Literárny historik, teoretik, kritik

Literárny historik, teoretik, kritikLiterárny historik, teoretik, kritik aplikuje metodologický aparát literárnej vedy na skúmanie dejín a vývoja literatúry v kontexte teórie literárnych druhov a žánrov, teórie literárnej komunikácie, poetiky či problematiky interpretácie a analýzy literárneho textu. Kriticky zhodnocuje literárny objekt – dielo ako umelecký jav. Hodnotí a posudzuje literárne dielo na základe stanovených kritérií, resp. uplatňuje v primeranom rozsahu i svoj osobný vkus, čím sa jeho vyjadrenie stáva subjektívnym a približuje sa k umeleckej tvorbe. Skúma prierez štruktúrou literatúry, jej vznik, vývin, teóriu literárneho diela a literárneho procesu, ako aj jej estetické zákonitosti. Vysvetľuje podstatu umeleckej literatúry, jej kompozíciu, postupy, výrazové prostriedky, definuje pojmy v literatúre a poskytuje k nim výklad. Z rozličných zdrojov sprístupňuje pramenný materiál k dejinám literatúry, a to aj v cudzom jazyku. Vytvára diela týkajúce sa umeleckej problematiky domácej literatúry i inonárodných li...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496376/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKLiterárny vedec
ENLiterary critic and theorist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2633
SK ISCO-08
2633006
ESCO
1011
SK NACE Rev. 2
M72,R90
CPA 2015
M72,R90
Príslušnosť k povolaniu
2633006

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
lingvistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť spisovného slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
história
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: História – všeobecné dejiny, všeobecný historický prehľad.
Perspektíva: Aktuálna
6
história a dejiny kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
literatúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Interdisciplinárne vnímanie znakových aspektov výstavby umeleckého textu, jeho tvorby a recepcie.
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
6
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Formy participácie vo výskumnej, odbornej a legislatívnej oblasti v medzinárodných organizáciách zaoberajúcich sa literatúrou a kreatívnym priemyslom; platformy spolupráce v inovatívnych medziodborových metódach výskumu a dokumentovania literatúry a kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy manažmentu literárneho diela.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy bibliografického spracovania dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
história, dejiny umenia a kultúra danej oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Literárna veda (dejiny, teória, kritika) v rámci príslušnej špecializácie, teória, kritika a dejiny literatúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
literárna veda
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Literárna veda (dejiny, teória, kritika) v rámci príslušnej špecializácie, teória a dejiny literatúry. Problematika metodológie literárnej vedy, teória literárnovednej komparatistiky, rozvojové tendencie dejín literatúry, teória literárnych druhov a žánrov, teória literárnej komunikácie, poetika, verzológia, problematika interpretácie a analýzy literárneho textu. Poznanie vzťahov literárnej vedy k súvisiacim odborom.
Perspektíva: Aktuálna
7
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná umelecko-historická terminológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť správneho výkladu a korektnej interpretácie jednotlivých pojmov príslušného literárneho diela v jeho historických súvislostiach.
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné trendy v literatúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie súčasných trendov v národnej i inonárodnej literatúre potrebné na analyzovanie všeobecných problémov súčasného literárneho diania, jeho kontextu, zázemia, peripetií a diferenciácie v posledných desaťročiach.
Perspektíva: Aktuálna
7
kompozícia literárneho textu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť kompozície – skladby, usporiadania tematických a jazykovo-štylistických prostriedkov do jednotného systému.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie literárnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Metódy a možnosti organizovania vzťahov s verejnosťou, printovej a mediálnej komunikácie, manažment prezentácie literárnych diel.
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia v literatúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Možnosti využitia a uplatnenia umelej inteligencie, resp. strojového učenia v literatúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v kultúre a audiovizuálnom sektore
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spôsoby a postupy využitia digitálnych technológií v literatúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
Aplikácie blockchainu v umeleckej produkcii
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie koncepčných zámerov a projektov, vydávanie literárnych, kartografických a iných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie expertíz k scenáristickým prácam alebo literárnym predlohám
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odborných stanovísk pri posudzovaní literárnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skúmanie a posudzovanie súvislostí medzi literárnymi dielami navzájom a ich spoločenským, resp. historickým kontextom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hodnotenie literárneho diela z ideového a estetického aspektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a interpretácia literárnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikácia dejín a teórie literatúry vo výskume a riešení úloh spojených s analýzou literárneho diela, analýza literárnej tvorby na formulovanie kritickej výpovede o literárnom diele – najmä v literárnej kritike, sledovanie aktuálneho vývoja v oblasti literatúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia literárneho výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
7
vypracovávanie výskumných projektov v oblasti literatúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V oblasti literatúry a kreatívneho priemyslu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
7
katalogizácia literárnych diel a ich autorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
datovanie vzniku literárnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správa a administrácia umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Správa a administrácia literárneho diela.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie literárneho jazyka a štylistiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
informovanie o literárnych dielach na trhu s literatúrou a ich prezentovanie zákazníkom v procese marketingu a predaja
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
využívanie prvkov umelej inteligencie v literatúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v kultúre a audiovizuálnom sektore
7
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie digitálnych technológií v literatúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
Aplikácie blockchainu v umeleckej produkcii
7
tvorba literárnych textov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zoraďovanie historických faktov, ich štruktúrovanie a začleňovanie do vzájomných súvislostí, príčinných a následných vzťahov, triedenie, rozlišovanie a klasifikovanie poznatkov a ich aplikácia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V oblasti literatúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci literárnej tvorby a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Umelá inteligencia čoraz výraznejšie ovplyvňuje a transformuje kreatívne odvetvia. Umelú inteligenciu možno využívať na ochranu a podporu kultúrneho dedičstva. Umelá inteligencia mení spôsob fungovania kultúrneho a kreatívneho priemyslu, najmä audiovizuálneho sektora. Technológie umelej inteligencie sa čoraz častejšie využívajú na šírenie falošných správ, najmä prostredníctvom používania tzv. deepfakes.
Charakteristika:
Nové ekonomické modely fungovania vzťahu tvorcu a konzumenta umenia, bez potreby sprostredkovateľov (napr. hudobný priemysel). Aplikácie blockchainu v hudbe, filmovej a divadelnej produkcii a vydavateľskom priemysle by v nie príliš vzdialenej budúcnosti mohli viesť k revolučným vylepšeniam. Jeho hlavné výhody sú, že okrem iného ochraňuje autorské práva tvorcov, transparentnosť predaja spolu s redukciou sprostredkovateľov, resp. zabezpečuje umeleckú autentickosť diel.
Charakteristika:
Trend zvyšujúcej sa ponuky nových foriem prezentačných, marketingovýych a propagačných aktivít sektore kultúry a odvetviach umenia indikuje potrebu zvyšovania kvality a rozširovania znalostí a zručností ľudských zdrojov a predpokladá vznik nových pracovných pozícií/kvalifikácií.
Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.
Charakteristika:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu: rozvoj medzisektorovej spolupráce, najmä pokiaľ ide o vytváranie podmienok na budovanie efektívnej spolupráce a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií, umenia a stavebníctva, umenia a oblasti rozvoja životného prostredia v rámci ekologickej filozofie, zdravia, prepájanie sociálnych vied s umením a kultúrou a i., rozvoj a podpora kreatívnych klastrov, „vzdelávacích laboratórií“, tvorivých centier, spoločných pracovných priestorov, programov vytvárania kontaktov a kultúrnych a kreatívnych zoskupení a sietí, rastúce tendencie vzniku centier pre kreativitu a umenie, komunitné priestory v mestách a obciach.
Charakteristika:
Prepojenie umenia, kultúry a kreativity nie len so sektormi priemyslu, ale aj s výskumnými a vedeckými inštitúciami, kde sa umelci a odborníci z KKP priamo zúčastňujú na výskume; stále aktuálnejšie je uplatňovanie umeleckých metód pri výskume (tzv. art-based research).
Charakteristika:
Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – nové technológie pri výskume a zabezpečení ochrany a udržateľného využitia kultúrneho dedičstva

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.