynekológii a pôrodníctve; farmaká používané na celkovú a regionálnu anestéziu; medicinálne plyny; lieky na KPR; infúzna liečba; transfúzna liečba
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
realizovanie výskumných činností v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia odborných pracovných činností na operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. kontrola operačnej sály; hygiena rúk; obliekanie operačného tímu; príprava inštrumentačného stolíka, nástrojov a pomôcok; dezinfekcia; príprava operačného poľa; rúškovanie pacientky; spolupráca pri vedení anestézie; podávanie a preberanie nástrojov; podávanie liečiv pri operačných výkonoch; kontrola (počítanie) použitého materiálu; starostlivosť o pomôcky, nástroje a prístroje; dodržiavanie aseptických techník a postupov; napojenie drénov; vedenie dokumentácie
Perspektíva: Aktuálna
6
inštrumentovanie v závislosti od typu gynekologickej a pôrodníckej operácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: inštrumentovanie pri vaginálnych operáciách – ako napr. pri konizácii a amputácii krčka maternice; pošvovej plastike, vaginálnej hysterektómii, inštrumentovanie pri operácii prsníka; inštrumentovanie pri brušných operáciách – ako napr. pri hysterektómii, adnexách, enukleácii myómov; inštrumentovanie pri endoskopiách – ako napr. hystereskopia, laparoskopia; inštrumentovanie pri pôrodníckych operáciách – ako napr. pri cisárskom reze; inštrumentovanie pri metódach asistovanej reprodukcie
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie hygienických predpisov v dialyzačných zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manipulácia s prístrojovou technikou v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: preukázanie technických zručností – ako napr. manipulovanie s prístrojmi – ako napr. EKG, pojazdným RTG, resuscitačným setom, záložným zdrojom energie, sterilizátorom, elektrokoagulačným prístrojom, odsávacím zariadením, kryokauterom, sterilizačnými, dezinfekčnými a umývacími prístrojmi
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.