Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológiiSestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca na neonatologických jednotkách intenzívnej starostlivosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496355/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii sa získava nadobudnutím a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b). (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania sestry špecialistky v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2221
SK ISCO-08
2221004
ESCO
603
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2221004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikácií národného systému E-zdravie súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s matkou, psychologický prístup k novorodencom a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií
Perspektíva: Aktuálna
6
vedecký výskum v odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy bazálnej stimulácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etické aspekty intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: využívanie etických princípov v zdravotníckej praxi, etický kódex sestry, práva dieťaťa, práva matky
Perspektíva: Aktuálna
6
intenzívna medicína a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rizikový novorodenec
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: s nízkou pôrodnou hmotnosťou, s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou, novorodenec na umelej pľúcnej ventilácii a kontinuálnom tlaku v dýchacích cestách
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká kardio - pulmonálnej resuscitácie v neonatológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká ošetrovateľského procesu v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zameraného na intenzívne sledovanie, monitorovanie, ošetrovanie a liečenie na účely predchádzania zlyhania základných životných funkcií; ošetrovateľská dokumentácia
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardy a štandardizácia intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zložky štandardu, tvorba štandardov, audit
Perspektíva: Aktuálna
6
tanatologická problematika v neonatológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: fázy zomierania, etické aspekty, komunikácia s pozostalými
Perspektíva: Aktuálna
6
teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť novorodencov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výhody prítomnosti matky a príbuzných pri starostlivosti o rizikových novorodencov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spolupráca a komunikácia, podpora matky a rodiny, edukácia matky
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba štandardov a následná aplikácia v práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: v ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca
Perspektíva: Aktuálna
6
realizovanie výskumných činností v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spolupráca pri realizácii výskumných činností v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
Perspektíva: Aktuálna
6
edukačné činnosti, vrátane psychologickej podpory matky sestrou v intenzívnom neonatologickom ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: podpora matky pri odstrekovaní materského mlieka, pri udržiavaní laktácie, podpora rodičov pri umieraní dieťaťa, pri zapájaní sa do starostlivosti o dieťa po resuscitácii, edukácia matky so zameraním na obnovu dojčenia, edukácia matky a rodiny o výžive novorodenca, vzdelávanie v starostlivosti o novorodenca
Perspektíva: Aktuálna
6
vzdelávanie v starostlivosti o novorodenca
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie techník a postupov resuscitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zakotvených v Národnom neonatologickom resuscitačnom programe
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálne vyšetrenie a hodnotenie novorodenca
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: fyzikálne vyšetrenie fyziologického novorodenca, hodnotenie popôrodnej adaptácie, monitorovanie novorodenca na pôrodnej sále, fyzikálne vyšetrenie novorodenca v kritickom stave, hodnotenie prejavov bolesti, spánku a bdenia, stavu vedomia, správania, dýchania, vitálnych funkcií (krvný tlak, pulz, dych) a farby kože, rizika poškodenia kože, hodnotenie a meranie telesnej teploty a termoneutrálneho prostredia (servoriadenia teploty prostredia-inkubátor, výhrevné lôžko) – termomanažment, dlhodobé sledovanie v ambulancii rizikových novorodencov, zhodnotenie psychomotorického vývinu
Perspektíva: Aktuálna
6
komplexná ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: fyziologického novorodenca (príjem novorodenca, stabilizácia, prvé ošetrenie, podporenie väzby matka-dieťa), patologického novorodenca a novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou, novorodenca s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou, na umelej pľúcnej ventilácii a kontinuálnym pozitívnym tlakom v dýchacích cestách, po KPR, s respiračnou insuficienciou, s respiračným ochorením, s obehovým zlyhaním, s neurologickou poruchou, s kŕčmi (novorodenecké kŕče, febrilné kŕče), s poruchou vedomia, s multiorgánovým zlyhaním, s infekciou, sepsou, v šoku, s akútnym zlyhaním obličiek, s vrodenými chybami, s poruchou tráviaceho ústrojenstva, s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou (novorodenec diabetickej matky), s poruchami vnútorného prostredia, pred operáciou, po operácii, s bolesťou, zomierajúceho novorodenca
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľské výkony, ktoré sestra vykonáva samostatne na základe indikácie lekára
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest, endotracheálne odsávanie dolných dýchacích ciest - laváž, odsávanie-nazálne a perorálne, oxygenoterapia – inhalácia O2 (zvlhčovanie, udržiavanie teploty a FiO2), inhalácia liekov do dýchacích ciest, ošetrovateľská rehabilitácia - polohovanie, drenážna poloha, monitorovanie - invazívne a neinvazívne (pulzný oximeter saturácia O2, monitorovanie vitálnych funkcií), celková hygienická starostlivosť o zaintubovaného novorodenca alebo novorodenca s distenčnou respiračnou terapiou (starostlivosť o kožu a elektródy, sondy, ústnu dutinu a pod.), starostlivosť o nazogastrickú/orogastrickú sondu, o endotracheálnu kanylu, o aplikáciu súvisiacu s distančnou respiračnou terapiou, behaviorálna starostlivosť (hluk, svetlo, dotyk), o periférnu vénu/artériu, príprava a podávanie liekov – per os, endotracheálne, per rectum, intramuskulárne, subkutánne, očkovanie proti tuberkulóze (BCG-vakcinácia), ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca pri fototerapii, meranie obvodu hlavy a hrudníka, telesnej teploty, pulzu, dychu, krvného tlaku, váženie novorodenca, monitorovanie bilancie tekutín a diurézy, monitorovanie známok infekcie
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľské výkony, súvisiace s diagnostickými a liečebnými výkonmi, v spolupráci s lekárom
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: resuscitácia novorodenca, neodkladný príjem novorodenca na JIS, transport novorodenca, intubácia, podávanie surfaktantu, kanylácia perifernej vény/artérie, kanylácia umbilikálnej vény/artérie, transfúzia, výmenná transfúzia, cievkovanie močového mechúra, diagnostické vyšetrenia (USG, Rtg, očné pozadie, vyšetrenie sluchu), iné neinvazívne zákroky, odber krvi zo žily, infúzna terapia, umelá výživa, parenterálna výživa
Perspektíva: Aktuálna
6
participácia na interpersonálnych vzťahoch a procesoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie prvkov bazálnej stimulácie u rizikového novorodenca
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie behaviorálnej ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie psychologickej podpory rodine
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pri úmrtí novorodenca
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie zásad, metód a postupov dezinfekcie a sterilizácie pri starostlivosti o prístroje a pomôcky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: obsluha zdravotníckych prístrojov (infúznych a injekčných púmp, ventilátorov, monitorov, inkubátorov, EKG - napojenie novorodenca a záznam)
Perspektíva: Aktuálna
6
odbery biologického materiálu u novorodenca na vyšetrenia (biochemické, mikroskopické, hematologické, skríningové)
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kapilárna krv, moč, stolica, spútum, výter z hrdla, nosa, očí, kožných defektov, skríningové odbery krvi – odber kapilárnej krvi u novorodenca na skríningové vyšetrenia fenylketonúrie, kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha prístrojov a zariadení v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spojené s pravidelným preškoľovaním
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s monitorovacím systémom a počítačmi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. elektronická preskripcia, objednávanie
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.