Lekár pracovného lekárstva

Lekár pracovného lekárstvaLekár pracovného lekárstva vykonáva špecializované pracovné činnosti vo vzťahu ku konkrétnej pracovnej činnosti a pracovnému prostrediu. Posudzuje rizikové faktory pracovného prostredia pacienta a zdravotné následky z nich vyplývajúce. Zameriava na diagnostiku, liečbu, posudzovanie a odškodňovanie poškodení zdravia z práce, posudzovanie vplyvu pracovného prostredia na zdravie s dominantným zameraním na rizikové pracoviská, liečbu akútnych a chronických intoxikácií aj neprofesionálneho pôvodu, diagnostiku a posudkovú činnosť zvlášť komplikovaných prípadov poškodenia zdravia (súdnoznalecká činnosť, odvolania, posudzovanie spôsobilosti na prácu a pod.) a zisťovanie zdravotného stavu adolescentov pred zaradením do prípravy na budúce povolanie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496372/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní lekár pracovného lekárstva sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní lekár pracovného lekárstva sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania lekár pracovného lekárstva sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212058
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212058

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: regulácie pracovnej činnosti, pracovných podmienok a výsledkov práce, produktivita práce, racionalizácia a bezpečnosť práce, ochrana života a zdravia pracujúcich
Perspektíva: Aktuálna
7
ľudské zdroje v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedomosť z oblasti riadenia ľudských zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zdravotná dokumentácia a administratíva, DRG systém
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metodické postupy napr. vo: vnútornom lekárstve, neurológii, chirurgii, ortopédii, imunológii, klinickej onkológii, anestéziológii a intenzívnej medicíne, klinickej toxikológii a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; profesionálnych poškodení zdravia a ochorení vzniknutých pri práci
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov v pracovnom lekárstve
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: E-zdravie
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: klinický obraz zdravotných poškodení a chorôb z povolania
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zásady edukácie
Perspektíva: Aktuálna
7
faktory fyziológie práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: fyzikálne, chemické, biologické, psychosociálne faktory v práci a ich pôsobenie na zdravie zamestnancov
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy analýzy expozícií a rizík v pracovnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy na rozpoznanie a zhodnotenie odchýlok od zdravia vzniknutých pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovláda metódy na rozpoznanie a zhodnotenie odchýlok od zdravia na včasnú a efektívnu diagnostiku a liečbu akútnych a chronických profesionálnych poškodení zdravia vzniknutých z vystavenia organizmu fyzikálnym, chemickým, biologickým škodlivým faktorom pri práci
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy posudzovania zdravotnej spôsobilosti na určitú prácu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: posudzovanie a ovládanie metód na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na určitú prácu, rozpoznávanie odchýlok od zdravia
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy navrhovania preventívnych opatrení smerujúcich k ochrane a podpore zdravia pracovníkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy rozhodovania o zaradení pracovníkov do práce zodpovedajúcej ich fyzickej, psychickej a senzorickej kapacite
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsob organizácie, vykonávania a hodnotenia preventívnych lekárskych prehliadok zamestnancov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pozná spôsob organizácie, vykonávania a hodnotenia preventívnych lekárskych prehliadok zamestnancov a poznatky o zdravotných kontraindikáciách na výkon práce vo vzťahu k rizikovým faktorom pracovného prostredia, znalosti, použitie poznatkov o zdravotných rizikách jednotlivca a skupiny zamestnancov pri rozhodovaní o zaradení pracovníkov do práce, zodpovedajúcej ich fyzickej, psychickej a senzorickej kapacite, schopnosť posudzovať zdravotnú spôsobilosť na určitú prácu
Perspektíva: Aktuálna
7
teória využitia aplikovaného manažmentu a marketingu na poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: indikácie, kontraindikácie, interpretácia výsledkov diagnostických a terapeutických výkonov, laboratórnych a pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve a v pracovnom lekárstve
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotné kontraindikácie na výkon práce vo vzťahu k rizikovým faktorom pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preventívne pracovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovláda metódy merania fyzikálnych, chemických a biologických faktorov pracovného prostredia s vyhodnocovaním výsledkov protokolov týkajúcich sa pracovných podmienok: hluk, karcinogénne a mutagénne faktory, prach, chemické a biologické faktory, záťaž teplom alebo chladom, vibrácie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinická toxikológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: schopnosť vyhľadať, spracovať a použiť v informačnej databáze toxikologickú informáciu pri modelových alebo reálnych intoxikáciách každého druhu
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy ergonómie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: ovláda princípy zníženie záťaže na človeka v pracovnom procese,spôsobenej jeho interakciou s pracovnými prostriedkami a pracoviskom, bezpečnosť pri práci
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a realizácia plánovacieho procesu v oblasti ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie kapacít ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie diagnostických plánov v pracovnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie protokolov týkajúcich sa pracovných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: hluk, prach, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, vibrácie, záťaž teplom alebo chladom
Perspektíva: Aktuálna
7
posúdenie ergonomického riešenia pracovného miesta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posúdenie prevádzkového poriadku pre pracoviská s chemickými, karcinogénnymi a biologickými faktormi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie pracoviska a pracovnej činnosti v oblasti pracovného lekárstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. posudzovanie pracoviska a pracovnej činnosti vlastným pozorovaním, vypracovanie časovej snímky práce konkrétnych profesií, meranie fyzikálnych, chemických a biologických faktorov pracovného prostredia s vyhodnocovaním výsledkov protokolov týkajúcich sa
pracovných podmienok
Perspektíva: Aktuálna
7
revízna a posudková činnosť v pracovnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie a posudzovanie predloženého návrhu preventívnych opatrení na ochranu zdravia zamestnancov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie hygienického posudku (prieskumu) pod dohľadom o zaťažení faktormi pracovného prostredia a charaktere pracovnej činnosti pri podozrení na choroby z povolania
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhodnotenie časovej snímky a fyzického zaťaženia podporno-pohybového aparátu a psychickej pracovnej záťaže
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovláda hodnotenie bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia - dispenzarizácia v klinickom pracovnom lekárstve
Perspektíva: Aktuálna
7
posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: schopnosť posúdenia pracovného zaradenia na základe aktuálneho zdravotného stavu pri preventívnej lekárskej prehliadke so zreteľom na príslušné kontraindikácie v zmysle právnych predpisov podľa druhu rizika v práci
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostika v pracovnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: cytogenetického vyšetrenia v diagnostike, liečbe a prevencii profesionálnych ochorení, hodnotenie rádiogramu pľúc, hodnotenie rádiogramu pľúc podľa ILO klasifikácie, pneumokonióz
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná činnosť v pracovnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v pracovnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hlásenie choroby z povolania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovláda postupy spojené s hlásením ohrozenia chorobou z povolania, hlásením choroby z povolania
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia v pracovnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: výchova k ochrane a podpore zdravia zamestnancov a zamestnávateľov
Perspektíva: Aktuálna
7
odber biologického materiálu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie pracovnej diagnózy v pracovnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: hodnotenie primeranosti pracovného zaradenia vo vzťahu ku vykonávanej rizikovej práci pri chorobách z povolania alebo pri ohrozeniach chorobami z povolania a aj pri neprofesionálnych ochoreniach, zhoršujúcich sa vplyvom určitej práce
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie toxikologickej analýzy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ovláda princípy metód toxikologickej analýzy v pracovnom lekárstve pri akútnych otravách a pri biologických expozičných testov, cielené odbery biologického materiálu na toxikologické vyšetrenie
Perspektíva: Aktuálna
7
odber vzoriek z ovzdušia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: ovláda správny odber vzoriek z ovzdušia a biologického materiálu, expozičné limity prípustných expozícií a vie ich prakticky aplikovať
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie zdravotnej starostlivosti v pracovnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.