Fyzioterapeut špecialista v ergoterapii

Fyzioterapeut špecialista v ergoterapiiFyzioterapeut špecialista v ergoterapii vykonáva špecializované ergoterapeutické činnosti zamerané na prevenciu, základnú ergodiagnostiku a liečbu zamestnávaním pri sekundárnych zmenách súvisiacich so základným ochorením. Zaoberá sa tiež výcvikom kompenzačných, prípadne substitučných mechanizmov v rámci funkčného či štrukturálneho postihnutia s cieľom minimalizovať funkčné straty, dosiahnuť maximálne možnú sebestačnosť a nezávislosť pacienta a zvýšiť kvalitu funkcionality pohybového aparátu a jeho života. Rovnako sa zaoberá sociálnou intervenciou a pracovnou reintegráciou trvalo zdravotne postihnutého jedinca....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496379/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut: klasifikačný systém v zdravotníctve (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - § 17 ods. 3)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2264
SK ISCO-08
2264007
ESCO
638
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2264007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov s dôrazom na lokomočný aparát a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ergoterapia (výchova k pracovnej sebestačnosti postihnutých osôb)
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a formy pracovných činností vhodných pri liečbe zamestnávaním vo vzťahu k postihnutiu, schopnostiam, mentálnej úrovni; arteterapeutické prostriedky; metódy a formy ergoterapie v jednotlivých klinických odboroch; špecifiká liečby zamestnávaním v pediatrii, v geriatrii, v psychiatrii; využitie kompenzačných pomôcok v liečbe zamestnávaním, adaptácia a úprava domáceho prostredia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach spadajúcich do riešenia prostriedkami činnostnej terapie ako napr.: ortopédia, traumatológia, neurológia, pediatria, geriatria, psychiatria, protetika, ortotika a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kineziológia a patokineziológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kineziológia prototypových činností, kineziologická charakteristika manuálnych činností, špeciálna kineziológia chrbtice, hrudníka, horných končatín, dolných končatín
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy ergonomickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a postupy funkčnej diagnostiky lokomočného systému a základnej ergonomickej diagnostiky ako napr.: vyšetrenie funkčnej sebestačnosti, hodnotenie svalovej sily, rozsahu pohybu, zručnosti, vytrvalosti, presnosti, pozornosti, dynamometria, ergometria, biomechanika a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
formy pracovnej rehabilitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy ergotestingu a pracovnej rehabilitácie ako napr.: hodnotenie pracovného potenciálu, vzťah profesia, pracovná a sebaobslužná činnosť – človek, vyhodnotenie aspektov sociálnych, právnych a ekonomických; princípy integrácie pacientov so špecifickými potrebami -s motorickým, zmyslovým, mentálnym postihnutím a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, postupy a možnosti využitia ergoterapie, animoterapie, arteterapie, muzikoterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavenie ergoterapeutických programov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vypracovanie plánu liečby zamestnávaním pri neurologických, traumatologickych, chirurgických diagnózach a psychických ochoreniach; vypracovanie krátkodobých a dlhodobých programov liečby zamestnávaním zameraných na sebestačnosť pri centrálnej a periférnej obrne, detskej mozgovej obrne, amputácii na horných končatinách, amputácii na dolných končatinách, úrazoch a iných ochoreniach postihujúcich jednotlivé kĺby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza ergoterapeutických záverov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: opis, analýza a vyhodnotenie ergoterapeutických záverov
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnotenie procesu liečby zamestnávaním
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia funkčnej diagnostiky lokomočného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: objektívne vyšetrenie a zmeranie funkčnej sebestačnosti ako napr. pri: centrálnej a periférnej obrne, detskej mozgovej obrne, vertebrogénnych ochoreniach, vrátane neurochirurgického zákroku, amputáciách na horných končatinách, amputáciách na dolných končatinách
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri komplexnej rehabilitačnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia cielenej liečby zamestnávaním
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pri centrálnej a periférnej obrne, detskej mozgovej obrne, úrazoch a iných ochoreniach postihujúcich jednotlivé kĺby; nácvik s kompenzačnými pomôckami
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia ergonomickej diagnostiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ergonomické hodnotenie a analýza poškodených a zbytkových funkcií; orientačné zhodnotenie psychiky a intelektu pacienta;
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia nácviku denných činností
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pri paraparéze, plégii (počas horizontálneho režimu, po vysadení do mechanického vozíka), tetraparéze - plégii (počas horizontálneho režimu, po vysadení do mechanického, elektrického vozíka), hemiparéze (počas horizontálneho režimu, vo vertikálnom režime), detskej mozgovej obrne, amputácii na horných končatinách (bez protézy, s protézou), amputácii na dolných končatinách (bez protézy, s protézou), úrazoch a iných ochoreniach postihujúcich jednotlivé kĺby najmä na hornej končatine; nácvik s kompenzačnými pomôckami
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: testovanie ako napr.: aktivít denného života - Barthelov index – hemiparéza, Lawton – Brodyho test - psychické ochorenia; testovanie funkčnosti hornej končatiny a stereognózie pri centrálnej a periférnej obrne, detská mozgová obrna, úrazy a iné ochorenia postihujúce horné končatiny; testovanie pomocou geriatrickej kvalifikačnej škály
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálna rehabilitácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie hygienických predpisov v dialyzačných zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Masérske a balneologické pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.