Posudkový lekár

Posudkový lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a na základe komplexného poznania zdravotného stavu a poznatkov o pracovných schopnostiach a možnostiach, skúma a hodnotí schopnosť zdravej a chorej osoby vykonávať zárobkovú činnosť. Zaoberá sa posudzovaním osôb pri ich dočasnej pracovnej neschopnosti a dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave, posudzuje poškodenie zdravia v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania a z hľadiska znevýhodnenia zdravotne postihnutej osoby oproti zdravej osobe, posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely súdneho konania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2211 - Všeobecní lekári
SK ISCO-08
2211004 - Posudkový lekár
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Všeobecný lekár

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy v odboroch vnútorného lekárstva, neurológii, pediatrických, chirurgických odboroch, gynekológii a pod.
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov, posudzovania dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Špecifikácia:
právne predpisy zamerané na oblasť sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva napr. zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriadení rezortných, odvetvových, podnikateľských a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Špecifikácia:
systém financovania sociálnej sféry a zdravotníctva
7
zdravotnícka štatistika
Špecifikácia:
štatistické metódy viažuce sa k lekárskej posudkovej činnosti
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; empatia; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
psychosociálne a etické aspekty v posudkovom lekárstve
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov posudzovaných v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
7
diagnostické a terapeutické metódy
Špecifikácia:
princípy štandardných diagnostických a terapeutických postupov
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v posudkovom lekárstve
7
metodika lekárskej posudkovej činnosti
Špecifikácia:
princípy, postupy a metódy v posudkovom lekárstve napr. posudzovanie zdravotného stavu a určovanie percenta miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana; posudzovania dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, chorôb a stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť; rozboru jednotlivých ochorení z medicínskeho a posudkového hľadiska pri posudzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti a dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na účely invalidity, posudzovania zdravotného stavu na účely úrazových dávok, stanovenia miery funkčnej poruchy a stanovenia miery odkázanosti posudzovaného; kompenzačných pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých, posudzovania náhrad za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
aplikácia lekárskej posudkovej činnosti nemocenského poistenia
Špecifikácia:
posudzovanie a kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu
7
aplikácia lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia
Špecifikácia:
posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu v rámci zisťovacích prehliadok, kontrolných lekárskych prehliadok, opravných prostriedkov a pod.
7
aplikácia lekárskej posudkovej činnosti úrazového poistenia
Špecifikácia:
posudzovanie zdravotného stavu na účely úrazového poistenia
7
aplikácia lekárskej posudkovej činnosti na účely poskytovania služieb zamestnanosti, peňažných príspevkov na kompenzáciu a sociálnych služieb podľa osobitných predpisov
7
manažovanie lekárskej posudkovej činnosti
7
konzultačná činnosť v lekárskej posudkovej činnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.