Verejný zdravotník špecialista v environmentálnom zdraví

Verejný zdravotník špecialista v environmentálnom zdravíVerejný zdravotník špecialista v environmentálnom zdraví sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Získané informácie využíva na hodnotenie a odborné zdravotnícke usmerňovanie kvality životného prostredia a zdravého spôsobu života obyvateľstva za účelom prevencie ochorení súvisiacich so životným prostredím....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496392/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVerejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: počas prípravy na špecializáciu sa prax absolvuje na príslušných pracoviskách úradov verejného zdravotníctva, dôležitý je rozsah praxe - vykonáva odborné pracovné činnosti pri ochrane a podpore verejného zdravia, vrátane štátneho zdravotného dozoru, potravinového dozoru, špecializované pracovné činnosti v špecializačnom odbore
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2263
SK ISCO-08
2263005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2263005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v hygiene životného prostredia a zdravia, v oblasti zdravotníctva a správneho práva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie vo verejnom zdravotníctve a jej špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy hodnotenia zdravotných rizík v životnom prostredí, analýzy rizík a tvorby podkladov pre manažment rizík
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy posudzovania a hodnotenia dopadov životného prostredia na verejné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedecký výskum v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
7
disciplíny potrebné pre prácu v oblasti hygieny životného prostredia a zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a postupy v mikrobiológii a biológii životného prostredia, chémii vôd, humánnej ekológii, územnom plánovaní, fyzike prostredia, epidemiológii, environmentálnom zdraví, toxikológii, štatistike, demografii.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment v hygiene životného prostredia a zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy pri biomonitoringu vo vzťahu k expozícii škodlivín zo životného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a stratégie odberu vzoriek a merania faktorov životného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy podpory zdravia a zdravého spôsobu života
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy individuálneho a skupinového pôsobenia; hodnotenie kvality a účinnosti jednotlivých foriem a metód programov a intervencií podporujúcich zdravie.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prevencie, ochrany a podpory zdravia obyvateľstva v mimoriadnych situáciách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Povodne, extrémne zmeny počasia; zosuvy pôdy, požiare, kontaminácia vody, pôdy a ovzdušia; radiačné havárie, chemické havárie; bioterorizmus; prenosné choroby rozsiahleho významu.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy monitoringu a hodnotenia fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických faktorov životného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických metód hodnotenia faktorov životného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy zdravotnej politiky v oblasti zdravia jednotlivých skupín populácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmeny zdravotného stavu súvisiace s environmentálnymi determinantami zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projekt digitalizácie verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Digitalizácia verejného zdravotníctva je zameraná na zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby verejného zdravotníctva - umožní sa: komunikácia s NCZI, zdravotnými poisťovňami; zjednotenie odborných postupov pri výkone štátneho zdravotného dozoru, osnov pre vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti; zlepšenie efektivity monitoringu, informačné systémy; zvýšenie dostupnosti poskytovaných údajov; elektronizácia výstupných dokumentov (rozhodnutia, povolenia, výsledky kontrol...); kompletná elektronizácia celého procesu dozoru
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri špecializovaných úlohách verejného zdravotníctva a úlohách pri ohrození verejného zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy výkonu štátneho zdravotného dozoru v celej šírke odboru hygiena životného prostredia a zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s legislatívou, jej znalosť a správne využívanie pri práci verejného zdravotníka špecialistu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pri svojej práci je potrebné poznať a vedieť využívať veľký rozsah právnych predpisov a sledovať ich zmeny - okrem zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacím prepisov (vyhlášky, nariadenia vlády, odborné usmernenia) je to najmä európska legislatíva, zákon o správnom konaní, stavebný zákon, zákon o odpadoch, o vodárňach a kanalizáciách, o kúpeľníctve, o sociálnych službách, o pohrebníctve a podobne
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava požiadaviek na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie zdraviu škodlivých faktorov v životnom prostredí, hodnotenie protokolov s výsledkami objektivizácie a návrh opatrení
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V životnom prostredí sa vyskytujú viaceré škodlivé faktory, ktoré majú negatívny dopad na zdravie populácie a majú určené limitné hodnoty, ktoré musia byť dodržané - prach v ovzduší, hluk, chemické faktory v životnom prostredí a podobne. Výsledky meraní sú udané v protokoloch, ktoré je potrebné vyhodnotiť a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie alebo elimináciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava aplikácie základného postupu pri hodnotení zdravotných rizík zo životného prostredia a hodnotenie dopadov na verejné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie účinnosti práce sledovaním a vyhodnocovaním indikátorov životného prostredia a zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posúdenie potreby hodnotenia dopadov na verejné zdravie, vykonanie predskríningu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posúdenie prevádzkových poriadkov zariadení patriacich do posudkovej činnosti verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Posudzovanie prevádzkových poriadkov sa vykonáva len ak to ustanovuje osobitný predpis, vo väčšine prípadov má právnická osoba povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok bez schvaľovacieho procesu.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudková činnosť, príprava a spracovanie záväzných stanovísk a rozhodnutí orgánov verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Stanoviská k projektovým dokumentáciám; záväzné stanoviská k územnoplánovacím podkladom, územným plánom, návrhom na územné konanie, návrhom na kolaudáciu stavieb, návrhom na zmenu v užívaní stavieb, návrhom na určeniu osobitného režimu území, návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou;
rozhodnutia k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody, o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória, a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava požiadaviek na objektivizáciu kvality pitnej vody, vrátane odberov vzoriek pitnej vody a hodnotenie výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava požiadaviek na objektivizáciu kvality vody na kúpanie, vrátane odberov vzoriek vody na kúpanie a hodnotenie výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnotenie výsledkov a zistení štátneho zdravotného dozoru, vrátane návrhov opatrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V zariadeniach patriacich do kompetencie odboru: zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia sociálnych služieb, ubytovacie zariadenia, telovýchovné zariadenia, športové zariadenia, rekreačné zariadenia, kultúrne zariadenia, pitná voda, voda určená na kúpanie, prírodné kúpaliská, umelé kúpaliská, pohrebníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie digitalizácie verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Využívanie informačných systémov na pitné vody a vody na kúpanie, zverejnenie výstupných dokumentov elektronickou formou - rozhodnutia, povolenia, výstupy z kontroly, kompletná elektronizácia celého procesu dozoru.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodická, konzultačná a expertízna činnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecializované poradenstvo v environmentálnom zdraví
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s verejnosťou, spolupráca s médiami v oblasti verejného zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.