Sanitár

Sanitár vykonáva odborné pracovné činnosti sanitárske, ako napr.: starostlivosť o zdravotnícke pomôcky a materiál, starostlivosť o prostredie pacienta, zvlášť udržiavanie hygieny a čistoty. Obsluhuje prístroje a zariadenia používané pri sanitárskych činnostiach, vykonáva dezinfekciu a sterilizáciu podľa požiadaviek a potrieb konkrétneho zdravotníckeho zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08
5329 - Pracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedení
SK ISCO-08
5329001 - Sanitár
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Sanitár

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zdravoveda
Špecifikácia:
základné poznatky napr.: o stavbe, funkcii ľudského tela, o zdraví, o vybraných systémových ochoreniach, organizácii zdravotnej starostlivosti a pod.
3
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
3
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
3
prvá pomoc
Špecifikácia:
princípy a metódy poskytovania odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
3
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
princípy zdravotníckej etiky a zásady profesionálnej komunikácie
3
sanitárstvo
Špecifikácia:
metódy, postupy a organizácia sanitárskych prác napr.: na lôžkových oddeleniach, v laboratóriách, operačných traktoch, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, patologicko-anatomických oddeleniach, oddeleniach centrálnej sterilizácie, v sadrovni, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb a pod.
3
metódy a postupy starostlivosti o pomôcky a prostredie
3
zdravotnícky materiál
3
zásady transportu pacienta na vyšetrenie
3
postupy hygienického filtra u dospelého pacienta
Špecifikácia:
zásady hygienickej starostlivosti o pacienta okrem novorodencov a dojčiat; zásady prevencie komplikácií z imobility
3
spôsoby podávania stravy dospelým pacientom
Špecifikácia:
zásady kŕmenia chorých
3
prístroje a zariadenia v zdravotníckych zariadeniach
Špecifikácia:
technické základy a funkcia prístrojov a zariadení používaných pri sanitárskych činnostiach
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dezinfekcia a sterilizácia
3
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Špecifikácia:
dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
3
starostlivosť o pomôcky, o posteľ pacienta a prostredie
3
podávanie stravy dospelým pacientom
3
výkon základného hygienického filtra u dospelého pacienta
3
podieľanie sa na starostlivosti o vyprázdňovanie pacienta
3
transport pacienta na vyšetrenia
Špecifikácia:
transport pacienta na vyšetrenia na základe pokynov nadriadeného zdravotníckeho pracovníka
3
transport biologického materiálu do príslušných laboratórií
3
voľba efektívnych postupov pri vykonávaní sanitárskych činností
Špecifikácia:
hospodárna manipulácia s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, využívanie informačných technológií
3
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
3
obsluha prístrojov a zariadení v zdravotníckych zariadeniach
Špecifikácia:
obsluha, ošetrenie a údržba prístrojov a zariadení používaných pri sanitárskych činnostiach
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.