Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov

Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientovSestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom pri hemodialýze, peritoneálnej dialýze a iných eliminačných metódach a zameriava sa na kvalifikovanú individuálnu a tímovú prácu pri náročných diagnostických a liečebných výkonoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496356/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve sa získava nadobudnutím a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore podľa písmena b).
(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania sestry špecialistky v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 5) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2221
SK ISCO-08
2221005
ESCO
603
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2221005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
súčasná filozofia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
všeobecná pedagogika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
anatómia a fyziológia, nefrológia, vnútorné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikácií národného systému E-zdravie súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
6
anestéziológia, špecifiká anestézie v jednotlivých odboroch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie s dialyzovaným pacientom, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukačný proces u dialyzovaných pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Fázy edukačného procesu, edukačný program, edukačné diagnózy.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedecký výskum v odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedecký výskum v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov.
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľský manažment, kvalita poskytovanej starostlivosti o dialyzovaných pacientov a jej hodnotenie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Činnosti sestry - manažérky, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model zlepšovania kvality.
Perspektíva: Aktuálna
6
eliminačné metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Plazmaferéza, hemoperfúzia, hemodiafiltrácia, kontinuálna venózna hemofiltrácia.
Perspektíva: Aktuálna
6
etické a profesionálne normy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Etický kódex sestry, práva pacientov.
Perspektíva: Aktuálna
6
liečebná rehabilitácia a kinestetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľské stratégie, postupy a techniky týkajúce sa dialyzovaných pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľský proces
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Špecifiká ošetrovateľského procesu u dialyzovaných pacientov, vedenie dokumentácie, zodpovednosť sestry.
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardy a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zložky štandardu, tvorba štandardov, audit.
Perspektíva: Aktuálna
6
teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na starostlivosť o dialyzovaných pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
verejné zdravotníctvo, hygiena a epidemiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne technológie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
6
farmakológiia analgetík a iných liečiv - indikácia, dávkovanie, vedľajšie účinky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy anamnézy, metódy klinického vyšetrenia pacienta, diagnostika a diferenciálna diagnostika ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
farmakológia a liečebná výživa
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie ošetrovateľských štandardov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: So zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť o dialyzovaných pacientov.
Perspektíva: Aktuálna
6
realizovanie výskumných činnosti v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Potreby pacientov, prežívanie a správanie počas liečby, kvalita života.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na dialyzovaného pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.
Perspektíva: Aktuálna
6
nadviazanie rozhovoru a komunikácia na viacerých úrovniach spoločnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
využívanie komunikačných zručností zameraných na oblasť interpersonálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie profesijných komunikačných zručností a zásad.
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia špeciálneho edukačného procesu v rôznych organizačných podmienkach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia diagnostických a terapeutických postupov na dialyzačnom pracovisku, vrátane riešenia komplikácií dialýzy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia špecializovaných ošetrovateľských stratégií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Výkony a techniky ošetrovateľskej starostlivosti o cievne prístupy.
Perspektíva: Aktuálna
6
činnosti sestry na nefrologickej ambulancii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Edukácia pacienta o liečebných možnostiach pri zlyhaní obličiek, starostlivosť o transplantovaného pacienta, funkčné vyšetrenie obličiek.
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálne vyšetrenie dialyzovaných pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hemodialýza (HD) - ošetrovateľské výkony súvisiace s diagnostickými a liečebnými výkonmi, ktoré sestra vykonáva v spolupráci s lekárom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Kontrola HD prístroja pred napojením (samotestovanie prístroja), príprava dialyzačných roztokov podľa ordinácie lekára a zabezpečenie správneho namiešania/pomeru roztokov s vodou z úpravovne vody, príprava HD prístroja na liečebný výkon, príprava pacienta pred hemodialýzou, programovanie hemodialyzačnej liečby, zabezpečenie arteriovenóznej fistuly, príprava centrálneho venózneho katétra pred napojením, pripojenie pacienta na hemodialyzačný prístroj, kontrola parametrov na hemodialyzačnom prístroji počas liečby.
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľské výkony, ktoré sestra vykonáva v spolupráci s lekárom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Riešenie alarmových situácií na hemodialyzačnom prístroji počas liečby, riešenie technických problémov (porucha prístroja a výmeny za iný, výmena dialyzátora počas liečby, výmena dialyzačného setu počas liečby), odpojenie pacienta od hemodialyzačného prístroja, vybratie ihiel a kompresia miest vpichov, ošetrenie miesta vpichov po ukončení liečby, ošetrenie centrálneho venózneho katétra po ukončení liečby, odstránenie (likvidácia) použitej jednorazovej súpravy setov a dialyzátora z hemodialyzačného prístroja, mechanická vonkajšia dezinfekcia hemodialyzačného prístroja po každej liečbe, naprogramovanie vnútornej dezinfekcie hemodialyzačného prístroja po každej liečbe, očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B, aplikácia Erytropoetínu, aplikovanie infúznej liečby cez hemodialyzačný prístroj, podávanie transfúzie krvi cez hemodialyzačný prístroj, vykonávanie odberov na zistenie kvality prevedenia HD-KT/V (adekvátnosť liečby), edukácia pacienta v starostlivosti o cievny prístup, o diétnom režime a rovnováhe príjmu a výdaja tekutín.
Perspektíva: Aktuálna
6
peritoneálna dialýza - realizovanie automatizovanej peritoneálnej dialýzy v spolupráci s lekárom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Realizovanie PET (peritoneálny eklibračný test), odber vzoriek na stanovenie celkového týždenného clearence kreatinínu a indexu KT/V, realizovanie domácej návštevnej služby, edukácia pacienta v realizácii CAPD, edukácia pacienta v realizácii automatizovanej peritoneálnej dialýzy.
Perspektíva: Aktuálna
6
peritoneálna dialýza - riešenie technických problémov v spolupráci s lekárom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Peritonitída, infekcia vyústenia katétra (exit site), infekcia tunelu, tvorba fibrínových vlákien, hyperhydratácia, dehydratácia obštrukcia katétra, porucha prístroja, riešenie alarmových situácií na prístroji, realizovanie steru z miesta vyústenia katétra, zabezpečenie objednávok a dodávok peritoneálnej dialýzy materiálu pacientovi domov, aplikácia erytropoetínu, očkovanie proti vírusovej hepatitíde B.
Perspektíva: Aktuálna
6
peritoneálna dialýza (PD)- starostlivosť o pacienta v „break in perióde“ (po zavedení katétra) v spolupráci s lekárom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Príprava vakov na ohrievanie a ich správne ohrievanie, realizácia kontinuálnej ambulantnej peritoneálnej dialýzy (CAPD) výmeny, starostlivosť o PD katéter, klasifikácia vyústenia katétra (exit site) podľa guidelines, výmena koncovky katétra, intraperitoneálna aplikácia liekov do vaku, odber vzorky dialyzátu počas PD výmeny a po výmene, programovanie automatizovanej peritoneálnej dialýzy (APD).
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedenie dokumentácie v špeciálnych podmienkach ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov.
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava pacienta k transplantácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia osobitostí mimotelového obehu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ako napr. úprava vody a dialyzačných roztokov.
Perspektíva: Aktuálna
6
resuscitácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikácia postupov a techník KPR.
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie komplikácií počas hemodialýzy v spolupráci s lekárom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zníženie krvného tlaku, zvýšenie krvného tlaku, zvracania, svalové kŕče, prepichnutie cievy, zaniknutie cievneho prístupu, resuscitácia.
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na interpersonálnych vzťahoch a procesoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
diferenciálna diagnostika bolesti a indikácia liečby akútnej a chronickej bolesti v rozsahu definovanej kompetencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
indikácia základných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení v rozsahu definovanej kompetencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
6
používanie moderných technológií a prístrojov používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podieľanie sa na klinicko-farmakologickej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie hygienických predpisov v dialyzačných zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s monitorovacím systémom a počítačmi
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Sledovanie vitálnych funkcií pacienta.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.