Príslušník obecnej, mestskej polície

Príslušník obecnej, mestskej políciePríslušník obecnej/mestskej polície plní úlohy pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce a vykonáva ich. Spolupôsobí pri ochrane majetku obce, majetku občanov a iného majetku v obci a pri ochrane občanov pred ohrozením ich života a zdravia. Dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Pri plnení úloh zakročuje voči osobám, ktoré narušujú verejný poriadok, alebo vykonávajú protiprávnu činnosť a v rozsahu zákona vykonáva nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok. Objasňuje priestupky podľa osobitného predpisu, prejednáva v blokovom konaní priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis a vymedzené priestupky proti bezpečnosti a plynulosti...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496365/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKObecný, mestský policajt
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
Poznámka: § 25 Príslušník obecnej polície môže plniť úlohy obecnej polície podľa zákona o obecnej polícii iba vtedy, ak má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a získal odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a vykonal skúšku odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Poznámka: Zbrojný preukaz si môže mestský/obecný policajt dorobiť aj po nástupe do zamestnania.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej/mestskej polície podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti po vykonaní skúšky vydáva Ministerstvo vnútra SR na základe písomnej žiadosti príslušníka obecnej polície. Odbornú spôsobilosť získa absolvovaním odbornej prípravy príslušníka obecnej polície s úspešným vykonaním skúšky pred odbornou komisiou Policajného zboru. Odbornú spôsobilosť získa aj príslušník po absolvovaní štúdia v odbore bezpečnostná služba na strednej alebo vysokej škole. Ministerstvo vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície: a) príslušníkovi obecnej polície bezprostredne po úspešnom vykonaní skúšky alebo b) na základe písomnej žiadosti príslušníkovi obecnej polície, ktorý získal odbornú spôsobilosť. K žiadosti príslušník obecnej polície priloží osvedčený odpis alebo osvedčenú kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške v študijnom odbore bezpečnostná služba alebo, ak ide o absolventa vysokej školy, osvedčený odpis alebo osvedčenú kópiu vysokoškolského diplomu v študijnom odbore bezpečnostná služba. Osvedčenie je verejná listina.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5412
SK ISCO-08
5412001
ESCO
2060
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5412001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kriminológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
3
etika jednania s občanom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
postupy prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci činnosti poriadkovej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci dopravných bezpečnostných činností polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a koordinácie výkonu jednotlivých služieb polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy na predchádzanie a elimináciu páchania kriminality a pašovania ilegálnych prisťahovalcov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická, administratívna a informačná bezpečnosť orgánov a úradov štátnej správy a samosprávy a ich činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a opatrenia vo fyzickej a objektovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia policajnej práce a pravidlá správania sa voči občanom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dohliadanie nad dodržiavaním poriadku, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola stráženého objektu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odhaľovanie a objasňovanie priestupkov zverených do pôsobnosti polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie oznámení a sťažností občanov, záznamov zachytených udalostí a hlásení hliadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie oznámení a sťažností občanov a záznamov zachytených udalostí, ich posúdenie a riešenie v rámci právomocí obecnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie služobných záznamov a dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odhaľovanie priestupkov zverených do pôsobnosti dopravnej polície
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie komplexnej dokumentácie o priebehu služby, evidovanie pracovných výkonov, použitie vecných bezpečnostných prostriedkov, použitie zbraní atď.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
poskytovanie odborných konzultácií, poradenských a lektorských činností a organizačnej podpory pre organizácie a členov bezpečnostnej komunity
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti premávky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: priestupky taxatívne uvedené v zákone, porušenie zákazu vjazdu, státia a zastavenia
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie oznámení od občanov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
prešetrovanie a vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov vo verejnej správe a službách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
zabezpečovanie spolupráce s príslušníkmi Policajného zboru SR a s orgánmi činnými v trestnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ukladanie pokút v blokovom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výučba a výcvik v streľbe na získanie zbrojného preukazu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri zabezpečovaní dohľadu nad dopravou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie služobných vozidiel
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia záchranných prác
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie verejného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie úkonov a zákrokov pri ochrane verejného poriadku, osôb, súkromného a verejného majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabraňovanie páchaniu priestupkovej a trestnej činnosti, zaisťovanie verejného poriadku v obci, ochrany bezpečnosti osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných predpisov, vyhlášok a pravidiel premávky na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.