Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále

Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sáleSestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále vykonáva špecializované pracovné činnosti na operačných sálach. Inštrumentuje pri chirurgických riešeniach ochorení v jednotlivých chirurgických odboroch....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496354/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v zamestnaní Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále sa získava nadobudnutím a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena b). (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania sestry špecialistky v inštrumentovaní v operačnej sále sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2221
SK ISCO-08
2221003
ESCO
603
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2221003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: etický kódex sestry, práva pacientov
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: všeobecná chirurgia, úrazová chirurgia, ortopédia, gynekológia a pôrodníctvo, urológia, otorinolaryngológia, oftalmológia, maxilofaciálna chirurgia, anestéziológia, resuscitácia a intenzívna medicína
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom, psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedecký výskum v odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy operačných výkonov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vo všeobecnej chirurgii, urológii, úrazovej chirurgii, ortopédii, gynekológii a pôrodníctve a vo vybraných chirurgických odboroch
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy perioperačnej starostlivosti a riešenia pooperačných komplikácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri štandardných a špecifických činnostiach
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: postupy súvisiace s inštrumentovaním a chirurgickým riešením ochorení
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby organizácie práce na operačnej sále
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: manažment, organizácia a systém práce, inštrumentárium, operačné pomôcky, prístrojová technika a ďalšie materiálno-technické zabezpečenie
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardizované pracovné postupy na operačnej sále
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zložky štandardu, postupy sledovania a hodnotenia kvality pracovných postupov na operačnej sále, ISO normy
Perspektíva: Aktuálna
6
technika, taktika a zásady inštrumentovania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: stratégia, techniky a taktika inštrumentovania
Perspektíva: Aktuálna
6
vyšetrovacie metódy v chirurgii a vo vybraných chirurgických odboroch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotná dokumentácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne technológie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
6
farmakológiia analgetík a iných liečiv - indikácia, dávkovanie, vedľajšie účinky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a dodržiavanie štandardov inštrumentovania pri práci na operačnej sále
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie zásad a princípov etiky v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia špeciálneho edukačného procesu v rôznych organizačných podmienkach
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: edukačný proces z aspektu operačnej ošetrovateľskej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
účasť na výskume v odbore ošetrovateľská starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštrumentovanie pri endoskopických operačných metódach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštrumentovanie pri chirurgickej operácii nosa, ucha
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštrumentovanie pri chirurgickej operácii oka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštrumentovanie pri klasických operačných výkonoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: operácie hernie, tenkého a hrubého čreva, žlčníka a žlčových ciest, žalúdka, strumy, ciev, v dutine hrudnej, rekta a anusu, hysterektómia, vaginálne, malé gynekologické výkony, femuru, predkolenia, členku, poranenie šliach, nervov a ciev, poranenie brucha a hrudníka, úrazy hlavy a chrbtice, prostatektómia, nefrektómia
Perspektíva: Aktuálna
6
inštrumentovanie pri laparoskopických operačných metódach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštrumentovanie pri malých operačných výkonoch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštrumentovanie pri miniinvazívnych operáciách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštrumentovanie pri operačnom pôrode
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštrumentovanie pri stomatochirurgickej operácii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštrumentovanie pri uplatňovaní metódy mechanického šitia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: staplery
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie techník a postupov kardio-pulmonálnej resuscitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
indikácia základných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení v rozsahu definovanej kompetencie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
6
používanie moderných technológií a prístrojov používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
6
dodržiavanie hygienických a epidemiologických predpisov v prostredí operačnej sály
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie komplikácií vzniknutých v operačnej sále v spolupráci s lekárom
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie zásad, metód a postupov dezinfekcie a sterilizácie pri starostlivosti o prístroje a pomôcky
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: inštrumentárium, pomôcky a prístroje na operácie
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie hygieny prostredia vrátane dezinfekcie prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s monitorovacím systémom a počítačmi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.