Telovýchovný lekár

Telovýchovný lekárTelovýchovný lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa štúdiom reakcie a adaptácie organizmu zdravého, oslabeného, chorého a trvale zdravotne poškodeného človeka na pohybovú aktivitu. Zameriava sa na využívanie pohybovej aktivity, na fyziologickú kompenzáciu nepriaznivých životných podmienok, regeneráciu síl, udržiavanie telesnej a duševnej výkonnosti, dĺžky aktívneho života a na prevenciu i liečbu porúch zdravia, chorôb a úrazov. Spolupracuje s fyzioterapeutom, trénerom a ďalšími odborníkmi na optimalizácii liečebného a rehabilitačného plánu pre športovcov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496350/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠportový lekár
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: 1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností telovýchovného lekára sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností telovýchovného lekára sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania telovýchovného lekára sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 5) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7).
Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo nadväzuje na získanie niektorej zo špecializácií, uvedených v časti A, písm. a) až c) Prílohy č. 3 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z.
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2211
SK ISCO-08
2211007
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2211007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Telehealth a telemedicína
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zdravotná dokumentácia a administratíva, DRG systém.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr.: všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia, úrazová chirurgia, ortopédia, pediatria, FBLR, fyzioterapia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a liečba bolesti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti spôsobenej komplikáciami ochorenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov v telovýchovnom lekárstve; telesnej výchovy a športu ako súčasti zdravého spôsobu života.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: So zameraním na princípy funkčnej diagnostiky telesnej výkonnosti a zdatnosti; funkčného vyšetrenia kardiopulmonálneho systému; biochemického vyšetrenia ako ukazovateľov metabolických zmien pri telesnom zaťažení a počas zotavovania sa; funkčných vyšetrení pohybového systému, vrátane neinvazívnej analýzy zloženia kostrového svalstva, svalový test; základného antropometrického vyšetrenia, hodnotenia telesného rozvoja a stavby; zásady a postupy objektivizovania biologickej účinnosti rozličných pohybových programov a identifikácie pohybového talentu; hodnotenia kvality zdravia, závažnosti telesného poškodenia, efektívnosti liečby, objektivizovania a prognózy a stavu adaptácie na námahu; metodiky telovýchovno - lekárskeho vyšetrenia v teréne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedecký výskum v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení a stavov a orgánových systémov v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Klinický obraz zdravotných poškodení zapríčinených najmä neadekvátnou telesnou námahou alebo úrazom a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady edukácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
fyziológia a patofyziológia telesnej námahy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Reakcia a adaptácia jednotlivých orgánových systémov zdravého, oslabeného, chorého a trvale postihnutého človeka na telesnú a duševnú záťaž, resp. hypokinézu; fyziológia a patofyziológia telesnej námahy v extrémnych životných podmienkach a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zásady a spôsoby využívania špecifických prostriedkov telesnej výchovy a športu a ich dávkovanie v prevencii a adjuvantnej terapii chorobných stavov a úrazov v rekonvalescencii a starobe; terapie zdravotných poškodení zapríčinených neadekvátnou telesnou námahou; fyzioterapie, balneológie a regenerácie; metodík pohybovej liečby - vyrovnávacie cvičenia, cvičenia odstraňujúce svalové dysbalancie, postizometrická relaxácia a antigravitačná relaxácia, strečing a posilňovanie; konzervatívnej terapie a rehabilitácie poškodení lokomočného systému, používanie ortéz, tejpovania, elastickej bandáže a chráničov v športe a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vplyv xenobiotík na telesnú výkonnosť, ich identifikácia, doping a dopingová kontrola a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie dopingovej kontroly
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód napr.: EKG pri záťaži/ergometria; maximálny aeróbny výkon/spiroergometria; stanovenie anaeróbneho prahu; stanovenie rýchlostno-silových schopností; somatometrické vyšetrenie; funkčné vyšetrenie pohybového aparátu; špecifickej záťaže v teréne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná činnosť v telovýchovnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v telovýchovnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
poučenie pacienta o užívaní lieku
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva pre športovcov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Poskytovanie poradenstva pre športovcov s cieľom maximalizovať ich výkonnosť, preventívne zabraňovať zraneniam a poškodeniam z preťaženia, odporúčať vhodné spôsoby zaťažovania a radiť pri diétnych plánoch a užívaní suplementov.
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia v telovýchovnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v neurológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. pohybovej liečby - vyrovnávacie cvičenia, cvičenia odstraňujúce svalové dysbalancie, postizometrická relaxácia a antigravitačná relaxácia, strečing a posilňovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: (napr. elektronická preskripcia, objednávanie)
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie v telovýchovnom lekárstve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zdravotné zabezpečenie športových akcií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.