Verejný zdravotník špecialista v environmentálnom zdraví

Verejný zdravotník špecialista v environmentálnom zdravíVerejný zdravotník špecialista v environmentálnom zdraví sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Získané informácie využíva na hodnotenie a odborné zdravotnícke usmerňovanie kvality životného prostredia a zdravého spôsobu života obyvateľstva za účelom prevencie ochorení súvisiacich so životným prostredím.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496392/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVerejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: počas prípravy na špecializáciu sa prax absolvuje na príslušných pracoviskách úradov verejného zdravotníctva, dôležitý je rozsah praxe - vykonáva odborné pracovné činnosti pri ochrane a podpore verejného zdravia, vrátane štátneho zdravotného dozoru, potravinového dozoru, špecializované pracovné činnosti v špecializačnom odbore
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2263
SK ISCO-08
2263005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2263005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v hygiene životného prostredia a zdravia, v oblasti zdravotníctva a správneho práva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie vo verejnom zdravotníctve a jej špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy hodnotenia zdravotných rizík v životnom prostredí, analýzy rizík a tvorby podkladov pre manažment rizík
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy posudzovania a hodnotenia dopadov životného prostredia na verejné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedecký výskum v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
7
disciplíny potrebné pre prácu v oblasti hygieny životného prostredia a zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a postupy v mikrobiológii a biológii životného prostredia, chémii vôd, humánnej ekológii, územnom plánovaní, fyzike prostredia, epidemiológii, environmentálnom zdraví, toxikológii, štatistike, demografii.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment v hygiene životného prostredia a zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy pri biomonitoringu vo vzťahu k expozícii škodlivín zo životného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a stratégie odberu vzoriek a merania faktorov životného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy podpory zdravia a zdravého spôsobu života
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Metódy individuálneho a skupinového pôsobenia; hodnotenie kvality a účinnosti jednotlivých foriem a metód programov a intervencií podporujúcich zdravie.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prevencie, ochrany a podpory zdravia obyvateľstva v mimoriadnych situáciách
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Povodne, extrémne zmeny počasia; zosuvy pôdy, požiare, kontaminácia vody, pôdy a ovzdušia; radiačné havárie, chemické havárie; bioterorizmus; prenosné choroby rozsiahleho významu.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy monitoringu a hodnotenia fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických faktorov životného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologických metód hodnotenia faktorov životného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy zdravotnej politiky v oblasti zdravia jednotlivých skupín populácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmeny zdravotného stavu súvisiace s environmentálnymi determinantami zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projekt digitalizácie verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Digitalizácia verejného zdravotníctva je zameraná na zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby verejného zdravotníctva - umožní sa: komunikácia s NCZI, zdravotnými poisťovňami; zjednotenie odborných postupov pri výkone štátneho zdravotného dozoru, osnov pre vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti; zlepšenie efektivity monitoringu, informačné systémy; zvýšenie dostupnosti poskytovaných údajov; elektronizácia výstupných dokumentov (rozhodnutia, povolenia, výsledky kontrol...); kompletná elektronizácia celého procesu dozoru
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri špecializovaných úlohách verejného zdravotníctva a úlohách pri ohrození verejného zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy výkonu štátneho zdravotného dozoru v celej šírke odboru hygiena životného prostredia a zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s legislatívou, jej znalosť a správne využívanie pri práci verejného zdravotníka špecialistu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Pri svojej práci je potrebné poznať a vedieť využívať veľký rozsah právnych predpisov a sledovať ich zmeny - okrem zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacím prepisov (vyhlášky, nariadenia vlády, odborné usmernenia) je to najmä európska legislatíva, zákon o správnom konaní, stavebný zákon, zákon o odpadoch, o vodárňach a kanalizáciách, o kúpeľníctve, o sociálnych službách, o pohrebníctve a podobne
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava požiadaviek na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie zdraviu škodlivých faktorov v životnom prostredí, hodnotenie protokolov s výsledkami objektivizácie a návrh opatrení
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V životnom prostredí sa vyskytujú viaceré škodlivé faktory, ktoré majú negatívny dopad na zdravie populácie a majú určené limitné hodnoty, ktoré musia byť dodržané - prach v ovzduší, hluk, chemické faktory v životnom prostredí a podobne. Výsledky meraní sú udané v protokoloch, ktoré je potrebné vyhodnotiť a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie alebo elimináciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava aplikácie základného postupu pri hodnotení zdravotných rizík zo životného prostredia a hodnotenie dopadov na verejné zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie účinnosti práce sledovaním a vyhodnocovaním indikátorov životného prostredia a zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posúdenie potreby hodnotenia dopadov na verejné zdravie, vykonanie predskríningu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posúdenie prevádzkových poriadkov zariadení patriacich do posudkovej činnosti verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Posudzovanie prevádzkových poriadkov sa vykonáva len ak to ustanovuje osobitný predpis, vo väčšine prípadov má právnická osoba povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok bez schvaľovacieho procesu.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudková činnosť, príprava a spracovanie záväzných stanovísk a rozhodnutí orgánov verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Stanoviská k projektovým dokumentáciám; záväzné stanoviská k územnoplánovacím podkladom, územným plánom, návrhom na územné konanie, návrhom na kolaudáciu stavieb, návrhom na zmenu v užívaní stavieb, návrhom na určeniu osobitného režimu území, návrhom na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou;
rozhodnutia k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní, ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody, o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória, a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava požiadaviek na objektivizáciu kvality pitnej vody, vrátane odberov vzoriek pitnej vody a hodnotenie výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava požiadaviek na objektivizáciu kvality vody na kúpanie, vrátane odberov vzoriek vody na kúpanie a hodnotenie výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnotenie výsledkov a zistení štátneho zdravotného dozoru, vrátane návrhov opatrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V zariadeniach patriacich do kompetencie odboru: zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia sociálnych služieb, ubytovacie zariadenia, telovýchovné zariadenia, športové zariadenia, rekreačné zariadenia, kultúrne zariadenia, pitná voda, voda určená na kúpanie, prírodné kúpaliská, umelé kúpaliská, pohrebníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie digitalizácie verejného zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Využívanie informačných systémov na pitné vody a vody na kúpanie, zverejnenie výstupných dokumentov elektronickou formou - rozhodnutia, povolenia, výstupy z kontroly, kompletná elektronizácia celého procesu dozoru.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodická, konzultačná a expertízna činnosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecializované poradenstvo v environmentálnom zdraví
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s verejnosťou, spolupráca s médiami v oblasti verejného zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.