Akupunkturista lekár

Akupunkturista lekárAkupunkturista lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti na princípe integrácie poznatkov medicíny západného a východného typu a v rámci zdravotnej starostlivosti v prevencii, diagnostike a terapii využíva systém aktívnych bodov a dráh....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496377/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore akupunktúra. Špecializáciu v špecializačnom odbore akupunktúra je možné získať po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov pre lekára uvedených v písmenách a) až c).
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Na výkon povolania lekár akupunkturista sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore akupunktúra, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).

• Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212064
ESCO
608
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212064

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teória organizácie a riadenia tímov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Schopnosť manažovania, motivovania, koordinácie zamestnancov na oddelení.
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívne body a dráhy v akupunktúre
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie orgánových dráh a možnosti ich ovplyvnenia -Jinové dráhy, Jangové dráhy, Nepárové dráhy.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické postupy v akupunktúre
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Mať odborné vedomosti z oblasti prevalencii, demografických, ontogenetických a komunitných výskytov ochorení ako aj ich determinantov v definovaných populáciách.
Perspektíva: Aktuálna
7
hlavné faktory určujúce výsledok liečby akupunktúrou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie jednotlivých postupov používaných v akupunktúre
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inštrumentálne postupy v akupunktúre
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie teoretických aj praktických postupov prístrojovej diagnostiky pomocou prístrojov Akudiast, Ryodoraku, EAG, detekcia bodov, diagnostických procesov, návrhov terapii.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie princípov a metodických postupov v odboroch: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR), vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, geriatria, kardiológia, pneumológia a ftizeológia, infektológia, endokrinológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, hematológia a transfúziológia, pracovné lekárstvo, reumatológia, tropická medicína, angiológia, hepatológia, nefrológia, klinická imunológia a alergológia, klinická onkológia, neurológia, psychiatria, detská psychiatria, dermatovenerológia, pediatria, chirurgia, detská chirurgia, maxilofaciálna chirurgia, úrazová chirurgia, ortopédia, urgentná medicína, urológia, anestéziológia a intenzívna medicína, otorinolaryngológia (ORL), oftalmológia, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo, stomatológia.
Perspektíva: Aktuálna
7
komplementárne techniky a modifikácie akupunktúry
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
lokálne a celkové účinky akupunktúry na organizmus
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie preventívnych aspektov v akupunktúre.
Perspektíva: Aktuálna
7
mechanizmus hypalgického pôsobenia akupunktúry
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie metodiky a techniky akupunktúrnej hypalgézie, výber bodov na akupunktúrnu hypalgéziu pri niektorých operáciách a bolestivých vyšetreniach, výhody a nevýhody akupunktúrnej hypalgézie. Indikácie a kontraindikácie akupunktúrnej hypalgézie.
Perspektíva: Aktuálna
7
mikrosystémy v akupunktúre
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie základov čínskej medicíny, mikrosystémov pre ruky a nohy, liečbu podľa energií systému Su-Jok akupunktury a diagnostiku a liečbu podľa bioenergií a energie času.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy sledovania pacientov po akupunktúre
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy akupunktúry
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Mať teoretické vedomosti v oblasti histórie a postupov v akupunktúre.
Perspektíva: Aktuálna
7
prognóza a komplikácie akupunktúry
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardy pre výkon akupunktúry v praxi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
terapeutické postupy pri akupunktúre
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie indikácii pri funkčných poruchách a ochoreniach, pri algických a alergických ochoreniach, pri imunodeficientných stavoch rôznej etiológie, lokalizácie a intenzity, pri psychických a psychogénnych poruchách, neurózach a pseudoneurózach a pri stavoch spojených s poruchami pohybových funkcií. Ďalšie indikácie sú zápalové, vertebrogénne a reumatické ochorenia ako aj liečba civilizačných ochorení, psychosomatických porúch a návykových stavov. Akupunktúra sa používa aj ako spôsob znecitlivenia pri chirurgických výkonoch a pri bezbolestnom vedení pôrodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na vedeckých výskumoch v špecializačnom odbore akupunktúra.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie metód a prostriedkov výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Metódy, princípy a znalosť problematiky BOZP. Predikovanie a nastavenie bezpečných opatrení na neočakávané situácie a možných hrozieb vzhľadom na BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie aplikácie dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Znalosti a príslušná spôsobilosť na získavanie a navrhovanie nových a inovatívnych vedeckých postupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie efektov liečby akupunktúrou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Schopnosť využitia a získania vedeckých poznatkov a ich aplikácia v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinická diagnostika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Tradičná - všeobecná a diagnostika s využitím prístrojovej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostika podľa pulzu, jazyka, realizácia aurikulodiagnostiky a využívanie jej modifikácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
detekcia a výber akupunktúrnych bodov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia korporálnej akupunktúry
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia akupunktúry ucha a ďalších mikrosystémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia moxe, akumoxe a kryoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia elektropunktúry a elektroakupunktúry
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon magnetopunktúry
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia laseropunktúry a fotopunktúry
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia akupresúry
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie udržiavania meridiánov jin a jang v rovnováhe.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia vákuumterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie liečenia bankovaním a jej metodiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia farmakopunktúry
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ovládanie aplikácie lieku do miesta projekcie akupunktúrneho bodu ako aj nové metodiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
chirurgické a fyzikálne výkony v akupunktúrnych bodoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Detekcia a výber akupunktúrnych bodov pre chirurgické výkony, akupunktúra na operačnej sále.
Perspektíva: Aktuálna
7
akupunktúra pri liečbe toxikománií, pri akupunktúrnej hypalgézii, pri prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v špecializačnom odbore akupunktúra
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť profesionálne riadiť, motivovať a hodnotiť pracovný výkon tímu.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Organizovanie činností pracovnej skupiny, vedenie tímu, kompetentnosť riadiť, usmerňovať a riešiť kritické situácie na príslušnom oddelení.
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v špecializačnom odbore akupunktúra
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.