Príslušník hasičského a záchranného zboru - požiarna prevencia

Príslušník hasičského a záchranného zboru - požiarna prevenciaPríslušník hasičského a záchranného zboru výkonu požiarnej prevencie zabezpečuje činnosti štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Vykonáva štátny požiarny dozor a zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti. Vykonáva protipožiarnu kontrolou a preveruje dodržiavanie povinností na úseku ochrany pred požiarmi. V rámci protipožiarnych kontrol vyhodnocuje dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi. Posudzuje projektovú dokumentáciu stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a posudzuje stavby z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon.
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496360/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKHasič
SKHasič - preventinár
SKInšpektor
SKInšpektor požiadnej ochrany
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
Poznámka: Po prijatí do zamestnania je hasič prijatý do prípravnej štátnej služby, ktorá je prípravou na vykonávanie stálej štátnej služby (§ 23 Zákona o HaZZ). Prípravná štátna služba môže trvať najviac dva roky, ak nie je ustanovené inak a počas tejto doby je hasič povinný získať osobitnú odbornú spôsobilosť (§ 24 Zákona o HaZZ). Rozsah odbornej prípravy stanovuje Ministerstvo vnútra SR v svojom nariadení).
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Zohľadňuje sa ak má hasič prax napríklad pri vykonávaní technika požiarnej ochrany, alebo špecialistu požiarnej ochrany.
ISCO-08
5411
SK ISCO-08
5411005
ESCO
2055
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5411005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
opatrenia a postupy ochrany lesa pred požiarmi
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedomosti z oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, napr. vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov ako aj technické normy v oblasti ochrany pred požiarmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
požiarne zariadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania kontroly stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania protipožiarnej kontroly dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania štátneho požiarneho dozoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy zabezpečovania jednotného uplatňovania technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti a vykonávania dohľadu nad výrobkami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
štandardizované postupy v rámci činnosti hasiča
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
požiarna prevencia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedomosti týkajúce sa zásad požiarnej prevencie.
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie, riadenie a koordinácia výkonu štátneho požiarneho dozoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť - zákon č 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov; vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov; vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi, STN 73 0834, STN 92 021_2 a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy posudzovania projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
znalosť predpisov a noriem pre stavbu a údržbu komínov a dymovodov, pripájanie spotrebičov a požiarnej bezpečnosti prevádzky komínov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie podmienok požiarnej bezpečnosti prevádzkovaných činností, prípadne technologických postupov a zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie kontroly stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
vykonávanie protipožiarnej kontroly dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb, technológií a výrobkov z hľadiska ochrany pred požiarmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania pravidiel požiarnej bezpečnosti a protipožiarnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
4
vedenie dokumentácie protipožiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
riadenie a koordinácia výkonu štátneho požiarneho dohľadu a požiarnej prevencie územného orgánu hasičského záchranného zboru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri výkone agendy verejnej správy
4
zabezpečovanie jednotného uplatňovania technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti a vykonávanie dohľadu nad výrobkami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Elektronizácia dokumentov
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
rozhodovanie o uložení opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.