Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetikeLaboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnymi analýzami na bunkovej, biochemickej a DNA úrovni na účely stanovenia typu genetických zmien na laboratórnu interpretáciu získaných výsledkov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496358/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 3)

Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: špecializácia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike podľa Prílohy č. 3 časť S nar. vl. 296/2010 Z. z.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3212
SK ISCO-08
3212006
ESCO
1404
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3212006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike, napr.: štatistické metódy popisujúce súbory dát a testovanie hypotéz pre kvantitatívne a kvalitatívne javy, využitie parametrických a neparametrických testov na testovanie porovnateľnosti súborov, párový, nepárový T-test, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, Gausove rozdelenie, relatívne riziko a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy správnej laboratórnej praxe
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr.: kontrola kvality a správnosti laboratórnych vyšetrení; medzinárodne odporúčaných noriem pre akreditáciu klinických laboratórií; štatistického spracovania a vyhodnocovania systémov kvality; základných ekonomických kalkulácií cien laboratórnych testov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinická genetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy poskytovania konzultačnej činnosti o vhodnom použití laboratórnych testov v lekárskej genetike, napr.: postnatálna, prenatálna diagnostika, onkocytogenetika, molekulová genetika, individuálna a familiárna genetická prognóza a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne a diagnostické postupy v klinickej genetike
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a zásady použitia laboratórnych vyšetrení na vyšetrenie a dôkaz porúch ľudského genómu a ochorení s tým spojených, napr.: klasická cytogenetika, molekulová cytogenetika, metódy molekulovej genetiky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy interpretácie laboratórneho výsledku, napr.: písomná správa z laboratórnej analýzy s prihliadnutím na rozsah realizovaných testov, prípadné odporúčania doplňujúcich techník k potvrdeniu alebo vylúčeniu genetickej choroby alebo jej prenášaniu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
predanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metódy odberu a spracovania biologického materiálu; vplyv predanalytiky a jej chýb na výsledok laboratórnych testov, napr.: zásady odberu, použitia správneho odberového systému, spracovania biologického materiálu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecná genetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: organizácia ľudského genómu a jeho porúch, napr.: typy DNA sekvencií a ich zastúpenie, polymorfizmus ľudskej DNA, konštitučné a získané chromozómové aberácie, typy mutácií, molekulové aspekty genetických ochorení, molekulové základy kancerogenézy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
teórie posúdenia rizika v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie správnych funkcií chemických laboratórnych prístrojov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia zdravotníckych pracovníkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia metód klasickej cytogenetiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: krátkodobá a dlhodobá kultivácia biologického materiálu, vyhotovenie a analýza cytogenetického preparátu po konvenčnom a diferenciačnom farbení, skonštruovanie karyotypu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia metód molekulovej cytogenetiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: hybridizácia fluoresnečne značených DNA sond, detekcia numerickej i štruktúrnej chromozómovej aberácie, mozaicizmu, mikrodelécie, FISH metódou a k nej nadstavbovou metódou a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia metód molekulovej genetiky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: izolácia nukleových kyselín z rôznych typov biologických materiálov, mutačný skríning PCR, RealTimePCR metódami, sekvenčné analýzy génu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia predanalytických postupov laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr.: spracovanie a príprava biologického materiálu na vyšetrenie, centrifugácia vzoriek, separácia buniek, správne uskladňovanie biologického materiálu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v klinickej genetike
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov, odporúčanie doplnenia diagnostiky v súlade s vykonanými vyšetreniami a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.